อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

ข้อมูล URL เว็บไซต์: http://facebook.com/paewsak

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 ก.ย. 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 55 35.9%
ไม่ผ่าน 98 64.1%
รวม 153 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 56.67
สูงสุด= 75.00
ต่ำสุด= 38.00
Median= 57.00
Mode= 53.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 3 นางสาววิรังรอง สมคิด
2 6 นางสาวพรชนก ทรัพย์เทมา
3 8 นางสาววัลย์ลิกา นามเกิด
4 10 นางสาวรวิกานต์ ชาวสวน
5 13 นางสาวฉันทะนา ไข่คำ
6 18 นางสาวฐมลพรรณ รองราม
7 34 นางสาวนุสบา เสริมรัตนวิศิษฎ์
8 37 นางสาวขนิษฐา คงบาล
9 40 นางสาวฐานิกา รอดคงที่
10 41 นางสาวพรพิมล ประครองใจ
11 42 นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว
12 43 นางชมัยพร อนุอัน
13 48 นางสาวสุกัญญา กกแก้ว
14 49 นางสาวสุนทรีย์ เสาว์สิงห์
15 50 นางสาวศรัญญา อภิวงค์งาม
16 53 นางสาวอุมาพร เพ็งหนู
17 57 นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์
18 58 นางสาวอนุตตรา อนุเรือง
19 66 นางสาววิปัสนา โนจันทร์
20 68 นางสาวเสาวนีย์ ศรีสุวรรณ
21 73 นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง
22 74 นางสาวอัญติยา ทองปัญญา
23 75 นายเจษฎา นันใจวงษ์
24 77 นางสาวเพ็ญประภา บานสดชื่น
25 83 นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์
26 88 นางสาวญาณิกา นิลแจ้ง
27 89 นางสาววิร์รัลยุพา หิรัญอารักษ์
28 102 นางสาวเขมิกา ทองเต็ม
29 103 นางสาวชนัญญา เสาวภาพ
30 107 นาย วชิรเขตต์ สุคันธัง
31 108 นางสาวมนัสพร อุ่นจันที
32 113 นางสาวพุธันวา มหาทรัพย์สมบัติ
33 114 นางสาววินัดดา พาพันธ์
34 118 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
35 124 นางสาวปานกมล ทรัพยสาร
36 125 นางสาวจิราภรณ์ สร้อยเพชร
37 128 นางสาวเจนจิรา ม่วงโพธิ์
38 129 นางสาวเบญจมาศ ทองคง
39 130 นางสาวจุฑามาศ พะเนตรรัมย์
40 132 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิการ์ คำมินเศษ
41 134 นางสาวธัญวรัตน์ ใจอารีย์
42 135 นางสาวสุอัยดา เดชเลย์
43 136 นายมะสุวรรณ ตูลา
44 137 นางสาววรัทยา กล้าสาริกิจ
45 141 นางสาวกมลทิพย์ ไผ่ล้อม
46 145 นางสาวพจมาน ชูช่วย
47 147 นางสาวจิรปรียา คงกุล
48 149 นางสาวณรัชต์หทัย ล้ำเลิศ
49 150 นางสาวปรียชาติ โชติทอง
50 154 นางสาววนิดา บุญยิ้ม
51 160 นางสาวธันยนันท์ จิรัชพงศธร
52 162 นางสาวขวัญรวี ศรีสงวน
53 163 นางสาวจุวัยดี่ พันธพงศ์ธรรม
54 166 นางสาวพรพิเศษ ศศิวิมล
55 167 นางสาวพนิดา ชูแข

