อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

ข้อมูล URL เว็บไซต์: http://facebook.com/paewsak

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 73 42.7%
ไม่ผ่าน 98 57.3%
รวม 171 100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 57.66
สูงสุด= 76
ต่ำสุด= 35
Median= 58
Mode= 58

 รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 1 นายทรงพล กริชพัฒนา
2 5 นางลัดดาวัลย์ ไชยสงค์
3 7 นายอิสบอรอเฮง เวานิ
4 11 เรืออากาศตรีธนิต เผือกม่วงศรี
5 15 นางสาวดรุณี มะโนรักษ์
6 16 นางสาววราลักษณ์ องค์การ
7 21 นางสาวสุจิตตรา เก่งตรง
8 22 นางสาวสกุลรัตน์ นาคอนุเคราะห์
9 29 นางสาววันวิสาข์ วราชิต
10 31 นางสาวปรียาภา พิพิธหิรัญการ
11 32 นางสาวสุภาวดี บุญรอด
12 35 นางสาวใจชนก เศษศรี
13 37 นางสาวกุลวิตรี ห่อทอง
14 41 นางสาวเกวลิน อินต๊ะตื้อ
15 42 นางสาวภัทราวรรณ แสนคำลือ
16 43 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ศิลป์
17 47 นางสาวยุวดี รัตนวงษ์
18 48 นางสาวสุทธิรัตน์ จตุราศรีบริสุทธิ์
19 49 นางสาวสุวรรณา บุญมา
20 54 นางสาวรวีกานต์ แก้วแสน
21 58 นางสาวธิดารัตน์ มานะสกุลกิจ
22 59 นางสาวพัชราภรณ์ สาระนัย
23 63 นางสาวเกศวดี ไกรนอก
24 64 นางสาวประภากรณ์ สร้อยสนธิ์
25 71 นางภาวศุทธิ เผือกกัน
26 74 นางสาวสุปรียา โพธิเพ็ชร
27 76 นางสาวณิชาภัทร เยเบียง
28 80 นางสาวบุษกล ศิริมังคลากุล
29 82 นางสาวชมนาด วีระกิติกุล
30 86 นางสาวโชติกา ปานประภากร
31 87 นางสาวดลพร ศิลปจิตต์
32 88 นางสาวพิมลวรรณ คำผลศิริ
33 89 นางสาวพาขวัญ ขำทอง
34 90 นางสาวมัทริน กรชัยยา
35 92 นางสาววนารี ฟอกสันเที๊ยะ
36 94 นางสุทธวรรณ ฮัมฟรีส
37 96 นางสาวสุภารัตน์ ศันเสนีย์กุล
38 97 นางสาวเจติยา เจนลาภวัฒนกุล
39 98 นายภานุวัฒน์ ศรีรัตนโชติ
40 99 นางสาวณัฐลดา พวงสมบัติ
41 101 นางสาวจันทร์ศิลา อดุลยฤทธิ์
42 102 นางสาวกนกพร โคตะยันต์
43 103 นางสาวปัญญาพร ชนะสุข
44 106 นางสาวโชติรส พลอยรัมย์
45 107 นางสาววรรณนิสา หมีนสัน
46 109 นางสาวเมลดา คงสินธนกร
47 113 นางสาวอัญวีณ์ ภัทรพิบูลย์วุฒิ
48 114 นางสาวรัชดาภรณ์ กล้าหาญ
49 125 นางสาวปภาวัฑฒ์ วัฒน์สินธุ์
50 126 นางสาวพุทธิดา เจริญพารากุล
51 127 นางสาวพลอยชนก พลอยสีสุก
52 128 นางสาวนิตยา ชูเลิศ
53 131 นางสาวณฑิชา ความหมั่น
54 132 นางสาวพัชนี เกรียงทอง
55 134 นางสาวจุฑามาศ คำน้อย
56 135 นางสาวผ่องพรรณ แช่มเพชร
57 136 นางสาวอภิญญา ปิตานุสร
58 141 นายสุจริต กันชุม
59 143 นางสาวอัยมูนี แกล้วณรงค์
60 144 นางสาวสุธาทิพย์ สถาพรอานนท์
61 154 นางสาวนาซีลา ยะปา
62 155 นางสาวนุชนาฏ คำสีแก้ว
63 157 นายบัณฑิต เถาลิโป้
64 158 นางสาวภคพร เจียรอัญมณีกุล
65 160 นางสาวนวลลออ เมตตาไพจิตร์
66 162 นางสาวอภิลาวัณย์ เกษเกษม
67 164 นายอภิสิทธิ์ วิสารทนันท์
68 165 นางสาวณิชาภัทร หอละเอียด
69 167 นางสาวกัญญาพัชร แสนพันธ์
70 169 นางสาวพรรณิภา ปัญญานาค
71 175 นายอนัส ตาเยะ
72 177 นางสาวชลลดา เอี่ยมหงษ์เหม
73 178 นายสัณหณัฐ ดีทองอ่อน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%

