ผลสอบข้อเขียนฯ

ผลสอบข้อเขียนฯ (10)

 

ขอบเขตเนื้อหาการสอบข้อเขียนฯ


และเฉลยข้อสอบเก่า


ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ


http://bit.ly/2zmYKQh

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 73 42.7%
ไม่ผ่าน 98 57.3%
รวม 171 100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 57.66
สูงสุด= 76
ต่ำสุด= 35
Median= 58
Mode= 58

 รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 1 นายทรงพล กริชพัฒนา
2 5 นางลัดดาวัลย์ ไชยสงค์
3 7 นายอิสบอรอเฮง เวานิ
4 11 เรืออากาศตรีธนิต เผือกม่วงศรี
5 15 นางสาวดรุณี มะโนรักษ์
6 16 นางสาววราลักษณ์ องค์การ
7 21 นางสาวสุจิตตรา เก่งตรง
8 22 นางสาวสกุลรัตน์ นาคอนุเคราะห์
9 29 นางสาววันวิสาข์ วราชิต
10 31 นางสาวปรียาภา พิพิธหิรัญการ
11 32 นางสาวสุภาวดี บุญรอด
12 35 นางสาวใจชนก เศษศรี
13 37 นางสาวกุลวิตรี ห่อทอง
14 41 นางสาวเกวลิน อินต๊ะตื้อ
15 42 นางสาวภัทราวรรณ แสนคำลือ
16 43 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ศิลป์
17 47 นางสาวยุวดี รัตนวงษ์
18 48 นางสาวสุทธิรัตน์ จตุราศรีบริสุทธิ์
19 49 นางสาวสุวรรณา บุญมา
20 54 นางสาวรวีกานต์ แก้วแสน
21 58 นางสาวธิดารัตน์ มานะสกุลกิจ
22 59 นางสาวพัชราภรณ์ สาระนัย
23 63 นางสาวเกศวดี ไกรนอก
24 64 นางสาวประภากรณ์ สร้อยสนธิ์
25 71 นางภาวศุทธิ เผือกกัน
26 74 นางสาวสุปรียา โพธิเพ็ชร
27 76 นางสาวณิชาภัทร เยเบียง
28 80 นางสาวบุษกล ศิริมังคลากุล
29 82 นางสาวชมนาด วีระกิติกุล
30 86 นางสาวโชติกา ปานประภากร
31 87 นางสาวดลพร ศิลปจิตต์
32 88 นางสาวพิมลวรรณ คำผลศิริ
33 89 นางสาวพาขวัญ ขำทอง
34 90 นางสาวมัทริน กรชัยยา
35 92 นางสาววนารี ฟอกสันเที๊ยะ
36 94 นางสุทธวรรณ ฮัมฟรีส
37 96 นางสาวสุภารัตน์ ศันเสนีย์กุล
38 97 นางสาวเจติยา เจนลาภวัฒนกุล
39 98 นายภานุวัฒน์ ศรีรัตนโชติ
40 99 นางสาวณัฐลดา พวงสมบัติ
41 101 นางสาวจันทร์ศิลา อดุลยฤทธิ์
42 102 นางสาวกนกพร โคตะยันต์
43 103 นางสาวปัญญาพร ชนะสุข
44 106 นางสาวโชติรส พลอยรัมย์
45 107 นางสาววรรณนิสา หมีนสัน
46 109 นางสาวเมลดา คงสินธนกร
47 113 นางสาวอัญวีณ์ ภัทรพิบูลย์วุฒิ
48 114 นางสาวรัชดาภรณ์ กล้าหาญ
49 125 นางสาวปภาวัฑฒ์ วัฒน์สินธุ์
50 126 นางสาวพุทธิดา เจริญพารากุล
51 127 นางสาวพลอยชนก พลอยสีสุก
52 128 นางสาวนิตยา ชูเลิศ
53 131 นางสาวณฑิชา ความหมั่น
54 132 นางสาวพัชนี เกรียงทอง
55 134 นางสาวจุฑามาศ คำน้อย
56 135 นางสาวผ่องพรรณ แช่มเพชร
57 136 นางสาวอภิญญา ปิตานุสร
58 141 นายสุจริต กันชุม
59 143 นางสาวอัยมูนี แกล้วณรงค์
60 144 นางสาวสุธาทิพย์ สถาพรอานนท์
61 154 นางสาวนาซีลา ยะปา
62 155 นางสาวนุชนาฏ คำสีแก้ว
63 157 นายบัณฑิต เถาลิโป้
64 158 นางสาวภคพร เจียรอัญมณีกุล
65 160 นางสาวนวลลออ เมตตาไพจิตร์
66 162 นางสาวอภิลาวัณย์ เกษเกษม
67 164 นายอภิสิทธิ์ วิสารทนันท์
68 165 นางสาวณิชาภัทร หอละเอียด
69 167 นางสาวกัญญาพัชร แสนพันธ์
70 169 นางสาวพรรณิภา ปัญญานาค
71 175 นายอนัส ตาเยะ
72 177 นางสาวชลลดา เอี่ยมหงษ์เหม
73 178 นายสัณหณัฐ ดีทองอ่อน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%

