วิสัยทัศน์ พ.ศ.2556-2559
องค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ขยายเครือข่ายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมสู่หลักสากล

อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

มาตรา ๕ ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ
ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ตราสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1.เป็นรูปฝ่ามือประสานกันบนธงชาติในวงกลม

2.มีชื่อของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบวงกลม

                                       

ความหมาย

ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     1.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นหลักประกันในการปกป้องประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     2.ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

     3.กำหนดมาตรฐาน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  รวมถึงการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ กลไกการกำกับ ดูแล  ตรวจสอบ  บทลงโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

     4.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านการศึกษา การอบรม การจัดบริการ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต

     5.ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     6.ให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     7.ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติยศของสมาชิก

หน้า 1 จาก 2

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต งานทะเบียนสมาชิก
  ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตมีขั้นตอนและเงื่อนไขอื่นที่สภาวิชาชีพกำหนดดังนี้   ผู้ที่เข้าสู่ใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสามารถต่ออายุครั้งที่สองด้วยการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ หรือการสอบภาคข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด หรือกระบวนการต่ออายุใบอนุญาต…
 • สังคมสงเคราะห์นานาชาติ สังคมสงเคราะห์นานาชาติ หมวดหมู่หลัก
  ความเคลื่อนไหวงานสังคมสงเคราะห์นานาชาติ เป็นส่วนที่จะรายงานความก้าวหน้า แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 • สมาชิกฯที่กำลังจะหมดอายุภายใน 30 วัน สมาชิกฯที่กำลังจะหมดอายุภายใน 30 วัน งานทะเบียนสมาชิก
            ขอเชิญสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ก่อนที่ท่านจะเสียสิทธิในใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ท่านสามารถยื่นเอกสารการต่ออายุสมาชิกสามัญภายในวันที่…
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่2/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่2/2560 งานทะเบียนสมาชิก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 กันยายน ณ…

Tag คำสำคัญของบทความ