จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir)

สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถชำระค่าลงทะเบียนอบรม โดย

โอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม

ชื่อบัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

และส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายรูป(ให้ชัดเจน)

ใส่หัวเรื่องชำระค่าลงทะเบียนครอบครัวบำบัดฯ .....(ชื่อ/สกุล).......

มาที่อีเมลtasw.thailand@gmail.com

ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

(รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้ที่งาน)

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก สถานที่อบรมรับผู้เข้าอบรมได้จำนวนจำกัด

ท่านที่สมัครแล้วไม่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เมื่อทางสมาคมฯ มีแผนกำหนดการเปิดการอบรมครอบครัวบำบัดในครั้งต่อไป ทางสมาคมจะติดต่อกลับไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ :เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต/จิตเวช ด้านการบำบัดฟื้นฟูสังคม จิตใจ

วันเวลา : ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน : คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

(สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คนละ 2,850 บาท)

 

      นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรผ่านการอบรมนี้ ไปนับคะแนนสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อต่ออายุบัตรนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

2.ตารางกำหนดการอบรม

3.ใบสมัครเข้ารับการอบรม

4. ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5. เอกสารแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

 

ส่งใบสมัครมาที่

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ใส่หัวข้อ“สมัครอบรมครอบครัวบำบัดฯ  ....ชื่อ-สกุล....”

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์ 084-0925763

 

 

 

รายชื่อที่ส่งไปรษณีย์ (อัพเดตล่าสุด 15 มกราคม 2561)

  

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ (ไฟล์ล่าสุดที่ส่ง คือวันที่ 15/1/2561) 

 

รายชื่อที่ส่งวันที่ 11 ตุลาคม 2560

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้ฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง

ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560

 

Downloadรายชื่อที่นี่

 

 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

 

 

และส่งเอกสารมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ตามที่อยู่ สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400