67

75.3%

ไม่ผ่าน

22

24.7%

รวม

89

100.0%

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 3 นางสาวพิชญา ธรรมร่มดี
2 11 เรืออากาศตรีธนิต เผือกม่วงศรี
3 13 นางสาววัชรี อัตเสน
4 16 นางสาววราลักษณ์ องค์การ
5 19 นางสาวสุภาภรณ์ พันธุวงษ์
6 22 นางสาวสกุลรัตน์ นาคอนุเคราะห์
7 26 นางสาวสุทัตตา วิเศษเสือ
8 27 นางสาวชนิดา เกตุจำนงค์
9 29 นางสาววันวิสาข์ วราชิต
10 30 นางสาววราภรณ์ โสกชาตรี
11 31 นางสาวปรียาภา พิพิธหิรัญการ
12 32 นางสาวสุภาวดี บุญรอด
13 35 นางสาวใจชนก เศษศรี
14 37 นางสาวกุลวิตรี ห่อทอง
15 38 นางสาวฟาอีสะ โดะสะนิ
16 39 นางสาวพิทยา พิมพ์ครบุรี
17 40 นางสาวขวัญชนก ปัญญา
18 41 นางสาวเกวลิน อินต๊ะตื้อ
19 42 นางสาวภัทราวรรณ แสนคำลือ
20 43 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ศิลป์
21 46 นางสาวขวัญดาว วัชระอลงกรณ์
22 50 นางสาวอัจฉรา สรวารี
23 57 นางสาวอรจิรา แก้วสกุล
24 70 นางสาวพิมพ์ขวัญ ควรคิด
25 75 นายเจษฎา อัศวสรณ์
26 85 นางสาวกัญญารัตน์ จตุพรพิทักษ์กุล
27 86 นางสาวโชติกา ปานประภากร
28 87 นางสาวดลพร ศิลปจิตต์
29 88 นางสาวพิมลวรรณ คำผลศิริ
30 89 นางสาวพาขวัญ ขำทอง
31 90 นางสาวมัทริน กรชัยยา
32 91 นางสาวบุษยามาศ ชาวบ้านกร่าง
33 92 นางสาววนารี ฟอกสันเที๊ยะ
34 93 นางสาวธิดารัตน์ ชูวงศ์
35 94 นางสุทธวรรณ ฮัมฟรีส
36 95 นางสาวจิราภรณ์ สมจิตร
37 96 นางสาวสุภารัตน์ ศันเสนีย์กุล
38 97 นางสาวเจติยา เจนลาภวัฒนกุล
39 98 นายภานุวัฒน์ ศรีรัตนโชติ
40 99 นางสาวณัฐลดา พวงสมบัติ
41 100 นางสาวพัชนี สุขลาภวิทยาคุณ
42 101 นางสาวจันทร์ศิลา อดุลยฤทธิ์
43 102 นางสาวกนกพร โคตะยันต์
44 103 นางสาวปัญญาพร ชนะสุข
45 105 นายบัญชา บุญสุภาพ
46 106 นางสาวโชติรส พลอยรัมย์
47 108 นายผงาด กลั่นเรืองแสง
48 115 นางสาวมนรดา แก้วจันทร์
49 126 นางสาวพุทธิดา เจริญพารากุล
50 127 นางสาวพลอยชนก พลอยสีสุก
51 141 นายสุจริต กันชุม
52 144 นางสาวสุธาทิพย์ สถาพรอานนท์
53 145 นายธฤต ศรีโยธา
54 146 นายมงคล โพธิ์หวี
55 147 นายพีรพัฒน์ วรรณวาณิชย์
56 152 นางสาวแคทริยา นารัชชะ
57 153 นางสาวนิจวรรณ รักชาติ
58 158 นางสาวภคพร เจียรอัญมณีกุล
59 160 นางสาวนวลลออ เมตตาไพจิตร์
60 161 นางสาวศุภธิดา วินิจโกศล
61 162 นางสาวอภิลาวัณย์ เกษเกษม
62 163 นางสาววิชิดา บุตรวิไลย
63 164 นายอภิสิทธิ์ วิสารทนันท์
64 165 นางสาวณิชาภัทร หอละเอียด
65 166 นางสาวพิมพ์พิริยา พงศ์แก้ว
66 168 นางสาวพรวนัส รัตนปรีชา
67 169 นางสาวพรรณิภา ปัญญานาค

 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 ก.ย. 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 55 35.9%
ไม่ผ่าน 98 64.1%
รวม 153 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 56.67
สูงสุด= 75.00
ต่ำสุด= 38.00
Median= 57.00
Mode= 53.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 3 นางสาววิรังรอง สมคิด
2 6 นางสาวพรชนก ทรัพย์เทมา
3 8 นางสาววัลย์ลิกา นามเกิด
4 10 นางสาวรวิกานต์ ชาวสวน
5 13 นางสาวฉันทะนา ไข่คำ
6 18 นางสาวฐมลพรรณ รองราม
7 34 นางสาวนุสบา เสริมรัตนวิศิษฎ์
8 37 นางสาวขนิษฐา คงบาล
9 40 นางสาวฐานิกา รอดคงที่
10 41 นางสาวพรพิมล ประครองใจ
11 42 นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว
12 43 นางชมัยพร อนุอัน
13 48 นางสาวสุกัญญา กกแก้ว
14 49 นางสาวสุนทรีย์ เสาว์สิงห์
15 50 นางสาวศรัญญา อภิวงค์งาม
16 53 นางสาวอุมาพร เพ็งหนู
17 57 นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์
18 58 นางสาวอนุตตรา อนุเรือง
19 66 นางสาววิปัสนา โนจันทร์
20 68 นางสาวเสาวนีย์ ศรีสุวรรณ
21 73 นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง
22 74 นางสาวอัญติยา ทองปัญญา
23 75 นายเจษฎา นันใจวงษ์
24 77 นางสาวเพ็ญประภา บานสดชื่น
25 83 นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์
26 88 นางสาวญาณิกา นิลแจ้ง
27 89 นางสาววิร์รัลยุพา หิรัญอารักษ์
28 102 นางสาวเขมิกา ทองเต็ม
29 103 นางสาวชนัญญา เสาวภาพ
30 107 นาย วชิรเขตต์ สุคันธัง
31 108 นางสาวมนัสพร อุ่นจันที
32 113 นางสาวพุธันวา มหาทรัพย์สมบัติ
33 114 นางสาววินัดดา พาพันธ์
34 118 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
35 124 นางสาวปานกมล ทรัพยสาร
36 125 นางสาวจิราภรณ์ สร้อยเพชร
37 128 นางสาวเจนจิรา ม่วงโพธิ์
38 129 นางสาวเบญจมาศ ทองคง
39 130 นางสาวจุฑามาศ พะเนตรรัมย์
40 132 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิการ์ คำมินเศษ
41 134 นางสาวธัญวรัตน์ ใจอารีย์
42 135 นางสาวสุอัยดา เดชเลย์
43 136 นายมะสุวรรณ ตูลา
44 137 นางสาววรัทยา กล้าสาริกิจ
45 141 นางสาวกมลทิพย์ ไผ่ล้อม
46 145 นางสาวพจมาน ชูช่วย
47 147 นางสาวจิรปรียา คงกุล
48 149 นางสาวณรัชต์หทัย ล้ำเลิศ
49 150 นางสาวปรียชาติ โชติทอง
50 154 นางสาววนิดา บุญยิ้ม
51 160 นางสาวธันยนันท์ จิรัชพงศธร
52 162 นางสาวขวัญรวี ศรีสงวน
53 163 นางสาวจุวัยดี่ พันธพงศ์ธรรม
54 166 นางสาวพรพิเศษ ศศิวิมล
55 167 นางสาวพนิดา ชูแข

