การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง

docx

แบบฟอร์มการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนรายบุคคล

แบบฟอร์มการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนรายบุคคล
Size: 58.51 KB
Hits: 46
Date added: 03-06-2020
pdf

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

ประกาศสภาวิชาชีพฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
Size: 261.48 KB
Hits: 50
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศสภาวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศสภาวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2560 ว่าด้วยประเภทและอายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
Size: 267.40 KB
Hits: 26
Date added: 03-06-2020
pdf

คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง 3 กรกฎาคม 2560

คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง (update 3 กรกฎาคม 2560)
Size: 720.57 KB
Hits: 31
Date added: 03-06-2020