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 ก.ย. 2560

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 56 77.8%
ไม่ผ่าน 16 22.2%
รวม 72 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 64.00
สูงสุด= 76.00
ต่ำสุด= 48.00
Median= 64.00
Mode= 63.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 11 นางสาวภัสราภรณ์ โพธา
2 15 นายธนกฤต สืบเรือง
3 17 นางสาวนภาลักษณ์ ริมสีม่วง
4 28 นางสาวประภากรณ์ สร้อยสนธิ์
5 30 นางสาวปิ่นธิดา อุทัยผล
6 37 นางสาวขนิษฐา คงบาล
7 48 นางสาวสุกัญญา กกแก้ว
8 59 นางสาวนิตยา แกว่นธัญกิต
9 67 นางสาวอุสุมา เกตุท่าหัก
10 69 นางสาวผ่องพรรณ แช่มเพชร
11 78 นางสาวนุชรีย์ สยามพันธ์
12 79 นางสาวพันธ์วลี สิทธิณรงค์
13 80 นายทรงพล กริชพัฒนา
14 82 นางสาวดรุณี มะโนรักษ์
15 83 นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์
16 89 นางสาววิร์รัลยุพา หิรัญอารักษ์
17 93 นางสาวปัทมา พ่วงเจริญ
18 101 นางนัสภรณ์พรรณ ขันธเวศน์
19 102 นางสาวเขมิกา ทองเต็ม
20 107 นาย วชิรเขตต์ สุคันธัง
21 108 นางสาวมนัสพร อุ่นจันที
22 111 นางสาวภาวิดา น้อยกล้า
23 112 นายวชิรา นาใจคง
24 113 นางสาวพุธันวา มหาทรัพย์สมบัติ
25 114 นางสาววินัดดา พาพันธ์
26 115 นางสาวณิชาภัทร เยเบียง
27 116 นางสาวศรัญญา ดำนอก
28 118 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
29 119 นางสาวเบญจพร กมัณฑา
30 120 นางสาววราภรณ์ หม้อดี
31 121 นางสาวธนัชพร โรหะทัศน์
32 123 นางสาวพัชรมณฑ์ พงษ์ลิ้ม
33 124 นางสาวปานกมล ทรัพยสาร
34 125 นางสาวจิราภรณ์ สร้อยเพชร
35 126 นายศราวุธ นาควิทยานนท์
36 128 นางสาวเจนจิรา ม่วงโพธิ์
37 129 นางสาวเบญจมาศ ทองคง
38 130 นางสาวจุฑามาศ พะเนตรรัมย์
39 131 นางสาวอรินญา แปงปลูก
40 132 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิการ์ คำมินเศษ
41 133 นางสาวสุทธิรัตน์ จตุราศรีบริสุทธิ์
42 134 นางสาวธัญวรัตน์ ใจอารีย์
43 135 นางสาวสุอัยดา เดชเลย์
44 137 นางสาววรัทยา กล้าสาริกิจ
45 138 นางสาวปาริฉัตร จิตต์โสภณ
46 139 นางสาวสุปรียา โพธิเพ็ชร
47 141 นางสาวกมลทิพย์ ไผ่ล้อม
48 143 นางสาววรรณวิสา ใจใหญ่
49 147 นางสาวจิรปรียา คงกุล
50 158 นางสาวมานิตา กลิ่นจันทร์
51 160 นางสาวธันยนันท์ จิรัชพงศธร
52 161 นางสาวอัยมูนี แกล้วณรงค์
53 162 นางสาวขวัญรวี ศรีสงวน
54 163 นางสาวจุวัยดี่ พันธพงศ์ธรรม
55 166 นางสาวพรพิเศษ ศศิวิมล
56 167 นางสาวพนิดา ชูแข

 