67

75.3%

ไม่ผ่าน

22

24.7%

รวม

89

100.0%

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 3 นางสาวพิชญา ธรรมร่มดี
2 11 เรืออากาศตรีธนิต เผือกม่วงศรี
3 13 นางสาววัชรี อัตเสน
4 16 นางสาววราลักษณ์ องค์การ
5 19 นางสาวสุภาภรณ์ พันธุวงษ์
6 22 นางสาวสกุลรัตน์ นาคอนุเคราะห์
7 26 นางสาวสุทัตตา วิเศษเสือ
8 27 นางสาวชนิดา เกตุจำนงค์
9 29 นางสาววันวิสาข์ วราชิต
10 30 นางสาววราภรณ์ โสกชาตรี
11 31 นางสาวปรียาภา พิพิธหิรัญการ
12 32 นางสาวสุภาวดี บุญรอด
13 35 นางสาวใจชนก เศษศรี
14 37 นางสาวกุลวิตรี ห่อทอง
15 38 นางสาวฟาอีสะ โดะสะนิ
16 39 นางสาวพิทยา พิมพ์ครบุรี
17 40 นางสาวขวัญชนก ปัญญา
18 41 นางสาวเกวลิน อินต๊ะตื้อ
19 42 นางสาวภัทราวรรณ แสนคำลือ
20 43 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ศิลป์
21 46 นางสาวขวัญดาว วัชระอลงกรณ์
22 50 นางสาวอัจฉรา สรวารี
23 57 นางสาวอรจิรา แก้วสกุล
24 70 นางสาวพิมพ์ขวัญ ควรคิด
25 75 นายเจษฎา อัศวสรณ์
26 85 นางสาวกัญญารัตน์ จตุพรพิทักษ์กุล
27 86 นางสาวโชติกา ปานประภากร
28 87 นางสาวดลพร ศิลปจิตต์
29 88 นางสาวพิมลวรรณ คำผลศิริ
30 89 นางสาวพาขวัญ ขำทอง
31 90 นางสาวมัทริน กรชัยยา
32 91 นางสาวบุษยามาศ ชาวบ้านกร่าง
33 92 นางสาววนารี ฟอกสันเที๊ยะ
34 93 นางสาวธิดารัตน์ ชูวงศ์
35 94 นางสุทธวรรณ ฮัมฟรีส
36 95 นางสาวจิราภรณ์ สมจิตร
37 96 นางสาวสุภารัตน์ ศันเสนีย์กุล
38 97 นางสาวเจติยา เจนลาภวัฒนกุล
39 98 นายภานุวัฒน์ ศรีรัตนโชติ
40 99 นางสาวณัฐลดา พวงสมบัติ
41 100 นางสาวพัชนี สุขลาภวิทยาคุณ
42 101 นางสาวจันทร์ศิลา อดุลยฤทธิ์
43 102 นางสาวกนกพร โคตะยันต์
44 103 นางสาวปัญญาพร ชนะสุข
45 105 นายบัญชา บุญสุภาพ
46 106 นางสาวโชติรส พลอยรัมย์
47 108 นายผงาด กลั่นเรืองแสง
48 115 นางสาวมนรดา แก้วจันทร์
49 126 นางสาวพุทธิดา เจริญพารากุล
50 127 นางสาวพลอยชนก พลอยสีสุก
51 141 นายสุจริต กันชุม
52 144 นางสาวสุธาทิพย์ สถาพรอานนท์
53 145 นายธฤต ศรีโยธา
54 146 นายมงคล โพธิ์หวี
55 147 นายพีรพัฒน์ วรรณวาณิชย์
56 152 นางสาวแคทริยา นารัชชะ
57 153 นางสาวนิจวรรณ รักชาติ
58 158 นางสาวภคพร เจียรอัญมณีกุล
59 160 นางสาวนวลลออ เมตตาไพจิตร์
60 161 นางสาวศุภธิดา วินิจโกศล
61 162 นางสาวอภิลาวัณย์ เกษเกษม
62 163 นางสาววิชิดา บุตรวิไลย
63 164 นายอภิสิทธิ์ วิสารทนันท์
64 165 นางสาวณิชาภัทร หอละเอียด
65 166 นางสาวพิมพ์พิริยา พงศ์แก้ว
66 168 นางสาวพรวนัส รัตนปรีชา
67 169 นางสาวพรรณิภา ปัญญานาค