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 ก.ย. 2560

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 56 77.8%
ไม่ผ่าน 16 22.2%
รวม 72 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 64.00
สูงสุด= 76.00
ต่ำสุด= 48.00
Median= 64.00
Mode= 63.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 11 นางสาวภัสราภรณ์ โพธา
2 15 นายธนกฤต สืบเรือง
3 17 นางสาวนภาลักษณ์ ริมสีม่วง
4 28 นางสาวประภากรณ์ สร้อยสนธิ์
5 30 นางสาวปิ่นธิดา อุทัยผล
6 37 นางสาวขนิษฐา คงบาล
7 48 นางสาวสุกัญญา กกแก้ว
8 59 นางสาวนิตยา แกว่นธัญกิต
9 67 นางสาวอุสุมา เกตุท่าหัก
10 69 นางสาวผ่องพรรณ แช่มเพชร
11 78 นางสาวนุชรีย์ สยามพันธ์
12 79 นางสาวพันธ์วลี สิทธิณรงค์
13 80 นายทรงพล กริชพัฒนา
14 82 นางสาวดรุณี มะโนรักษ์
15 83 นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์
16 89 นางสาววิร์รัลยุพา หิรัญอารักษ์
17 93 นางสาวปัทมา พ่วงเจริญ
18 101 นางนัสภรณ์พรรณ ขันธเวศน์
19 102 นางสาวเขมิกา ทองเต็ม
20 107 นาย วชิรเขตต์ สุคันธัง
21 108 นางสาวมนัสพร อุ่นจันที
22 111 นางสาวภาวิดา น้อยกล้า
23 112 นายวชิรา นาใจคง
24 113 นางสาวพุธันวา มหาทรัพย์สมบัติ
25 114 นางสาววินัดดา พาพันธ์
26 115 นางสาวณิชาภัทร เยเบียง
27 116 นางสาวศรัญญา ดำนอก
28 118 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
29 119 นางสาวเบญจพร กมัณฑา
30 120 นางสาววราภรณ์ หม้อดี
31 121 นางสาวธนัชพร โรหะทัศน์
32 123 นางสาวพัชรมณฑ์ พงษ์ลิ้ม
33 124 นางสาวปานกมล ทรัพยสาร
34 125 นางสาวจิราภรณ์ สร้อยเพชร
35 126 นายศราวุธ นาควิทยานนท์
36 128 นางสาวเจนจิรา ม่วงโพธิ์
37 129 นางสาวเบญจมาศ ทองคง
38 130 นางสาวจุฑามาศ พะเนตรรัมย์
39 131 นางสาวอรินญา แปงปลูก
40 132 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิการ์ คำมินเศษ
41 133 นางสาวสุทธิรัตน์ จตุราศรีบริสุทธิ์
42 134 นางสาวธัญวรัตน์ ใจอารีย์
43 135 นางสาวสุอัยดา เดชเลย์
44 137 นางสาววรัทยา กล้าสาริกิจ
45 138 นางสาวปาริฉัตร จิตต์โสภณ
46 139 นางสาวสุปรียา โพธิเพ็ชร
47 141 นางสาวกมลทิพย์ ไผ่ล้อม
48 143 นางสาววรรณวิสา ใจใหญ่
49 147 นางสาวจิรปรียา คงกุล
50 158 นางสาวมานิตา กลิ่นจันทร์
51 160 นางสาวธันยนันท์ จิรัชพงศธร
52 161 นางสาวอัยมูนี แกล้วณรงค์
53 162 นางสาวขวัญรวี ศรีสงวน
54 163 นางสาวจุวัยดี่ พันธพงศ์ธรรม
55 166 นางสาวพรพิเศษ ศศิวิมล
56 167 นางสาวพนิดา ชูแข

 


 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 65 33.7%
ไม่ผ่าน 128 66.3%
รวม 193 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 56.58
สูงสุด= 75.00
ต่ำสุด= 32.00
Median= 57.00
Mode= 57.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 3 นางสาวไอรดา มาตรรัศมี
2 4 นางสาวณิชาภัทร เจษฎาพันธ์
3 9 นางสาวธนิกาต์ สุขสมาน
4 13 นางกฤตยา เพชรพยาบาล
5 14 นายศราวรรษ กระทู้
6 23 นางสาวกมลทิพย์ พิพิธกุล
7 26 นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์
8 28 นางสาวรติกร เนื่องชมพู
9 29 นายอิฟรอส หลีเส็น
10 30 นางสาวพยุง ลาวิณห์
11 32 นายวรพันธ์ ต้องใจ
12 34 นางสาวจิตราภรณ์ อินธนู
13 39 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐณิชา รอดพระ
14 40 นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์
15 41 นางสาวกนกอร แก้วเงินลาด
16 48 นางสาวปทิตตา พัฒนกุล
17 52 นายวันพิชิต ทองเหง้า
18 56 นางสาวภริสสกราญณ์ อัชฌากรลักษณ์
19 58 นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร
20 59 นางสาวภารวี เขียวจำรัส
21 60 นางสาวปฏิญญา แกล้วทนงค์
22 61 นายรัชพล มณีเหล็ก
23 63 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์
24 65 นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน
25 70 นางสาวสุรางคณา คงเพชร
26 73 นางสาวสุนทรี สุภาภรณ์ประดับ
27 74 นายสุเมธ บัวบูชา
28 81 นางกัญญารัตน์ หมวกสังข์
29 82 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ
30 85 นางกมลวรรณ จันทร์พรมมิน
31 87 นางสาวพฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ
32 89 นางวันดี ปรีชาชวลิต
33 91 นายนิติภัทร จอมเมือง
34 92 นางสาวนาถลดา กาญจนอุดมการ
35 97 นางสาวอนินทิตา รุจิประภา
36 99 นายนิทิทธันต์ คาดหมาย
37 104 นางสาวกนกพรรณ อุทัยมณี
38 107 นายปรภัทร ทับทิม
39 109 นางสาวภัทรวดี ศิษฏิวงศ์
40 119 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ภักดี
41 120 นางสาวศุภิสรา จงสงวน
42 123 นางสาวศรีมาลา กรจรัล
43 127 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
44 128 นางสาวชลิตา เจริญปัดถวี
45 132 นางสาวมณทิชา แสวงรัฐ
46 134 นางสาวอังคณา ถังไชย
47 135 นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์
48 136 นางสาวทิฆัมพร เสาร์วิบูลย์
49 138 นางสาวเฉลิมรัฐ อินทร์เพ็ญ
50 145 นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ
51 146 นางสาวพรพรรณ อักโข
52 149 นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์
53 152 นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
54 153 นางสาวนัสรินทร์ แซสะ
55 154 นางสาวชิดชนก ชลถาวรกุล
56 155 นายโชติวงศ์ เสริฐวิชา
57 156 นางสาวอมรรัตน์ ศรีภา
58 162 นายอนุศักดิ์ อาษา
59 163 นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด
60 170 นางสาวธันยพร ขาวสังข์
61 172 นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
62 181 นางสาวธันยมัย ย่องลั่น
63 182 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง
64 187 นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
65 195 นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 75 87.2%
ไม่ผ่าน 11 12.8%
รวม 86 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 67.14
สูงสุด= 85.00
ต่ำสุด= 52.00
Median= 67.50
Mode= 68.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6 นายณัฐพัฒน์ สายสูง
2 8 นางสาวประไพพรรณ กรึงไกร
3 10 นายเจษฎา นันใจวงษ์
4 17 นางสาวสัตตบงกช รัตนคช
5 19 นางสาวนันทกา พรมจักร์
6 21 นางสาวอุณาโลม พิลึก
7 29 นายอิฟรอส หลีเส็น
8 40 นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์
9 45 นางสาวปัฐวิกร เวียงแก้ว
10 46 นางสาวประกายเพชร แก้วอินทร์
11 47 นางสาวปรียชาติ  โชติทอง
12 48 นางสาวปทิตตา พัฒนกุล
13 51 นางสาววลัยพร เจริญปัญญา
14 52 นายวันพิชิต ทองเหง้า
15 53 นายวิกรานต์ ราชแก้ว
16 57 นางสาวภัทรวรรณ หาญเขตต์
17 63 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์
18 65 นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน
19 67 นางสาวเสาวภา อุลาแก้ว
20 71 นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง
21 72 นางสาวสุวดี ประวรรณรัมย์
22 76 นางสาวยมุนา อดิศัยสกุลชัย
23 79 นางแกมกาญจน์ พนังแก้ว
24 83 นางสาวกชพรรณ ท่าหิน
25 86 นางสาวณิชาภัทร ศิริมังคลากุล
26 88 นางสาวสตรีรัตน์ อมรรัตนเดโช
27 95 นางสาวปภารัช พวงน้อย
28 100 นางสาวณัชชา คงมนต์
29 102 นางสาวอุษณีย์ บุญนาค
30 127 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
31 131 นางสาวชนัญญา เสาวภาพ
32 133 นางสาวเมลดา คงสินธนกร
33 142 นายบัณฑิต เถาลิโป้
34 143 นางสาวพรศิริ วงศ์สุวรรณ
35 145 นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ
36 148 นางสาวพัชราภรณ์ สาระนัย
37 149 นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์
38 150 นางสาวนิลาวรรณ ศรีบุญมา
39 152 นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
40 158 นางสาวสุกัญญา สีสวัสดิ์
41 159 นางสาวอรพรรณ เรืองเนตร
42 160 นายชัยวัฒน์ อนันทิโย
43 161 นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์
44 162 นายอนุศักดิ์ อาษา
45 163 นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด
46 165 นางจันทร์สิรี กลิ่นบุบผา
47 166 นางสาวศศมนต์ จรเข้
48 167 นางสาวทัตพร ใจฉลาด
49 168 นางสาวยุวดี รัตนวงษ์
50 169 นางสาวฉันทะนา ไข่คำ
51 170 นางสาวธันยพร ขาวสังข์
52 171 นางสาววนิดา บุญยิ้ม
53 172 นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
54 173 นางสุวรรณี ศรีคำ
55 174 นางสาวจุฑารัตน์ สารสุวรรณ
56 176 นางสาวชัญญา ควรสุวรรณ
57 179 นางสาวรุสดา มูซอ
58 180 นางสาวธัญลักษณ์ จิตรมั่น
59 181 นางสาวธันยมัย ย่องลั่น
60 182 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง
61 183 นางสาวสมศรี มหาผล
62 184 นางสาววิปัสนา โนจันทร์
63 187 นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
64 188 นางสาวลักษมี ศรีสมทรัพย์
65 189 นางสาววรรณนิสา หมีนสัน
66 190 นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง
67 191 นางสาวธิดารัตน์ มานะสกุลกิจ
68 192 นายณัฐพล แสนสาคร
69 193 นางสาวกนกพร ปิจมิตร
70 194 นายพีรยศ วรรณภพ
71 195 นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร
72 196 นางนูซีลา อาดัม
73 198 นางสาวอังศุมาลย์ คุ้มภัย
74 203 นางสาวอาซีย๊ะห์ มะดีเยาะ
75 204 นางสาวอภิญญา ปิตานุสร

