จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


สำหรับปฏิบัติงานในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ให้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์เฉพาะกิจ เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่การสืบพยานเด็ก
หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ประกาศงดการจัดอบรมฯ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ตามประมวลกฎหมาย ป.วิอาญา

ในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559

เนื่องจาก มีผู้สมัครไม่ครบจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด

จึงไม่สามารถจัดการอบรมได้

การจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมาย ป.วิอาญา ครั้งต่อไป

กำหนดจัดระหว่าง วันที่ 14-18 มีนาคม 2559

 

หมายเหตุ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

อบรม ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 098-380-1351 (สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์) หรือ 084-0925763 (สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯ)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครได้ที่<<คลิกที่นี่>>

(มีโครงการ, หนังสือเชิญ, ตัวอย่างหนังสือรับรอง, ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ, กำหนดการ)

*ยังไม่ต้องโอนเงินจนกว่าจะได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมแล้ว*

การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2559

   การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว สภาวิชาชีพจึงมีมติจัดการสอบด้วยข้อเขียน และสัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตใหม่มาสอบภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว

          การสอบข้อเขียน มี2 วิชาคือ วิชาหลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ รวมจริยธรรม และวิชาการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ข้อสอบจะประกอบด้วยวิชาละ 100 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก

          กรณีผู้สอบข้อเขียนผ่านสามารถเก็บคะแนนได้ตามรายวิชาที่ผ่าน และสอบใหม่หากวิชาใดยังไม่ผ่าน (ภายใน 3 ปี หลังผ่านวิชาแรก) เกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องผ่านร้อยละ60

           การดำเนินการต่อหลังการสอบข้อเขียนฯผ่านทั้ง 2 วิชาแล้ว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่<<คลิกที่นี่>>

 

การดำเนินการสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ

     ผู้ที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียน ต้องเป็นสมาชิกสามัญก่อน หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ ให้สมัครสมาชิกสามัญโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.1 เอกสารสำหรับสมัครสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          สำหรับผู้ที่บัตรสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หมดอายุ ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.2 แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          และหลังจากดำเนินการสมัครสมาชิกสามัญเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อสมัครสอบข้อเขียน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

         โดยเอกสาร สวชส.1 สวชส.2 และสวชส.5 สามารถดาวน์โหลดได้ใน link นี้ <<คลิก>>

          สามารถอ่านกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตครั้งที่ 1/2559 ฉบับเต็ม ได้ที่<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด>>

          สามารถอ่านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ภาคแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์โดยวิธีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ที่นี่<<คลิกที่นี่>> 

         ดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯครั้งที่ 1/2559<<คลิกที่นี่>> 

           สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ขอเชิญผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1/2557 และ 1/2558 มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง สค.210 เวลา 9.00 - 16.00 น. และขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติฯ เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานหรือบทเรียนการปฏิบัติงาน (case review) ส่งมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ส่งมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559

  1. ส่งแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ (สวชส. 8)
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานหรือบทเรียนการปฏิบัติงาน (case review) ไม่เกิน 15 หน้า
  3. หลักฐานการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน (พิมพ์หลักฐานจากเว็บไซต์ที่แสดงรายชื่อผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ)

           

           ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติได้ที่ link นี้ <<<คลิก>>>

           หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่ <<<คลิกที่นี่>>>