ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

 

ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตมีขั้นตอนและเงื่อนไขอื่นที่สภาวิชาชีพกำหนดดังนี้

 

ผู้ที่เข้าสู่ใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสามารถต่ออายุครั้งที่สองด้วยการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ หรือการสอบภาคข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด หรือกระบวนการต่ออายุใบอนุญาต ผ่านวิธีการนำเสนอบทความ หรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการและสังเคราะห์ความรู้และบทเรียนทางวิชาชีพ โดยนำเสนอผลการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย โครงการต่างๆและมีการวิเคราะห์วิจารณ์จากคณะกรรมการฯ

 

โดยให้ผู้ต่ออายุใบอนุญาตแนบสำเนาหลักฐานในการผ่านการสอบและการประเมิน แต่หากเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นเอกสารหลักฐานดังกล่าว โดยขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1. ส่งแบบคำขอ สวชส.9 (แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์) ดาวน์โหลดที่นี่ พร้อมแนบหลักฐานดังนี้

1.1. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๓ รูป

1.2. สำเนาหลักฐานการผ่านกระบวนการต่ออายุใบประกอบครั้งที่สองด้วยกระบวนการ การสอบข้อเขียนหรือประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (ยกเว้นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป)

1.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

1.4. ขณะนี้ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต แต่หากกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....... ประกาศออกมา จึงจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

2. ตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนของเอกสารเพื่ออนุมัติการต่อบัตรจากกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

3. ดำเนินการปรับแก้ฐานข้อมูลสมาชิกสามัญและใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และจัดทำบัตรและส่งบัตรให้แก่ผู้ยื่นต่อบัตร

ทั้งนี้การต่อใบประกอบวิชาชีพให้ดำเนินการได้ตั้งแต่ 2 เดือนก่อนหมดอายุใบอนุญาต และไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุ

 

อ่านแล้ว 2833 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 05 ตุลาคม 2559 13:36
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น