 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

 

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 3/2559   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 31 14.1%
ไม่ผ่าน 189 85.9%
รวม 220 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 51.97
สูงสุด= 70.00
ต่ำสุด= 29.00
Median= 52.00
Mode= 56.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา

2

พระมหาชาติชาย พุ่มจันทร์

13

นางสาวอรุณี ศรีจำนอง

19

นางสาวพิมพ์ณดา ศรีจิรภิรมย์

21

นางไพวรรณ ปะเมโท

35

นางสาวปณิตา อิทธิกุล

38

นายปรีชา วาพิไหว

39

นางสาวขวัญใจ พรหมศรี

41

นางสาวอัจนา ศักดิ์ณรงค์ชัย

49

นางสาวสุรัยญา เจะมะ

50

นางสาวศศิธร นิซิเป๊าะ

52

นายธนเดช อมรวัฒน์

55

นางสาวศศิธร ไสยรินทร์

67

นางสาววรรณา อรรถเมธากุล

70

นางสาวกันยิกา เจตนเสน

73

นางสาวทิพย์นภา สานุศิษย์

81

นางสาวอรวรรณ ตางาม

91

นางสาวชรินทร์รัตน์ พูนชัย

98

นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์

100

นางชนิตา ขุนฤทธิ์

106

นางสาววรวรรณ น้อยจู

116

นางสาวพิมพ์ชณก จำเริญ

123

นายนธกรรณ กันทายอด

139

นางสาวอริญาพร จันทราสินธุ์

144

นางสาวปวรวรรณ เผือกผาสุก

151

นางสาวอติกานต์ ปิยศุภกรวนิช

159

นายณัฐพงศ์ เป็นลาภ

163

นายณัฐวุฒิ วีระตระกูล

186

นางสาวมธุรส วงศ์ชัย

202

นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ

206

นางสาวธัญพร อุ่นเศียร

ต่อ

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 3/2559   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 69 67.6%
ไม่ผ่าน 33 32.4%
รวม 102 100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 62.33
สูงสุด= 83.00
ต่ำสุด= 39.00
Median= 62.50
Mode= 56.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ – สกุล