 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 ก.ย. 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 55 35.9%
ไม่ผ่าน 98 64.1%
รวม 153 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 56.67
สูงสุด= 75.00
ต่ำสุด= 38.00
Median= 57.00
Mode= 53.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

 

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 3 นางสาววิรังรอง สมคิด
2 6 นางสาวพรชนก ทรัพย์เทมา
3 8 นางสาววัลย์ลิกา นามเกิด
4 10 นางสาวรวิกานต์ ชาวสวน
5 13 นางสาวฉันทะนา ไข่คำ
6 18 นางสาวฐมลพรรณ รองราม
7 34 นางสาวนุสบา เสริมรัตนวิศิษฎ์
8 37 นางสาวขนิษฐา คงบาล
9 40 นางสาวฐานิกา รอดคงที่
10 41 นางสาวพรพิมล ประครองใจ
11 42 นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว
12 43 นางชมัยพร อนุอัน
13 48 นางสาวสุกัญญา กกแก้ว
14 49 นางสาวสุนทรีย์ เสาว์สิงห์
15 50 นางสาวศรัญญา อภิวงค์งาม
16 53 นางสาวอุมาพร เพ็งหนู
17 57 นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์
18 58 นางสาวอนุตตรา อนุเรือง
19 66 นางสาววิปัสนา โนจันทร์
20 68 นางสาวเสาวนีย์ ศรีสุวรรณ
21 73 นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง
22 74 นางสาวอัญติยา ทองปัญญา
23 75 นายเจษฎา นันใจวงษ์
24 77 นางสาวเพ็ญประภา บานสดชื่น
25 83 นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์
26 88 นางสาวญาณิกา นิลแจ้ง
27 89 นางสาววิร์รัลยุพา หิรัญอารักษ์
28 102 นางสาวเขมิกา ทองเต็ม
29 103 นางสาวชนัญญา เสาวภาพ
30 107 นาย วชิรเขตต์ สุคันธัง
31 108 นางสาวมนัสพร อุ่นจันที
32 113 นางสาวพุธันวา มหาทรัพย์สมบัติ
33 114 นางสาววินัดดา พาพันธ์
34 118 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
35 124 นางสาวปานกมล ทรัพยสาร
36 125 นางสาวจิราภรณ์ สร้อยเพชร
37 128 นางสาวเจนจิรา ม่วงโพธิ์
38 129 นางสาวเบญจมาศ ทองคง
39 130 นางสาวจุฑามาศ พะเนตรรัมย์
40 132 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิการ์ คำมินเศษ
41 134 นางสาวธัญวรัตน์ ใจอารีย์
42 135 นางสาวสุอัยดา เดชเลย์
43 136 นายมะสุวรรณ ตูลา
44 137 นางสาววรัทยา กล้าสาริกิจ
45 141 นางสาวกมลทิพย์ ไผ่ล้อม
46 145 นางสาวพจมาน ชูช่วย
47 147 นางสาวจิรปรียา คงกุล
48 149 นางสาวณรัชต์หทัย ล้ำเลิศ
49 150 นางสาวปรียชาติ โชติทอง
50 154 นางสาววนิดา บุญยิ้ม
51 160 นางสาวธันยนันท์ จิรัชพงศธร
52 162 นางสาวขวัญรวี ศรีสงวน
53 163 นางสาวจุวัยดี่ พันธพงศ์ธรรม
54 166 นางสาวพรพิเศษ ศศิวิมล
55 167 นางสาวพนิดา ชูแข

