สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

รายนามผู้สอบผ่านวิชาหลักคิด ปรัชญา และจริยธรรมทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2559   วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2559

 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อสกุล
0007 นาย เสรีภาพ  สมทรัพย์
0018 นาง จุฑารัตน์  วรานุสันติกูล
0023 นางสาว วรรณิการ์  ภูมิวงศ์พิทักษ์
0098 นางสาว จุไรพร  อุดม
0101 นางสาว ศิริลักษณ์  มุ่งธัญญา
0180 นางสาว อโณทัย  ปานนาค
0014 นางสาว ประไพพรรณ  สิงห์บุระอุดม
0025 นางสาว บุญพา   จีนแผ้ว
0137 นางสาว พัชรี   ศรีงาม
0154 นาย รุ่งโรจน์   โพธิ์ดำ
0060 นางสาว ชนาภา  สุภชาติ
0021 นาย ศกล   ตันตระกูล
0093 นางสาว พัชราภรณ์   สิทธิ
0106 นางสาว โสภา  อ่อนโอภาส
0170 นาย วิสิทธิ์   ลิ้มไชยโรจน์

 

รายนามผู้สอบผ่านวิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2559   วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2559

 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล
0043 นางสาว สุพิชชา การินทร์
0047 นางสาว ชรินทร์รัตน์ พูนชัย
0080 พระมหา ชาติชาย พุ่มจันทร์
0085 นาง สมใจ เจริญพันธุ์
0087 นางสาว สุดใจ ศรีเมฆ
0102 นางสาว ศุภิสรา จงสงวน
0125 นาง กรรณชนม์  ใจบุญ  ปิ่นแก้ว
0191 นางสาว แววรัตน์  โชตินิพัทธ์
0193 นางสาว วิภาสา  ประชากิตติกุล
0217 นางสาว เกศสุดา โยรภัตร
0218 นางสาว เจนจินดา ภาวะดี
0012 นางสาว ณัฏฐนันท์ สุวรรณจินดา
0054 นางสาว สุนทรี สุภาภรณ์ประดับ
0115 นางสาว ศิริรัชต์  เศิกศิริ
0181 นางสาว ญาณิกา  นิลแจ้ง
0188 นางสาว นภาลัย  หลักมั่น
0195 นางสาว จันจนากร  พรหมแก้ว
0206 นาง กัญจนาวัลย์ ทองพัชรพล
0212 นาง ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร
0214 นาย ศราวุธ วะเท
0013 นางสาว สุกัญญา สุพล
0015 นางสาว ศิรประภา พุ่มลำเจียก
0023 นางสาว วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์
0027 นางสาว ณิชชา ลี้ประเสริฐ
0050 นาง กฤตยา เพชรพยาบาล
0070 นางสาว นัสรินทร์ แซสะ
0107 นาง นันทิดา  บูรณะมณฑล
0123 นางสาว อรทัย  ลีฉลาด
0124 นางสาว พยุง  ลาวิณห์
0137 นางสาว พัชรี  ศรีงาม
0139 นาง สุภา  อุ่มยืนยง
0165 นางสาว ธิติรัตน์  ปัญญาดี
0204 นาย ไสว ศรีบุรินทร์
0021 นาย ศกล ตันตระกูล
0028 นางสาว ดลพร ตติยโชคสกุล
0068 นางสาว กนกพรรณ อุทัยมณี
0078 นาง อรุณี ชื่นชนม์
0100 นางสาว พรชนก แก้วกิ่ง
0221 นางสาว คณิตา วงศ์บุปผา
0037 นางสาว พรพิไล อาลัยสุข
0082 นางสาว ดาวใจ หัสเดชา
0094 นางสาว เสาวรส ทองแก้ว
0097 นางสาว นันลินี คำสีแก้ว
0105 นางสาว สายสุดา เปรมชัยสถาพร
