ขั้นตอนการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
T1-2562-2

กลุ่มผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตแล้ว กลุ่มนี้หากสอบผ่านข้อเขียนเพื่อดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตนั้น ไม่ต้องเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ แต่ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตซึ่งจะมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้ดาวน์โหลด เป็น “แบบคำขอ สวชส. 9 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต” และท่านสามารถต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุได้ 2 เดือน

แต่หากสอบผ่านเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งได้ต้องสอบอีกวิชาหนึ่งให้ผ่านใน 3 ปีจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์หรือประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติได้ หากไม่สามารถสอบผ่านได้ภายใน 3 ปีต้องสอบใหม่ทุกวิชา เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตแบบนี้มีอายุ 5 ปี โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้

การดำเนินการหลังสอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มที่ 1 ผู้ต้องฝึกปฏิบัติ 240 ชม.(ดูรายละเอียดตารางการฝึกปฏิบัติ ในภาพที่ 2 ซึ่งกลุ่มนี้ต้องส่งโครงการฝึกฯมาเพื่อขออนุมัติจากสภาวิชาชีพฯ [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกฯ ดาวน์โหลดคู่มือฝึกปฏิบัติ(คู่มือที่แจกในวันชี้แจงฝึกฯ)

2.กลุ่มที่ 2 ผู้เข้าสอบสุนทรียสนทนา (ดูรายละเอียดตารางการสอบและส่งเอกสาร ในภาพที่ 3) ซึ่งกลุ่มนี้ต้องส่งแบบคำขอสอบสุนทรียสนทนาให้ถึงสภาวิชาชีพฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 [ดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ประกอบการส่ง

3.กลุ่มที่ 3 ผู้เข้าสอบเคสรีวิว (ดูรายละเอียดตารางการสอบและส่งเอกสาร ในภาพที่ 4) ซึ่งกลุ่มนี้ต้องส่ง case review จำนวน 3 ชุด ให้ถึงสภาวิชาชีพฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมิน case review

หมายเหตุ การยื่นขอขึ้นทะเบียนประเภท 1 ระดับ 1 ดาวน์โหลด (ชื่อไฟล์ แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 1)

flow-license