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 ก.ย. 2560

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

 

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 56 77.8%
ไม่ผ่าน 16 22.2%
รวม 72 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

 

เฉลี่ย= 64.00
สูงสุด= 76.00
ต่ำสุด= 48.00
Median= 64.00
Mode= 63.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 11 นางสาวภัสราภรณ์ โพธา
2 15 นายธนกฤต สืบเรือง
3 17 นางสาวนภาลักษณ์ ริมสีม่วง
4 28 นางสาวประภากรณ์ สร้อยสนธิ์
5 30 นางสาวปิ่นธิดา อุทัยผล
6 37 นางสาวขนิษฐา คงบาล
7 48 นางสาวสุกัญญา กกแก้ว
8 59 นางสาวนิตยา แกว่นธัญกิต
9 67 นางสาวอุสุมา เกตุท่าหัก
10 69 นางสาวผ่องพรรณ แช่มเพชร
11 78 นางสาวนุชรีย์ สยามพันธ์
12 79 นางสาวพันธ์วลี สิทธิณรงค์
13 80 นายทรงพล กริชพัฒนา
14 82 นางสาวดรุณี มะโนรักษ์
15 83 นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์
16 89 นางสาววิร์รัลยุพา หิรัญอารักษ์
17 93 นางสาวปัทมา พ่วงเจริญ
18 101 นางนัสภรณ์พรรณ ขันธเวศน์
19 102 นางสาวเขมิกา ทองเต็ม
20 107 นาย วชิรเขตต์ สุคันธัง
21 108 นางสาวมนัสพร อุ่นจันที
22 111 นางสาวภาวิดา น้อยกล้า
23 112 นายวชิรา นาใจคง
24 113 นางสาวพุธันวา มหาทรัพย์สมบัติ
25 114 นางสาววินัดดา พาพันธ์
26 115 นางสาวณิชาภัทร เยเบียง
27 116 นางสาวศรัญญา ดำนอก
28 118 นางสาวรรินพลอย พ่วงชูศักดิ์
29 119 นางสาวเบญจพร กมัณฑา
30 120 นางสาววราภรณ์ หม้อดี
31 121 นางสาวธนัชพร โรหะทัศน์
32 123 นางสาวพัชรมณฑ์ พงษ์ลิ้ม
33 124 นางสาวปานกมล ทรัพยสาร
34 125 นางสาวจิราภรณ์ สร้อยเพชร
35 126 นายศราวุธ นาควิทยานนท์
36 128 นางสาวเจนจิรา ม่วงโพธิ์
37 129 นางสาวเบญจมาศ ทองคง
38 130 นางสาวจุฑามาศ พะเนตรรัมย์
39 131 นางสาวอรินญา แปงปลูก
40 132 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรรณิการ์ คำมินเศษ
41 133 นางสาวสุทธิรัตน์ จตุราศรีบริสุทธิ์
42 134 นางสาวธัญวรัตน์ ใจอารีย์
43 135 นางสาวสุอัยดา เดชเลย์
44 137 นางสาววรัทยา กล้าสาริกิจ
45 138 นางสาวปาริฉัตร จิตต์โสภณ
46 139 นางสาวสุปรียา โพธิเพ็ชร
47 141 นางสาวกมลทิพย์ ไผ่ล้อม
48 143 นางสาววรรณวิสา ใจใหญ่
49 147 นางสาวจิรปรียา คงกุล
50 158 นางสาวมานิตา กลิ่นจันทร์
51 160 นางสาวธันยนันท์ จิรัชพงศธร
52 161 นางสาวอัยมูนี แกล้วณรงค์
53 162 นางสาวขวัญรวี ศรีสงวน
54 163 นางสาวจุวัยดี่ พันธพงศ์ธรรม
55 166 นางสาวพรพิเศษ ศศิวิมล
56 167 นางสาวพนิดา ชูแข