0001

นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา

0005

นางสาวพรพรรณ อักโข

0008

นางสาวกวิศา อ่อนนวล

0016

นางสาวชนิตา สกุลธนบูรณ์

0027

นางภาวศุทธิ เผือกกัน

0029

นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร

0031

นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์

0036

นายวรพันธ์ ต้องใจ

0045

นายเทียนชัย คุณยศยิ่ง

0054

นางสุเพ็ญ ทองนาคะ

0062

นางสาวสุนทราภรณ์ ภูสมหมาย

0065

นางสาวณฑิชา ความหมั่น

0067

นางสาววรรณา อรรถเมธากุล

0071

นางสาวพฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ

0075

นางสาวชไมพร คิดดี

0076

นางสาววรัญญา เจ๊ะหะ

0078

นางสาวอภิญญา ศรจันทร์

0084

นางสาวศรีมาลา กรจรัล

0099

นางสาวชิดชนก ชลถาวรกุล

0104

นางสาวจุฑามาศ คำน้อย

0110

นางสาวรัชดาภรณ์ กล้าหาญ

0115

นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ภักดี

0119

นางสาวกัญญาพัชร แสนพันธ์

0123

นายนธกรรณ กันทายอด

0124

นางสาวณัฐริกา กองทอง

0125

นางสาวปัทมา หนูทองแก้ว

0126

นางสาวฐมลพรรณ รองราม

0127

นางสาวอรวรรณ เพชรพงษ์

0128

นางสาวเกศวดี ไกรนอก

0132

นางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม

0139

นางสาวอริญาพร จันทราสินธุ์

0141

นางกมลวรรณ จันทร์พรมมิน

0144

นางสาวปวรวรรณ เผือกผาสุก

0145

นายกรกฎ แนวทัศน์

0146

นางสาวนภัสสร พิลาภ

0153

นางสาวนิตยา ชูเลิศ

0155

นางสาวกมลวรรณ กำแหง

0156

นางสาวพิชชนันท์ อุยยานุกูล

0164

นางสมปอง มิลินทานนท์

0168

นางสาวดารัตน์ กนกสุมน

0170

นางสาวเจษฎาภรณ์ จำนงยา

0177

นายอิสบอรอเฮง เวานิ

0185

นางสาวมณทิชา แสวงรัฐ

0192

นางสาววิรังรอง สมคิด

0193

นางสาวอมรรัตน์ ศรีภา

0194

นางสาวพรรณ์ธิการณ์ สุทธิ

0197

นางสาวอนุตตรา อนุเรือง

0198

นางสาววัชรินทร์ ใจวงศ์แก้ว

0199

นางสาวเทพธิดา จุลเทพ

0201

นางสาวทิพย์สุดา ช่วยจิตร

0202

นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ

0203

นางสาวอภิรญา นิจจันพันธ์ศรี

0204

นางสาวอรวรรณ มากแก้ว

0205

นางสาวนุชปวีณ์กานต์ จั่นจีน

0206

นางสาวธัญพร อุ่นเศียร

0210

นางทวีทรัพย์ นิลคง

0211

นางกมลพร จันทร์หล่น

0214

นางสาวอารีรัตน์ สุขพันธ์

0215

นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์

0216

นางสาวบุษกร ประเสริฐสินธุ์

0218

นางสาวรัชฎาพร ศรีทองใบ

0219

นางสาววิภาวัลย์ สุพรสุข

0222

นายนิติภัทร จอมเมือง

0223

นางสาวทิพย์วารี พาณิชย์กุล

0224

นายมะสุวรรณ ตูลา

0225

นายกิตติธัช สงวนศิริ

0226

นางสาวจีรนันท์ นวลเต็ม

0227

นางสาวนาซอฟะห์ มะแร

0228

 นางวาสนา พูลเชื้อ

logo500

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2559   วันที่ 24 กันยายน 2559

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 73 26.0%
ไม่ผ่าน 208 74.0%
รวม 281 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 53.91
สูงสุด= 74.00
ต่ำสุด= 27.00
Median= 55.00
Mode= 56.00

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ เรียงตามเลขที่นั่งสอบ

 

เลขที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล ผล
1 4 นางสาววัชรีวรรณ ขวัญนาค ผ่าน
2 11 นางนันทิดา บูรณะมณฑล ผ่าน
3 12 นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณรัตน์ ผ่าน
4 13 นางเกศินี เตียวย่อง ผ่าน
5 15 นางสาวสุกัญญา สุพล ผ่าน
6 16 นางสาวชุติเนตร อาษากิจ ผ่าน
7 21 นางสาวพัชรี ทองสาลี ผ่าน
8 23 นางสาวพชรวรรณ จุลเดชะ ผ่าน
9 39 นางสาวสลิลดา ไชยชมภู ผ่าน
10 47 นางสาวจิตติญา ดุลยวรนันท์ ผ่าน
11 56 นางจุฑารัตน์ ประทุมสุวรรณ ผ่าน
12 57 นางสาวกุสุมา หมวกมณี ผ่าน
13 63 นางสุจีรา หะยีอับดุลเลาะ ผ่าน
14 68 นางสาวณณิณี อินทร์จันทร์ ผ่าน
15 71 นายคณิศร บัวบังใบ ผ่าน
16 76 นางสาวธิติรัตน์ ปัญญาดี ผ่าน
17 78 นายชัยศักดิ์ ไทยสนธิ ผ่าน
18 83 นางสาวพิมพ์พิชชา ฝนทองมงคล ผ่าน
19 85 นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง ผ่าน
20 93 นางสาวประภาพรรณ วัฒนะ ผ่าน
21 95 นางสาวลลิพร พูลชัย ผ่าน
22 97 นางสาววีรนุช เภอรักษ์ ผ่าน
23 98 นางสาวภัทราภรณ์ แก้วบัว ผ่าน
24 102 นางสาวณัฐมน พงศ์สุพัฒน์ ผ่าน
25 103 นางสาวธารทิพย์ อนันชัย ผ่าน
26 120 นางทิพย์วรรณ ศิริพันธุ์ ผ่าน
27 123 นางสาวสุกัญญา วัชรมุสิก ผ่าน
28 132 นางสาวนิลวลี มั่งมี ผ่าน
29 133 นางสาวทิฆัมพร ตระกูลกิตติไพศาล ผ่าน
30 134 นางสาวสุจิตรา สมศรี ผ่าน
31 138 นางสาวจิณห์จุฑา เลิศมณีทวีทรัพย์ ผ่าน
32 139 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผ่าน
33 140 นางสาววริษฐา ใจแจ้ง ผ่าน
34 150 นางนฤมล คุณธร ผ่าน
35 156 นางสาวกาพย์ประภา สง่าใจ ผ่าน
36 157 นางสาวทอสี เขียวสุทธิ ผ่าน
37 159 นางสาวรัตติกาล สุทธกิจ ผ่าน
38 162 นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล ผ่าน
39 163 นางสาวปาริชาติ ผลกุศล ผ่าน
40 164 นางวิไล หนาแน่น ผ่าน
41 171 นางสาวสุจิญา ก่ำแสง ผ่าน
42 173 นางสาวภัสราภรณ์ ทองชมพู ผ่าน
43 178 นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ ผ่าน
44 185 นางสาวจุฑามาศ ตาฮา ผ่าน
45 186 นางสาวมนทกานติ์ ขัดมา ผ่าน
46 187 นางสาวกัลยรัตน์ รวยสูงเนิน ผ่าน
47 194 นายสิปปกร ไชยสม ผ่าน
48 197 นายวงศ์เทพ ศิริรัตน์ ผ่าน
49 200 นางสาวบุญสม แช่มสวัสดิ์ ผ่าน
50 201 นายสุทธิชัย เพ็ชรศรี ผ่าน
51 202 นางสาวดุอาอ์ อะฮ์หมัดบัสลาน ผ่าน
52 216 นางสาวนภาพร จันทร์รุ่งแสง ผ่าน
53 218 นางสาวสวรรยา สุพรม ผ่าน
54 220 นางสาววราภรณ์ ชาววัง ผ่าน
55 226 นางสาวฐาปณีย์ ศรีวิสุทธิ์ ผ่าน
56 228 นางสาวสมปรารถนา เอี่ยมประเสริฐ ผ่าน
57 232 นายอดิสร กิจประเสริฐ ผ่าน
58 235 นางสาวชญานิษฐ์ ม่วงแสง ผ่าน
59 236 นางสาววรนาถ วรฉัตร ผ่าน
60 248 นางสาวกมลทิพย์ บุญสุข ผ่าน
61 254 นางสาวสุภาพร ทองคำเปลว ผ่าน
62 255 นางสาวเพ็ญศรี ศรีจันทร์ ผ่าน
63 259 นางสาวปานฝัน ประโมจนีย์ ผ่าน
64 260 นางสาวเสาวรส ทองแก้ว ผ่าน
65 264 นายชินวัฒน์ สุกใส ผ่าน
66 270 นางสาวเมธาวี บุญพิทักษ์ ผ่าน
67 272 นางสาวช่อผกา สูบไธสง ผ่าน
68 275 นางสาวธนิดา รัตนสุวรรณ ผ่าน
69 284 นางสาวอภิญญา สกุลแก้ว ผ่าน
70 289 นางสาววรรณฤดี ศรีเดช ผ่าน
71 290 นางสาวสิริพร กุมารสิทธิ์ ผ่าน
72 292 นางสาวนภัสสร บุญมานพ ผ่าน
73 300 นางสาวภวิตา กิจสวัสดิ์ ผ่าน

