หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • การรับรองปริญญา การรับรองปริญญา หมวดหมู่หลัก
  รับรองปริญญาเพื่อสมัครสมาชิกสภา คณะอนุประเมินความรู้ได้ประเมินความรู้ และรับรองปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ของสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
 • ข้อบังคับของการขึ้นทะเบียน ข้อบังคับของการขึ้นทะเบียน ข้อบังคับการขอขึ้นทะเบียน
  ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา…
 • การต่ออายุใบอนุญาต ความรู้ทั่วไป
    ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต             นับตั้งแต่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาต…
 • เอกสารบรรยาย ทบทวนความรู้สังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/59 เอกสารบรรยาย ทบทวนความรู้สังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/59 กิจกรรมส่งเสริม
  เอกสารประกอบการบรรยาย   กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 3/59 บรรยายวันที่…