จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 กันยายน

ณ ห้อง SC 3015 และ SC 3016 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมห้องสอบและวิชาที่สมัครสอบ <<ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่นี่>>

 

ดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯครั้งที่ 3/2559     <<คลิกที่นี่>> 

                                                                                                                       

<<คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ>>

 

หมายเหตุ     

    

   วิชาที่ 1 หลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 09.00-12.00 น.

   วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 13.00-16.00 น.

               

   โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

       

***ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บัตรประจำตัว-ข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง

หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังที่กล่าวข้างต้นกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

ประชุมสุนทรียสนทนา ภาคกลาง

 

 

วันที่ 24 กันยายน 2560

ณ ห้องปริ๊นซ์ 1 อาคาร A ชั้น 11

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

 

ถึงสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกท่าน

 

       ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบการโอนเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากมีปัญหาการโอนเงินเกินมายังสภาวิชาชีพฯ สภาวิชาชีพฯจะโอนเงินคืนให้ โดยจะหักค่าโอนเงินด้วย

 

 

จาก.. เหรัญญิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์