 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 65 33.7%
ไม่ผ่าน 128 66.3%
รวม 193 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 56.58
สูงสุด= 75.00
ต่ำสุด= 32.00
Median= 57.00
Mode= 57.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 3 นางสาวไอรดา มาตรรัศมี
2 4 นางสาวณิชาภัทร เจษฎาพันธ์
3 9 นางสาวธนิกาต์ สุขสมาน
4 13 นางกฤตยา เพชรพยาบาล
5 14 นายศราวรรษ กระทู้
6 23 นางสาวกมลทิพย์ พิพิธกุล
7 26 นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์
8 28 นางสาวรติกร เนื่องชมพู
9 29 นายอิฟรอส หลีเส็น
10 30 นางสาวพยุง ลาวิณห์
11 32 นายวรพันธ์ ต้องใจ
12 34 นางสาวจิตราภรณ์ อินธนู
13 39 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐณิชา รอดพระ
14 40 นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์
15 41 นางสาวกนกอร แก้วเงินลาด
16 48 นางสาวปทิตตา พัฒนกุล
17 52 นายวันพิชิต ทองเหง้า
18 56 นางสาวภริสสกราญณ์ อัชฌากรลักษณ์
19 58 นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร
20 59 นางสาวภารวี เขียวจำรัส
21 60 นางสาวปฏิญญา แกล้วทนงค์
22 61 นายรัชพล มณีเหล็ก
23 63 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์
24 65 นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน
25 70 นางสาวสุรางคณา คงเพชร
26 73 นางสาวสุนทรี สุภาภรณ์ประดับ
27 74 นายสุเมธ บัวบูชา
28 81 นางกัญญารัตน์ หมวกสังข์
29 82 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ
30 85 นางกมลวรรณ จันทร์พรมมิน
31 87 นางสาวพฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ
32 89 นางวันดี ปรีชาชวลิต
33 91 นายนิติภัทร จอมเมือง
34 92 นางสาวนาถลดา กาญจนอุดมการ
35 97 นางสาวอนินทิตา รุจิประภา
36 99 นายนิทิทธันต์ คาดหมาย
37 104 นางสาวกนกพรรณ อุทัยมณี
38 107 นายปรภัทร ทับทิม
39 109 นางสาวภัทรวดี ศิษฏิวงศ์
40 119 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ภักดี
41 120 นางสาวศุภิสรา จงสงวน
42 123 นางสาวศรีมาลา กรจรัล
43 127 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
44 128 นางสาวชลิตา เจริญปัดถวี
45 132 นางสาวมณทิชา แสวงรัฐ
46 134 นางสาวอังคณา ถังไชย
47 135 นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์
48 136 นางสาวทิฆัมพร เสาร์วิบูลย์
49 138 นางสาวเฉลิมรัฐ อินทร์เพ็ญ
50 145 นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ
51 146 นางสาวพรพรรณ อักโข
52 149 นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์
53 152 นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
54 153 นางสาวนัสรินทร์ แซสะ
55 154 นางสาวชิดชนก ชลถาวรกุล
56 155 นายโชติวงศ์ เสริฐวิชา
57 156 นางสาวอมรรัตน์ ศรีภา
58 162 นายอนุศักดิ์ อาษา
59 163 นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด
60 170 นางสาวธันยพร ขาวสังข์
61 172 นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
62 181 นางสาวธันยมัย ย่องลั่น
63 182 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง
64 187 นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
65 195 นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 75 87.2%
ไม่ผ่าน 11 12.8%
รวม 86 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 67.14
สูงสุด= 85.00
ต่ำสุด= 52.00
Median= 67.50
Mode= 68.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6 นายณัฐพัฒน์ สายสูง
2 8 นางสาวประไพพรรณ กรึงไกร
3 10 นายเจษฎา นันใจวงษ์
4 17 นางสาวสัตตบงกช รัตนคช
5 19 นางสาวนันทกา พรมจักร์
6 21 นางสาวอุณาโลม พิลึก
7 29 นายอิฟรอส หลีเส็น
8 40 นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์
9 45 นางสาวปัฐวิกร เวียงแก้ว
10 46 นางสาวประกายเพชร แก้วอินทร์
11 47 นางสาวปรียชาติ  โชติทอง
12 48 นางสาวปทิตตา พัฒนกุล
13 51 นางสาววลัยพร เจริญปัญญา
14 52 นายวันพิชิต ทองเหง้า
15 53 นายวิกรานต์ ราชแก้ว
16 57 นางสาวภัทรวรรณ หาญเขตต์
17 63 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์
18 65 นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน
19 67 นางสาวเสาวภา อุลาแก้ว
20 71 นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง
21 72 นางสาวสุวดี ประวรรณรัมย์
22 76 นางสาวยมุนา อดิศัยสกุลชัย
23 79 นางแกมกาญจน์ พนังแก้ว
24 83 นางสาวกชพรรณ ท่าหิน
25 86 นางสาวณิชาภัทร ศิริมังคลากุล
26 88 นางสาวสตรีรัตน์ อมรรัตนเดโช
27 95 นางสาวปภารัช พวงน้อย
28 100 นางสาวณัชชา คงมนต์
29 102 นางสาวอุษณีย์ บุญนาค
30 127 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
31 131 นางสาวชนัญญา เสาวภาพ
32 133 นางสาวเมลดา คงสินธนกร
33 142 นายบัณฑิต เถาลิโป้
34 143 นางสาวพรศิริ วงศ์สุวรรณ
35 145 นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ
36 148 นางสาวพัชราภรณ์ สาระนัย
37 149 นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์
38 150 นางสาวนิลาวรรณ ศรีบุญมา
39 152 นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
40 158 นางสาวสุกัญญา สีสวัสดิ์
41 159 นางสาวอรพรรณ เรืองเนตร
42 160 นายชัยวัฒน์ อนันทิโย
43 161 นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์
44 162 นายอนุศักดิ์ อาษา
45 163 นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด
46 165 นางจันทร์สิรี กลิ่นบุบผา
47 166 นางสาวศศมนต์ จรเข้
48 167 นางสาวทัตพร ใจฉลาด
49 168 นางสาวยุวดี รัตนวงษ์
50 169 นางสาวฉันทะนา ไข่คำ
51 170 นางสาวธันยพร ขาวสังข์
52 171 นางสาววนิดา บุญยิ้ม
53 172 นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
54 173 นางสุวรรณี ศรีคำ
55 174 นางสาวจุฑารัตน์ สารสุวรรณ
56 176 นางสาวชัญญา ควรสุวรรณ
57 179 นางสาวรุสดา มูซอ
58 180 นางสาวธัญลักษณ์ จิตรมั่น
59 181 นางสาวธันยมัย ย่องลั่น
60 182 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง
61 183 นางสาวสมศรี มหาผล
62 184 นางสาววิปัสนา โนจันทร์
63 187 นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
64 188 นางสาวลักษมี ศรีสมทรัพย์
65 189 นางสาววรรณนิสา หมีนสัน
66 190 นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง
67 191 นางสาวธิดารัตน์ มานะสกุลกิจ
68 192 นายณัฐพล แสนสาคร
69 193 นางสาวกนกพร ปิจมิตร
70 194 นายพีรยศ วรรณภพ
71 195 นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร
72 196 นางนูซีลา อาดัม
73 198 นางสาวอังศุมาลย์ คุ้มภัย
74 203 นางสาวอาซีย๊ะห์ มะดีเยาะ
75 204 นางสาวอภิญญา ปิตานุสร