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 กันยายน 2559

 

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 190 80.2%
ไม่ผ่าน 47 19.8%
รวม 237 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 65.35
สูงสุด= 81.00
ต่ำสุด= 41.00
Median= 65.00
Mode= 64.00

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ เรียงตามเลขที่นั่งสอบ

 

เลขที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล ผล
1 1 นายสุเมธ บัวบูชา ผ่าน
2 3 นางสาววาสุณีย์ อัศววิภาส ผ่าน
3 4 นางสาววัชรีวรรณ ขวัญนาค ผ่าน
4 5 นางสาวทิฆัมพร เสาร์วิบูลย์ ผ่าน
5 6 นางสาวลัชชา ประกอบธรรม ผ่าน
6 9 นางสาวกรพินธุ์ วงษ์พานิช ผ่าน
7 12 นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณรัตน์ ผ่าน
8 13 นางเกศินี เตียวย่อง ผ่าน
9 14 นางสาวผุสดี ศุกรเสพย์ ผ่าน
10 17 นายปรีชา วาพิไหว ผ่าน
11 18 นางสาววัลย์ลิกา นามเกิด ผ่าน
12 20 นางสาวปาริฉัตร อัศดร ผ่าน
13 21 นางสาวพัชรี ทองสาลี ผ่าน
14 22 นางมลินี ฤทธิ์เดช ผ่าน
15 26 นางชมัยพร อนุอัน ผ่าน
16 29 นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว ผ่าน
17 30 นางสาวภริสสกราญณ์ อัชฌากรลักษณ์ ผ่าน
18 33 นายนิทิทธันต์ คาดหมาย ผ่าน
19 38 นายศราวรรษ กระทู้ ผ่าน
20 39 นางสาวสลิลดา ไชยชมภู ผ่าน
21 41 นายปณวัฒน์ พยุงตน ผ่าน
22 45 นายบุญจันทร์ ปราบภัย ผ่าน
23 54 นางสาวนรรฐพร เพียรพิทักษ์ ผ่าน
24 58 นางสาวปริญญาภรณ์ หัตถาพงษ์ ผ่าน
25 59 นางสาวพิมพ์ณดา ศรีจิรภิรมย์ ผ่าน
26 63 นางสุจีรา หะยีอับดุลเลาะ ผ่าน
27 65 นางสาวบุญพา จีนแผ้ว ผ่าน
28 68 นางสาวณณิณี อินทร์จันทร์ ผ่าน
29 70 นางสาวกฤตยา พุฒหอม ผ่าน
30 71 นายคณิศร บัวบังใบ ผ่าน
31 72 นางสาวสายใจ ภู่สุด ผ่าน
32 75 นางสาวจุไรพร อุดม ผ่าน
33 77 นางสาวภารวี เขียวจำรัส ผ่าน
34 78 นายชัยศักดิ์ ไทยสนธิ ผ่าน
35 79 นางสาวพัชนี เกรียงทอง ผ่าน
36 80 นายวรวุธ สุวรรณราช ผ่าน
37 81 นายปรีชา สมัคร ผ่าน
38 82 นายอนล ศรีสำราญ ผ่าน
39 85 นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง ผ่าน
40 86 นางสาวนิภา จวนโสม ผ่าน
41 87 นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม ผ่าน
42 88 นางสาวชมนาด วีระกิติกุล ผ่าน
43 89 นางสาวศศิกานต์ พุฒแก้ว ผ่าน
44 90 นายอิทธิพล อัมพวา ผ่าน
45 91 นางสาวธนพร ขันธวิทย์ ผ่าน
46 92 นางสาวทิพย์นภา สานุศิษย์ ผ่าน
47 93 นางสาวประภาพรรณ วัฒนะ ผ่าน
48 94 นางสาวพจมาน ชูช่วย ผ่าน
49 95 นางสาวลลิพร พูลชัย ผ่าน
50 96 นางสาวปฏิญญา แกล้วทนงค์ ผ่าน
51 97 นางสาววีรนุช เภอรักษ์ ผ่าน
52 98 นางสาวภัทราภรณ์ แก้วบัว ผ่าน
53 99 นางสาวกมลทิพย์ พิพิธกุล ผ่าน
54 100 นางสาวกนกอร แก้วเงินลาด ผ่าน
55 102 นางสาวณัฐมน พงศ์สุพัฒน์ ผ่าน
56 103 นางสาวธารทิพย์ อนันชัย ผ่าน
57 104 นางสาวพัชราภรณ์ เชาวลิต ผ่าน
58 106 นางสาวอุมาพร เพ็งหนู ผ่าน
59 107 นางสาวณัฐวดี เจริญฉิม ผ่าน
60 109 นางสาวไอรดา มาตรรัศมี ผ่าน
61 111 นางชนิตา ขุนฤทธิ์ ผ่าน
62 113 นางสาวชลิตา เจริญปัดถวี ผ่าน
63 114 นางสาวพรพิมล ประครองใจ ผ่าน
64 116 นายอนันต์ ทองพิลา ผ่าน
65 117 นางสาวจิตราภรณ์ อินธนู ผ่าน
66 118 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ ผ่าน
67 119 นางสาวสุนทรีย์ เสาว์สิงห์ ผ่าน
68 122 นางสาวขวัญใจ พรหมศรี ผ่าน
69 123 นางสาวสุกัญญา วัชรมุสิก ผ่าน
70 124 นางสาวเฉลิมรัฐ อินทร์เพ็ญ ผ่าน
71 126 นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว ผ่าน
72 127 นางสาวอรวรรณ ตางาม ผ่าน
73 130 นางวันดี ปรีชาชวลิต ผ่าน
74 132 นางสาวนิลวลี มั่งมี ผ่าน
75 134 นางสาวสุจิตรา สมศรี ผ่าน
76 137 นางสาวเพ็ญประภา บานสดชื่น ผ่าน
77 139 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผ่าน
78 140 นางสาววริษฐา ใจแจ้ง ผ่าน
79 142 นางสาวศรัญญา อภิวงค์งาม ผ่าน
80 146 นางสาวปัณชวี เกิดสุภาพ ผ่าน
81 147 นางสาวปาริชาติ เงาเดช ผ่าน
82 148 นายธีรดนย์ อภิเดชศักดิ์ ผ่าน
83 149 นายณัฐวุฒิ วีระตระกูล ผ่าน
84 151 นางสาวปณิตา อิทธิกุล ผ่าน
85 153 นางสาวพรสุดา แสงสุกวาว ผ่าน
86 154 นางสาวสุจิตตรา เก่งตรง ผ่าน
87 155 นางสาววาสนา เรืองโชติ ผ่าน
88 158 นางสาวนิศานาถ เลิศพฤกษา ผ่าน
89 159 นางสาวรัตติกาล สุทธกิจ ผ่าน
90 160 นางสาวณัฏฐิยา ปัทมะศังข์ ผ่าน
91 161 นางสาวกฤติกา หล้าน้อย ผ่าน
92 162 นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล ผ่าน