 


 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 65 33.7%
ไม่ผ่าน 128 66.3%
รวม 193 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 56.58
สูงสุด= 75.00
ต่ำสุด= 32.00
Median= 57.00
Mode= 57.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 3 นางสาวไอรดา มาตรรัศมี
2 4 นางสาวณิชาภัทร เจษฎาพันธ์
3 9 นางสาวธนิกาต์ สุขสมาน
4 13 นางกฤตยา เพชรพยาบาล
5 14 นายศราวรรษ กระทู้
6 23 นางสาวกมลทิพย์ พิพิธกุล
7 26 นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์
8 28 นางสาวรติกร เนื่องชมพู
9 29 นายอิฟรอส หลีเส็น
10 30 นางสาวพยุง ลาวิณห์
11 32 นายวรพันธ์ ต้องใจ
12 34 นางสาวจิตราภรณ์ อินธนู
13 39 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐณิชา รอดพระ
14 40 นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์
15 41 นางสาวกนกอร แก้วเงินลาด
16 48 นางสาวปทิตตา พัฒนกุล
17 52 นายวันพิชิต ทองเหง้า
18 56 นางสาวภริสสกราญณ์ อัชฌากรลักษณ์
19 58 นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร
20 59 นางสาวภารวี เขียวจำรัส
21 60 นางสาวปฏิญญา แกล้วทนงค์
22 61 นายรัชพล มณีเหล็ก
23 63 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์
24 65 นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน
25 70 นางสาวสุรางคณา คงเพชร
26 73 นางสาวสุนทรี สุภาภรณ์ประดับ
27 74 นายสุเมธ บัวบูชา
28 81 นางกัญญารัตน์ หมวกสังข์
29 82 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ
30 85 นางกมลวรรณ จันทร์พรมมิน
31 87 นางสาวพฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ
32 89 นางวันดี ปรีชาชวลิต
33 91 นายนิติภัทร จอมเมือง
34 92 นางสาวนาถลดา กาญจนอุดมการ
35 97 นางสาวอนินทิตา รุจิประภา
36 99 นายนิทิทธันต์ คาดหมาย
37 104 นางสาวกนกพรรณ อุทัยมณี
38 107 นายปรภัทร ทับทิม
39 109 นางสาวภัทรวดี ศิษฏิวงศ์
40 119 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ภักดี
41 120 นางสาวศุภิสรา จงสงวน
42 123 นางสาวศรีมาลา กรจรัล
43 127 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
44 128 นางสาวชลิตา เจริญปัดถวี
45 132 นางสาวมณทิชา แสวงรัฐ
46 134 นางสาวอังคณา ถังไชย
47 135 นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์
48 136 นางสาวทิฆัมพร เสาร์วิบูลย์
49 138 นางสาวเฉลิมรัฐ อินทร์เพ็ญ
50 145 นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ
51 146 นางสาวพรพรรณ อักโข
52 149 นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์
53 152 นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
54 153 นางสาวนัสรินทร์ แซสะ
55 154 นางสาวชิดชนก ชลถาวรกุล
56 155 นายโชติวงศ์ เสริฐวิชา
57 156 นางสาวอมรรัตน์ ศรีภา
58 162 นายอนุศักดิ์ อาษา
59 163 นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด
60 170 นางสาวธันยพร ขาวสังข์
61 172 นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
62 181 นางสาวธันยมัย ย่องลั่น
63 182 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง
64 187 นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
65 195 นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 75 87.2%