 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

 

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 3/2559   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 31 14.1%
ไม่ผ่าน 189 85.9%
รวม 220 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 51.97
สูงสุด= 70.00
ต่ำสุด= 29.00
Median= 52.00
Mode= 56.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา

2

พระมหาชาติชาย พุ่มจันทร์

13

นางสาวอรุณี ศรีจำนอง

19

นางสาวพิมพ์ณดา ศรีจิรภิรมย์

21

นางไพวรรณ ปะเมโท

35

นางสาวปณิตา อิทธิกุล

38

นายปรีชา วาพิไหว

39

นางสาวขวัญใจ พรหมศรี

41

นางสาวอัจนา ศักดิ์ณรงค์ชัย

49

นางสาวสุรัยญา เจะมะ

50

นางสาวศศิธร นิซิเป๊าะ

52

นายธนเดช อมรวัฒน์

55

นางสาวศศิธร ไสยรินทร์

67

นางสาววรรณา อรรถเมธากุล

70

นางสาวกันยิกา เจตนเสน

73

นางสาวทิพย์นภา สานุศิษย์

81

นางสาวอรวรรณ ตางาม

91

นางสาวชรินทร์รัตน์ พูนชัย

98

นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์

100

นางชนิตา ขุนฤทธิ์

106

นางสาววรวรรณ น้อยจู

116

นางสาวพิมพ์ชณก จำเริญ

123

นายนธกรรณ กันทายอด

139

นางสาวอริญาพร จันทราสินธุ์

144

นางสาวปวรวรรณ เผือกผาสุก

151

นางสาวอติกานต์ ปิยศุภกรวนิช

159

นายณัฐพงศ์ เป็นลาภ

163

นายณัฐวุฒิ วีระตระกูล

186

นางสาวมธุรส วงศ์ชัย

202

นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ

206

นางสาวธัญพร อุ่นเศียร

ต่อ

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 3/2559   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 69 67.6%
ไม่ผ่าน 33 32.4%
รวม 102 100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 62.33
สูงสุด= 83.00
ต่ำสุด= 39.00
Median= 62.50
Mode= 56.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ – สกุล