93 165 นางสาวรวิกานต์ ชาวสวน ผ่าน
94 166 นางบุณฑริกา พิมพ์แสง ผ่าน
95 167 นางสาวเสาวนีย์ ศรีสุวรรณ ผ่าน
96 168 นางภรณิกา อรุณ ผ่าน
97 169 นางสาวอนินทิตา รุจิประภา ผ่าน
98 170 นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก ผ่าน
99 171 นางสาวสุจิญา ก่ำแสง ผ่าน
100 172 นางสาวเบญจมาภรณ์ ฉิมสิงห์ ผ่าน
101 173 นางสาวภัสราภรณ์ ทองชมพู ผ่าน
102 175 นางสาวอภิญญา แซ่อึ้ง ผ่าน
103 176 นางสาวจันทนา ใจคำ ผ่าน
104 178 นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ ผ่าน
105 179 นางสาวพนิตพร เลิศไกร ผ่าน
106 181 นางสาวนุสบา เสริมรัตนวิศิษฎ์ ผ่าน
107 183 นางสาวอติกานต์ ปิยศุภกรวนิช ผ่าน
108 184 นางสาวนาซีลา ยะปา ผ่าน
109 185 นางสาวจุฑามาศ ตาฮา ผ่าน
110 186 นางสาวมนทกานติ์ ขัดมา ผ่าน
111 187 นางสาวกัลยรัตน์ รวยสูงเนิน ผ่าน
112 189 นางสาวอัญวีณ์ ภัทรพิบูลย์วุฒิ ผ่าน
113 191 นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์ ผ่าน
114 193 นายรัชพล ปาลกะวงศ์ ผ่าน
115 194 นายสิปปกร ไชยสม ผ่าน
116 199 นางสาววนิดา เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล ผ่าน
117 203 นางสาวสุพรรณี ลือตาล ผ่าน
118 204 นางสาวมนัสชนก ศรีสงวน ผ่าน
119 205 นางสาวภัทราพร เพ็ชรนิล ผ่าน
120 206 นางสาวอัญติยา ทองปัญญา ผ่าน
121 208 นางสาวพนิดา ฆังมณี ผ่าน
122 215 นางสาวคีตยา ขันแข็ง ผ่าน
123 216 นางสาวนภาพร จันทร์รุ่งแสง ผ่าน
124 217 นางสาวศศิธร ไสยรินทร์ ผ่าน
125 218 นางสาวสวรรยา สุพรม ผ่าน
126 221 นางสาวอัสนา คงแดง ผ่าน
127 226 นางสาวฐาปณีย์ ศรีวิสุทธิ์ ผ่าน
128 228 นางสาวสมปรารถนา เอี่ยมประเสริฐ ผ่าน
129 229 นางสาวเปรมจิตร ศรีสารคาม ผ่าน
130 230 นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์ ผ่าน
131 231 นางสาวชลลดา เอี่ยมหงส์เหม ผ่าน
132 232 นายอดิสร กิจประเสริฐ ผ่าน
133 233 นางสาวพัชราภรณ์ สงครามศักดิ์ ผ่าน
134 234 นางสาวธนิกาต์ สุขสมาน ผ่าน
135 235 นางสาวชญานิษฐ์ ม่วงแสง ผ่าน
136 236 นางสาววรนาถ วรฉัตร ผ่าน
137 237 นางสาวปาณิสรา อินหอม ผ่าน
138 238 นางสาววณิชกรณ์ โพธิ์เนตร ผ่าน
139 239 นางสาวรวีกานต์ เรืองวีระกุล ผ่าน
140 240 นางพัฒนาพร กิตติวิบูลย์ ผ่าน
141 241 นางสาวธิดารัตน์ ศรีผ่อง ผ่าน
142 242 นางสาวกันยิกา เจตนเสน ผ่าน
143 243 นางสาวภัทรวดี ศิษฏิวงศ์ ผ่าน
144 246 นางสาววิลาวัลย์ คำใบศรี ผ่าน
145 247 นางสาวนันทนา สมจันทร์ ผ่าน
146 248 นางสาวกมลทิพย์ บุญสุข ผ่าน
147 249 นางสาวศศิธร นิซิเป๊าะ ผ่าน
148 250 นางสาวรัชชา วัฒนกุล ผ่าน
149 251 นางสาวอังคณา ถังไชย ผ่าน
150 252 นางสาวธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์ ผ่าน
151 253 นางสาวสุรัยญา เจะมะ ผ่าน
152 254 นางสาวสุภาพร ทองคำเปลว ผ่าน
153 256 นางสาวสมพร เหว่าไว ผ่าน
154 261 นางสาวพิมพ์ชณก จำเริญ ผ่าน
155 262 นางสาวศิรดาภรณ์ สุนทรพฤกษ์ ผ่าน
156 263 นางสาวชมฤดี นาทะศิริ ผ่าน
157 264 นายชินวัฒน์ สุกใส ผ่าน
158 265 นางสาวอัมพิกา กาฬภักดี ผ่าน
159 266 นางสาวอังสุการ อะฏะวินทร์ ผ่าน
160 268 นางสาวกมลทิพย์ คำดี ผ่าน
161 269 นางสาวพรรณปพร ต่วนเจริญศรี ผ่าน
162 271 นางสาวอัจฉราวดี ยะคำป้อ ผ่าน
163 272 นางสาวช่อผกา สูบไธสง ผ่าน
164 274 นางนพวรรณ ทองสง่า ผ่าน
165 276 นางสาวสุกฤตา วงศ์ประเสริฐ ผ่าน
166 278 นางสาวอัจฉรา แป้นแก้ว ผ่าน
167 279 นางสาวพัชรามล ชลคีรี ผ่าน
168 280 นางสาววรินทร อึ้งสำราญ ผ่าน
169 281 นางสาวชัญญ์ชนพร กระลาม ผ่าน
170 282 นางสาวประภาศรี โสมาบุตร ผ่าน
171 284 นางสาวอภิญญา สกุลแก้ว ผ่าน
172 285 นายธนเดช อมรวัฒน์ ผ่าน
173 286 นางสาวจุฑาพร คำมณี ผ่าน
174 287 นางลัดดาวัลย์ ไชยสงค์ ผ่าน
175 288 นายสัณหณัฐ ดีทองอ่อน ผ่าน
176 289 นางสาววรรณฤดี ศรีเดช ผ่าน
177 290 นางสาวสิริพร กุมารสิทธิ์ ผ่าน
178 291 นางสาววายุรี เดชาศักดิ์ ผ่าน
179 292 นางสาวนภัสสร บุญมานพ ผ่าน
180 294 นางสาวณรัชต์หทัย ล้ำเลิศ ผ่าน
181 295 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐณิชา รอดพระ ผ่าน
182 296 นายอนัส ตาเยะ ผ่าน
183 297 นางสาววรวรรณ น้อยจู ผ่าน
184 300 นางสาวภวิตา กิจสวัสดิ์ ผ่าน
185 303 นายณัฐพงศ์ เป็นลาภ ผ่าน
186 304 นายเสถียร บุญศรี ผ่าน
187 305 นางสาวฐานิกา รอดคงที่ ผ่าน
188 306 นางสาวนุชรีย์ สุขคล้าย ผ่าน
189 308 นางสาวประภาพร กสิพล ผ่าน
190 309 นางสาวรชตะ กอเซ็มมูซอ ผ่าน

