คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

All

อัญมณี บูรณกานนท์

นายกสภาวิชาชีพฯ

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)

วาสนา เก้านพรัตน์

อุปนายกคนที่ 1

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ชินชัย ชี้เจริญ

อุปนายกคนที่ 2

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เสรีภาพ สมทรัพย์

เลขาธิการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วีรมลล์ จันทรดี

รองเลขาธิการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

พรประภา สินธุนาวา

เหรัญญิก

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ณัฐวดี ณ มโนรม

กรรมการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์

กรรมการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เยาวเรศ คำมะนาด

กรรมการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วรรภา ลำเจียกเทศ

กรรมการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

นภา เศรษฐกร

กรรมการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สายสุดา เปรมชัยสถาพร

กรรมการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์