0001

นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา

0005

นางสาวพรพรรณ อักโข

0008

นางสาวกวิศา อ่อนนวล

0016

นางสาวชนิตา สกุลธนบูรณ์

0027

นางภาวศุทธิ เผือกกัน

0029

นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร

0031

นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์

0036

นายวรพันธ์ ต้องใจ

0045

นายเทียนชัย คุณยศยิ่ง

0054

นางสุเพ็ญ ทองนาคะ

0062

นางสาวสุนทราภรณ์ ภูสมหมาย

0065

นางสาวณฑิชา ความหมั่น

0067

นางสาววรรณา อรรถเมธากุล

0071

นางสาวพฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ

0075

นางสาวชไมพร คิดดี

0076

นางสาววรัญญา เจ๊ะหะ

0078

นางสาวอภิญญา ศรจันทร์

0084

นางสาวศรีมาลา กรจรัล

0099

นางสาวชิดชนก ชลถาวรกุล

0104

นางสาวจุฑามาศ คำน้อย

0110

นางสาวรัชดาภรณ์ กล้าหาญ

0115

นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ภักดี

0119

นางสาวกัญญาพัชร แสนพันธ์

0123

นายนธกรรณ กันทายอด

0124

นางสาวณัฐริกา กองทอง

0125

นางสาวปัทมา หนูทองแก้ว

0126

นางสาวฐมลพรรณ รองราม

0127

นางสาวอรวรรณ เพชรพงษ์

0128

นางสาวเกศวดี ไกรนอก

0132

นางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม

0139

นางสาวอริญาพร จันทราสินธุ์

0141

นางกมลวรรณ จันทร์พรมมิน

0144

นางสาวปวรวรรณ เผือกผาสุก

0145

นายกรกฎ แนวทัศน์

0146

นางสาวนภัสสร พิลาภ

0153

นางสาวนิตยา ชูเลิศ

0155

นางสาวกมลวรรณ กำแหง

0156

นางสาวพิชชนันท์ อุยยานุกูล

0164

นางสมปอง มิลินทานนท์

0168

นางสาวดารัตน์ กนกสุมน

0170

นางสาวเจษฎาภรณ์ จำนงยา

0177

นายอิสบอรอเฮง เวานิ

0185

นางสาวมณทิชา แสวงรัฐ

0192

นางสาววิรังรอง สมคิด

0193

นางสาวอมรรัตน์ ศรีภา

0194

นางสาวพรรณ์ธิการณ์ สุทธิ

0197

นางสาวอนุตตรา อนุเรือง

0198

นางสาววัชรินทร์ ใจวงศ์แก้ว

0199

นางสาวเทพธิดา จุลเทพ

0201

นางสาวทิพย์สุดา ช่วยจิตร

0202

นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ

0203

นางสาวอภิรญา นิจจันพันธ์ศรี

0204

นางสาวอรวรรณ มากแก้ว

0205

นางสาวนุชปวีณ์กานต์ จั่นจีน

0206

นางสาวธัญพร อุ่นเศียร

0210

นางทวีทรัพย์ นิลคง

0211

นางกมลพร จันทร์หล่น

0214

นางสาวอารีรัตน์ สุขพันธ์

0215

นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์

0216

นางสาวบุษกร ประเสริฐสินธุ์

0218

นางสาวรัชฎาพร ศรีทองใบ

0219

นางสาววิภาวัลย์ สุพรสุข

0222

นายนิติภัทร จอมเมือง

0223

นางสาวทิพย์วารี พาณิชย์กุล

0224

นายมะสุวรรณ ตูลา

0225

นายกิตติธัช สงวนศิริ

0226

นางสาวจีรนันท์ นวลเต็ม

0227

นางสาวนาซอฟะห์ มะแร

0228

 นางวาสนา พูลเชื้อ