ขั้นตอนการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
T1-2562-2

การรับสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต สมาชิกฯกรุณาติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบที่ facebook สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อยู่เสมอ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ในสถานการณ์ปกติ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะจัดสอบข้อเขียนปีละ 2 ครั้ง คือ วันเสาร์สุดท้ายของ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน ในแต่ละปี ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครให้ส่งเอกสารขอสอบ 1 เดือน ก่อนวันสอบข้อเขียน

การดำเนินการหลังสอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มที่ 1 ผู้ต้องฝึกปฏิบัติ 240 ชม.(ดูรายละเอียดตารางการฝึกปฏิบัติ ในภาพที่ 2 ซึ่งกลุ่มนี้ต้องส่งโครงการฝึกฯมาเพื่อขออนุมัติจากสภาวิชาชีพฯ [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการฝึกปฏิบัติ]

2.กลุ่มที่ 2 ผู้เข้าสอบสุนทรียสนทนา (ดูรายละเอียดตารางการสอบและส่งเอกสาร ในภาพที่ 3) ซึ่งกลุ่มนี้ต้องส่งแบบคำขอสอบสุนทรียสนทนาให้ถึงสภาวิชาชีพฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 [ดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ประกอบการส่ง

3.กลุ่มที่ 3 ผู้เข้าสอบเคสรีวิว (ดูรายละเอียดตารางการสอบและส่งเอกสาร ในภาพที่ 4) ซึ่งกลุ่มนี้ต้องส่ง case review จำนวน 3 ชุด ให้ถึงสภาวิชาชีพฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมิน case review

หมายเหตุ การยื่นขอขึ้นทะเบียนประเภท 1 ระดับ 1 ดาวน์โหลด (ชื่อไฟล์ แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 1

flow-license