ไม่ผ่าน 11 12.8%
รวม 86 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 67.14
สูงสุด= 85.00
ต่ำสุด= 52.00
Median= 67.50
Mode= 68.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 6 นายณัฐพัฒน์ สายสูง
2 8 นางสาวประไพพรรณ กรึงไกร
3 10 นายเจษฎา นันใจวงษ์
4 17 นางสาวสัตตบงกช รัตนคช
5 19 นางสาวนันทกา พรมจักร์
6 21 นางสาวอุณาโลม พิลึก
7 29 นายอิฟรอส หลีเส็น
8 40 นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์
9 45 นางสาวปัฐวิกร เวียงแก้ว
10 46 นางสาวประกายเพชร แก้วอินทร์
11 47 นางสาวปรียชาติ  โชติทอง
12 48 นางสาวปทิตตา พัฒนกุล
13 51 นางสาววลัยพร เจริญปัญญา
14 52 นายวันพิชิต ทองเหง้า
15 53 นายวิกรานต์ ราชแก้ว
16 57 นางสาวภัทรวรรณ หาญเขตต์
17 63 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์
18 65 นางสาวศิริวรรณ โอ่งวัน
19 67 นางสาวเสาวภา อุลาแก้ว
20 71 นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง
21 72 นางสาวสุวดี ประวรรณรัมย์
22 76 นางสาวยมุนา อดิศัยสกุลชัย
23 79 นางแกมกาญจน์ พนังแก้ว
24 83 นางสาวกชพรรณ ท่าหิน
25 86 นางสาวณิชาภัทร ศิริมังคลากุล
26 88 นางสาวสตรีรัตน์ อมรรัตนเดโช
27 95 นางสาวปภารัช พวงน้อย
28 100 นางสาวณัชชา คงมนต์
29 102 นางสาวอุษณีย์ บุญนาค
30 127 นางสาวชฎาธาร เทพสุนทร
31 131 นางสาวชนัญญา เสาวภาพ
32 133 นางสาวเมลดา คงสินธนกร
33 142 นายบัณฑิต เถาลิโป้
34 143 นางสาวพรศิริ วงศ์สุวรรณ
35 145 นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ
36 148 นางสาวพัชราภรณ์ สาระนัย
37 149 นางสาวนิภาพร คำปันศักดิ์
38 150 นางสาวนิลาวรรณ ศรีบุญมา
39 152 นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
40 158 นางสาวสุกัญญา สีสวัสดิ์
41 159 นางสาวอรพรรณ เรืองเนตร
42 160 นายชัยวัฒน์ อนันทิโย
43 161 นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์
44 162 นายอนุศักดิ์ อาษา
45 163 นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด
46 165 นางจันทร์สิรี กลิ่นบุบผา
47 166 นางสาวศศมนต์ จรเข้
48 167 นางสาวทัตพร ใจฉลาด
49 168 นางสาวยุวดี รัตนวงษ์
50 169 นางสาวฉันทะนา ไข่คำ
51 170 นางสาวธันยพร ขาวสังข์
52 171 นางสาววนิดา บุญยิ้ม
53 172 นางสาวมัตติกา เลื่อนธรรม
54 173 นางสุวรรณี ศรีคำ
55 174 นางสาวจุฑารัตน์ สารสุวรรณ
56 176 นางสาวชัญญา ควรสุวรรณ
57 179 นางสาวรุสดา มูซอ
58 180 นางสาวธัญลักษณ์ จิตรมั่น
59 181 นางสาวธันยมัย ย่องลั่น
60 182 นางสาวเสาวลักษณ์ ทับคง
61 183 นางสาวสมศรี มหาผล
62 184 นางสาววิปัสนา โนจันทร์
63 187 นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
64 188 นางสาวลักษมี ศรีสมทรัพย์
65 189 นางสาววรรณนิสา หมีนสัน
66 190 นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง
67 191 นางสาวธิดารัตน์ มานะสกุลกิจ
68 192 นายณัฐพล แสนสาคร
69 193 นางสาวกนกพร ปิจมิตร
70 194 นายพีรยศ วรรณภพ
71 195 นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร
72 196 นางนูซีลา อาดัม
73 198 นางสาวอังศุมาลย์ คุ้มภัย
74 203 นางสาวอาซีย๊ะห์ มะดีเยาะ
75 204 นางสาวอภิญญา ปิตานุสร

 

สามารถตรวจสอบรายบุคคลได้ที่ http://exam.swpc.or.th/