0141 นางสาว เมตตา  ชูจันทร์
0160 นางสาว ขวัญฤดี  แก้วบุตร
0170 นาย วิสิทธิ์  ลิ้มไชยโรจน์
0182 นางสาว สุพัตรา  ตะกรุดทอง
0187 นางสาว บุญสม  แช่มสวัสดิ์
0220 นางสาว เมธาวี บุญพิทักษ์
0008 นางสาว อินทร์ทิพย์ อินทรสุข
0018 นาง จุฑารัตน์ วรานุสันติกูล
0044 นางสาว พชรวรรณ จุลเดชะ
0053 นาง ทิพย์วรรณ ศิริพันธุ์
0071 นางสาว ธนิดา รัตนสุวรรณ
0075 นาง ปาจรีย์ สุจริตพงศ์
0084 นาย โชติวงศ์ เสริฐวิชา
0099 นางสาว รติกร เนื่องชมพู
0103 นางสาว ผ่องพิชญา ศรีสุริยชัย
0113 นางสาว ปภาวัฑฒ์  วัฒนสินธุ์
0127 นาย พลกฤษณ์  เพ็ชรหาญ
0167 นางสาว พุทปราณี  ยุ้นองอาจ
0192 นางสาว วัชราภรณ์  คงเสถียร
0040 นางสาว ทิฆัมพร ตระกูลกิตติไพศาล
0058 นางสาว พรชนก ทรัพย์เทมา
0089 นาง วิไล หนาแน่น
0095 นาย สถาพร อิ่มเอม
0101 นางสาว ศิริลักษณ์ มุ่งธัญญา
0200 นาง จุฑารัตน์  ประทุมสุวรรณ
0006 นางสาว ญานินตา ศรียาภัย
0009 นางสาว อัฏฐพร ศรีฟ้า
0017 นางสาว อัจนา ศักดิ์ณรงค์ชัย
0059 นางสาว ปาริชาติ ผลกุศล
0108 นาง ณัฐสุรีย์  อนุศาสนัน
0111 นางสาว อริยาภรณ์  วงษ์สีธนาภรณ์
0140 นาง วชิยาดา  ชูขาว
0161 นาง มะลิดา  จันทร์พุ่ม
0196 นางสาว สุวิภา  พรวราภา
0209 นางสาว อิสริยา สันติธรรม
0035 นางสาว ผกาพันธ์ สารพัตร
0041 นางสาว ชุติเนตร อาษากิจ
0073 นางสาว โสพิศพิไล กลิ่นเทศ
0083 นางสาว ดวงดล รงค์เดชประทีป
0114 นางสาว กุสุมา  หมวกมณี
0178 นางสาว ทอสี  เขียวสุทธิ
0179 นางสาว กาพย์ประภา  สง่าใจ
0211 นางสาว อรุณี ศรีจำนอง
0007 นาย เสรีภาพ สมทรัพย์
0010 นาง อรอนงค์ วรณคุปต์
0076 นางสาว จิตติญา ดุลยวรนันท์
0172 นางสาว ณิชาภัทร  เจษฎาพันธ์
0175 นางสาว กันยกานต์  เสาประธาน
0197 นาย วงศ์เทพ  ศิริรัตน์
0143 นางสาว กาญจนา  ปฏิยุทธ
0180 นางสาว อโณทัย  ปานนาค
0202 นางสาว ปานฝัน  ประโมจนีย์
0210 นางสาว สุภนิช คุ้มเกตุ
0003 นาง ไพวรรณ ปะเมโท
0086 นางสาว พรทิพย์ ศรีจรัสสิน
0092 นางสาว กัลลิกา ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์
0194 นางสาว พิริยานันท์  ช่อคง
0207 นางสาว ศันสนีย์ ตรีสาร
0014 นางสาว ประไพพรรณ สิงห์บุระอุดม
0048 นางสาว ดุอาอ์ อะฮ์หมัดบัสลาน
0049 นางสาว จรรยา เจตนสมบูรณ์
0057 นางสาว ธนิศตา คงบวรเกียรติ
0106 นางสาว โสภา อ่อนโอภาส
0142 นางสาว มธุรส  วงศ์ชัย
0145 นางสาว หทัยรัตน์  เจษฎานนท์
0156 นางสาว อรพรรณ  ปานฝึกดี
0019 นาง รวีวรรณ ไสยสุวรรณ
0031 นางสาว พิชญ์ธิดา บุญวิชัย
0155 นางสาว กิตติญา  ศรีสุทโธ
0190 นางสาว อามีร่า  หะมิ

 

อ่านแล้ว 5123 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 13:53
ให้คะแนนบทความนี้
(4 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