คำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
______________________________

                    อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาฯครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานสภา และเพื่อให้ภารกิจของแต่ละฝ่ายลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะทำงานฝ่ายเลขาธิการ องค์ประกอบ

๑.๑. นางสาวโสภา  อ่อนโอภาส                             ประธาน
๑.๒. นางรัศมี  สุวรรณหงษ์                                  รองประธาน
๑.๓. นางสาวโสภิดา  สังขดิถี                               คณะทำงาน
๑.๔. นางสาวธวัลรัตน์  ทั้งสว่างวงษ์                         คณะทำงาน
๑.๕. นางสาวธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร์                     คณะทำงาน
๑.๖. นางสาวเกษนภา  แขมพร                              คณะทำงาน
๑.๗. นายสันติ แซ่ลี้                                         เลขานุการคณะทำงาน
๑.๘. นางสาวนวลฉวี  พลเชียงสา                           ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

 อำนาจหน้าที่

         ๑. งานธุรการและจัดการประชุมสภาและจัดทำรายงานการประชุม
         ๒. ประสานงานกับกรรมการ สมาชิกสามัญและหน่วยงานต่างๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ
         ๓. ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และทะเบียนอื่นๆ ของสภาวิชาชีพ

         ๔. งานอื่นๆ ตามที่นายกสภามอบหมาย

 

            ๒. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  องค์ประกอบ 

            ๒.๑. ที่ปรึกษาคณะทำงาน

                        ๒.๑.๑. นางสุนันท์  ไทยลา               กรรมการสภาวิชาชีพผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
                        ๒.๑.๒. นางอุบล  หลิมสกุล               กรรมการสภาวิชาชีพผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
                        ๒.๑.๓. นายเดชา  ชนะโชติ               ผู้สื่อข่าวอาวุโส
                        ๒.๑.๔. นายวิชิต  เอื้ออารีวรกุล            ผู้อำนวยการบริหารเจริญเคเบิลทีวี


             ๒.๒. ประธานคณะทำงาน

                        พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล     

                 ๒.๓. เลขานุการคณะทำงาน

                        พันตำรวจเอกหญิงชุติมา       พันธุ                      

            ๒.๔. ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

๒.๔.๑. นางสาวกนกวรรณ  รัฐสมุทร
๒.๔.๒. ร้อยตำรวจเอกหญิงฉัตรทิพย์  ชูชื่นกลิ่น
๒.๔.๓. ร้อยเอกหญิงธวัลพร  ชัยวิชา                       

            ๒.๕. คณะทำงาน

                        ๒.๕.๑. นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ
                        ๒.๕.๒. ดร.ขนิษฐา  บูรณพันศักดิ์    
                        ๒.๕.๓. นางนภารัตน์  อเนกบุณย์        
                        ๒.๕.๔. นางสาวนุชนาฎ  นิชเปี่ยม
                        ๒.๕.๕. นางสาวมลฤดี  จินดาอนันต์ยศ      
                        ๒.๕.๖. นางสาวลลิดา  เกษา              
                        ๒.๕.๗. นางวรรณภา  สุดคง
                        ๒.๕.๘. นางสาวสุทธิดา  พรเจริญ
                        ๒.๕.๙. นายเสรีภาพ  สมทรัพย์

อำนาจหน้าที่

๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงของสาธารณชน เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
๒. ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะ
๓. ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพต่อสื่อมวลชนเสมือนการเป็นแหล่งข่าวหรือศูนย์กลางในการสื่อสารของสภาวิชาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของสาธารณชนต่อสภาวิชาชีพ
๔. ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะเพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่าสภาวิชาชีพให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

๓. คณะทำงานฝ่ายทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ องค์ประกอบ

      ๓.๑. นางสาวสมศิริ  บุญศิริ                                                     ประธาน
      ๓.๒. นางนวลใย  วัฒนกูล                                                     รองประธาน
      ๓.๓. ว่าที่เรือตรีสุรชัย  เพ็ชรกูล                                                คณะทำงาน
      ๓.๔. นางชญาภา  ถาวรสุขเจริญ                                               คณะทำงาน
      ๓.๕. นางพนมเทียน  พลมณี                                                  คณะทำงาน
      ๓.๖. นางมลฑา  ชื่นชอบ                                        คณะทำงานและเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดของสภาวิชาชีพและรวบรวมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. ประสานอำนวยความสะดวกในเรื่องทะเบียนแก่สมาชิก และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

อ่านแล้ว 1270 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 03 เมษายน 2557 09:15
ให้คะแนนบทความนี้
(3 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ หมวดหมู่หลัก
  มาตรฐานการให้บริการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ซึ่งสภายังมิได้กำหนดมาตรฐานดังกล่าวต่อเมื่อสมาคมนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ได้เสนอให้สภาวิชาชีพรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ สภาวิชาชีพได้มอบหมายให้คณะทำงานได้ศึกษาและพิจารณาเบื้องต้นและเมื่อนำผลการพิจารณาเสนอต่อสภาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์…
 • ผลสอบรับใบอนุญาต ครั้งที่ 2/2559 งานทะเบียนสมาชิก
  ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2559   วันที่…
 • การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1/2559 การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1/2559 งานทะเบียนสมาชิก
  การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2559    การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ…
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนครั้งที่ 1/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนครั้งที่ 1/2561 งานทะเบียนสมาชิก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561…

Tag คำสำคัญของบทความ