ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะครบวาระ ๓ ปี ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่อำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระดับปริญญาเลือกกันเองเป็นกรรมการจำนวนสองคน  (มาตรา๑๖ (๓))

2. ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่มีสมาชิกสามัญตามมาตรา ๙(๑)ปฏิบัติงานอยู่ เลือกกันเองเป็นกรรมการ จำนวนสี่คน (มาตรา ๑๖(๔))

3. สมาชิกสามัญซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญด้วยกันเอง เป็นกรรมการ จำนวน ๑๖ คน (มาตรา ๑๖ (๕))

          คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ดังกำหนดการการเลือกตั้งข้างล่างนี้

 

กำหนดการ

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2559

          ด้วยกรรมการสภาวิชาชีพชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในปี2559 อนุกรรมการเลือกและเลือกตั้งจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์และกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพ ดังนี้

 

กิจกรรม วันที่

1.ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

-ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก

องค์กร/กระทรวง

(กำลังรวบรวมและจัดส่ง)

15 กรกฎาคม –15 สิงหาคม 2559

2.ประกาศรับสมัครกรรมการ

-สมาชิกสามัญ

-ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

-ผู้แทนสถาบันการศึกษา

หมายเหตุ ผู้สมัครเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องเป็นสมาชิกสามัญและมีใบอนุญาตอยู่ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

9 กันยายน – 30 กันยายน 2559
3.ตรวจสอบคุณสมบัติ 7 ตุลาคม 2559
4.ส่งคู่มือ + ใบเลือกตั้งให้สมาชิกสามัญ (ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกสามัญอยู่ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 10 –12 ตุลาคม 2559
5.หมดเขตรับใบเลือกตั้ง 31 ตุลาคม 2559
6.เลือกตั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์/ผู้แทนสถาบันการศึกษา

25 ตุลาคม 2559

7.กำหนดนับคะแนน  8 พฤศจิกายน 2559
8.ประชุมวิชาการ

10 พฤศจิกายน 2559

9.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประชุมคณะกรรมการสภาชุด 2556-2559 กับชุด 2559-2563

11 พฤศจิกายน 2559

 

 

              ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ <<<<<คลิกที่นี่>>>>>>

 

อ่านแล้ว 2814 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 18:10
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ หมวดหมู่หลัก
  การประชุมคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด ๔ การดำเนินการของคณะกรรมการ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖…
 • โครงการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 โครงการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 กิจกรรมอบรม/สัมมนา
  การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 เวลา…
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2/2561 งานทะเบียนสมาชิก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 กันยายน 2561…
 • มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ หมวดหมู่หลัก
  มาตรฐานการให้บริการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ซึ่งสภายังมิได้กำหนดมาตรฐานดังกล่าวต่อเมื่อสมาคมนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ได้เสนอให้สภาวิชาชีพรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ สภาวิชาชีพได้มอบหมายให้คณะทำงานได้ศึกษาและพิจารณาเบื้องต้นและเมื่อนำผลการพิจารณาเสนอต่อสภาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์…

Tag คำสำคัญของบทความ