 

ระบบค้นหาทำงานแล้วครับ แต่สามารถดูได้ตั้งแต่ เลขที่นั่งที่  1-85 ก่อนนะครับ 

 

โดยเลขบัตรประชาชน ให้ใส่เลขบัตร โดยไม่ต้องเว้นวรรค 

 

ลิงค์เว็บ http://exam.swpc.or.th/

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

รายนามผู้สอบผ่านวิชาหลักคิด ปรัชญา และจริยธรรมทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2559   วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2559

 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อสกุล
0007 นาย เสรีภาพ  สมทรัพย์
0018 นาง จุฑารัตน์  วรานุสันติกูล
0023 นางสาว วรรณิการ์  ภูมิวงศ์พิทักษ์
0098 นางสาว จุไรพร  อุดม
0101 นางสาว ศิริลักษณ์  มุ่งธัญญา
0180 นางสาว อโณทัย  ปานนาค
0014 นางสาว ประไพพรรณ  สิงห์บุระอุดม
0025 นางสาว บุญพา   จีนแผ้ว
0137 นางสาว พัชรี   ศรีงาม
0154 นาย รุ่งโรจน์   โพธิ์ดำ
0060 นางสาว ชนาภา  สุภชาติ
0021 นาย ศกล   ตันตระกูล
0093 นางสาว พัชราภรณ์   สิทธิ
0106 นางสาว โสภา  อ่อนโอภาส
0170 นาย วิสิทธิ์   ลิ้มไชยโรจน์

 

รายนามผู้สอบผ่านวิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2559   วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2559

 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล
0043 นางสาว สุพิชชา การินทร์
0047 นางสาว ชรินทร์รัตน์ พูนชัย
0080 พระมหา ชาติชาย พุ่มจันทร์
0085 นาง สมใจ เจริญพันธุ์
0087 นางสาว สุดใจ ศรีเมฆ
0102 นางสาว ศุภิสรา จงสงวน
0125 นาง กรรณชนม์  ใจบุญ  ปิ่นแก้ว
0191 นางสาว แววรัตน์  โชตินิพัทธ์
0193 นางสาว วิภาสา  ประชากิตติกุล
0217 นางสาว เกศสุดา โยรภัตร
0218 นางสาว เจนจินดา ภาวะดี
0012 นางสาว ณัฏฐนันท์ สุวรรณจินดา
0054 นางสาว สุนทรี สุภาภรณ์ประดับ
0115 นางสาว ศิริรัชต์  เศิกศิริ
0181 นางสาว ญาณิกา  นิลแจ้ง
0188 นางสาว นภาลัย  หลักมั่น
0195 นางสาว จันจนากร  พรหมแก้ว
0206 นาง กัญจนาวัลย์ ทองพัชรพล
0212 นาง ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร
0214 นาย ศราวุธ วะเท
0013 นางสาว สุกัญญา สุพล
0015 นางสาว ศิรประภา พุ่มลำเจียก
0023 นางสาว วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์
0027 นางสาว ณิชชา ลี้ประเสริฐ
0050 นาง กฤตยา เพชรพยาบาล
0070 นางสาว นัสรินทร์ แซสะ
0107 นาง นันทิดา  บูรณะมณฑล
0123 นางสาว อรทัย  ลีฉลาด
0124 นางสาว พยุง  ลาวิณห์
0137 นางสาว พัชรี  ศรีงาม
0139 นาง สุภา  อุ่มยืนยง
0165 นางสาว ธิติรัตน์  ปัญญาดี
0204 นาย ไสว ศรีบุรินทร์
0021 นาย ศกล ตันตระกูล
0028 นางสาว ดลพร ตติยโชคสกุล
0068 นางสาว กนกพรรณ อุทัยมณี
0078 นาง อรุณี ชื่นชนม์
0100 นางสาว พรชนก แก้วกิ่ง
0221 นางสาว คณิตา วงศ์บุปผา
0037 นางสาว พรพิไล อาลัยสุข
0082 นางสาว ดาวใจ หัสเดชา
0094 นางสาว เสาวรส ทองแก้ว
0097 นางสาว นันลินี คำสีแก้ว
0105 นางสาว สายสุดา เปรมชัยสถาพร
0141 นางสาว เมตตา  ชูจันทร์
0160 นางสาว ขวัญฤดี  แก้วบุตร
0170 นาย วิสิทธิ์  ลิ้มไชยโรจน์
0182 นางสาว สุพัตรา  ตะกรุดทอง
0187 นางสาว บุญสม  แช่มสวัสดิ์
0220 นางสาว เมธาวี บุญพิทักษ์
0008 นางสาว อินทร์ทิพย์ อินทรสุข
0018 นาง จุฑารัตน์ วรานุสันติกูล
0044 นางสาว พชรวรรณ จุลเดชะ
0053 นาง ทิพย์วรรณ ศิริพันธุ์
0071 นางสาว ธนิดา รัตนสุวรรณ
0075 นาง ปาจรีย์ สุจริตพงศ์
0084 นาย โชติวงศ์ เสริฐวิชา
0099 นางสาว รติกร เนื่องชมพู
0103 นางสาว ผ่องพิชญา ศรีสุริยชัย
0113 นางสาว ปภาวัฑฒ์  วัฒนสินธุ์
0127 นาย พลกฤษณ์  เพ็ชรหาญ
0167 นางสาว พุทปราณี  ยุ้นองอาจ
0192 นางสาว วัชราภรณ์  คงเสถียร
0040 นางสาว ทิฆัมพร ตระกูลกิตติไพศาล
0058 นางสาว พรชนก ทรัพย์เทมา
0089 นาง วิไล หนาแน่น
0095 นาย สถาพร อิ่มเอม
0101 นางสาว ศิริลักษณ์ มุ่งธัญญา
0200 นาง จุฑารัตน์  ประทุมสุวรรณ
0006 นางสาว ญานินตา ศรียาภัย
0009 นางสาว อัฏฐพร ศรีฟ้า
0017 นางสาว อัจนา ศักดิ์ณรงค์ชัย
0059 นางสาว ปาริชาติ ผลกุศล