จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

          ขอเชิญสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ก่อนที่ท่านจะเสียสิทธิในใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ท่านสามารถยื่นเอกสารการต่ออายุสมาชิกสามัญภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยไม่เสียค่าปรับ

          สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ (สวชส.2) สำหรับต่ออายุสมาชิกสามัญได้ที่ <<<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด>>>>

                สามารถดาวน์โหลดรายชื่อสมาชิกสามัญที่บัตรจะหมดอายุภายใน 30 วัน ได้ที่ <<<<คลิกที่นี่>>>>

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 2/2558

(สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-14.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)

  

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน
1. นางสาวสายใหม จิตมัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
2. นางสาวกฤติยา ชั้นไพบูลย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
3. นางสาวกันต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
4. นางจิตตรี คทวณิช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
5. นางนภาพร มณีวงศ์สิริ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่
6. นางสาวมัณฑิกา ไวศยดำรง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
7. นางอณุสรา ชื่นทรวง สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
8. นางกมลยา ทองด้ง โรงพยาบาลราชบุรี
9. นางสาวธิดามาศ โพธิดารา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
10. นางสาวนทีรัย จันทร์ปลูก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. นางสาวประภาพร แก้วศรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
12. นางสาวสุพัศษร อำนาจดี โรงพยาบาลสิรินธร
13. นางสาวชมพูนุท พบสุข สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
14. นางสาวพนัชกร เมืองชา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
15. นางสาวดุลยนุช วุฒิวัย เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 530 บาท 

 หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


สำหรับปฏิบัติงานในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ให้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์เฉพาะกิจ เพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่การสืบพยานเด็ก
หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ประกาศงดการจัดอบรมฯ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ตามประมวลกฎหมาย ป.วิอาญา

ในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559

เนื่องจาก มีผู้สมัครไม่ครบจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด

จึงไม่สามารถจัดการอบรมได้

การจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมาย ป.วิอาญา ครั้งต่อไป

กำหนดจัดระหว่าง วันที่ 14-18 มีนาคม 2559

 

หมายเหตุ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

อบรม ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 098-380-1351 (สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์) หรือ 084-0925763 (สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯ)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครได้ที่<<คลิกที่นี่>>

(มีโครงการ, หนังสือเชิญ, ตัวอย่างหนังสือรับรอง, ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ, กำหนดการ)

*ยังไม่ต้องโอนเงินจนกว่าจะได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมแล้ว*