สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กันยายน 2563

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%จำนวนร้อยละ
ผ่าน7860.9%
ไม่ผ่าน5039.1%
รวม128100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย=62.25
สูงสุด=82.00
ต่ำสุด=41.00
Median=62.00
Mode=69.00

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Autoเลขที่นั่งสอบชื่อ-สกุล
12นางสาวเจียมจิตต์ ธรรมพิชัย
23นางสาวกัญญาณัฐ เป็งกาสิทธิ์
36นางสาวอรทัย บุญธรรม
48นางอรนงค์ ชูลำภู
511นางสาวบุษกล ศิริมังคลากุล
616นางสาวคุณาทัย ศรีรูจี
723นางสาวจินตนา สังข์อนันต์
826นางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาหลี
929นางสาวกัญญาพัชร จี๋คีรี
1030นางสาวอิงกมล กำเนิดศรี
1134นางสาวญาณิศา กวีกิจรัตนา
1238นางแคทราย อิสิ
1339นางสาวพัชราพร ศรีคาน
1441นางสาวอารีรัตน์ สุขพันธ์
1542นางสาวปัฐวิกร เวียงแก้ว
1643นางสาวฟาตอนะห์ แวตาเยะ
1745นายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์
1847ร.ต.ท.หญิงนฤมล ปินตา
1949นายธีรวัฒน์ ทองมี
2054นายฉัตรชัย รัตน์ไชยสงค์
2155นางสาวกาญจนา ไพรมาศ
2258นางสาวรุ่งนภา ใหม่ตั้ง
2359นางสาวปรารถนา ชัยมงคล
2467นายอภิชาติ จิณะไชย
2568นางสาวอาภาพร แซ่อั้ง
2669นางสาวนวีนา คุณรอด
2770นางสาวฮายาตี บินดอเล๊าะ
2875นางทัดธีลิญา จันทร์แดง
2979นางสาวนวพร หนูเพ็ชร
3082นางสาวพิชชาภา ห้าวหาญ
3185นางสาวบุญสิตา แตงคูหา
3286นางสาวธัญญาเรศ สถาพร
3392นางสาวศิรินทรา เพชรฤาชา
3493นางสาวสิริพร กุมารสิทธิ์
3597นางสาวยามีล๊ะห์ มูหามัด
3698นางสาวกมลวรรณ อ่อนมาก
3799นายปษทัต ศรีวิชัย
38100นางสาวสาริสา วงศ์สกุลยานนท์
39101นางสาวเขมอักษร ทิพย์ปัญญา
40102นายฤทธิสกี้ เจะนะ
41103นางสาวเนตรชนก ปลูกปานย้อย
42104นายพันธุ์พิสิฐ ม่วงประเสริฐ
43105นางสาวหญ้า แซ่ว้า
44107นางสาวณัฐชา เนียมเสวก
45108นางสาววรรณพร แสงทอง
46110นายธนาวัฒน์ ลือชาโคตร
47111นางสาวชาลิสา ไชยศิลป์สังข์
48112นายฐาวริศว์ กลับศรี
49113นางสาวสุทินา อาษาสิงห์
50114นางสาวชุลีรัตน์ นามปาน
51118นางสาวกุลภัสส์ นิมา
52119นางสาวถิรนันท์ โชติกอาภา
53121นายบารมี นามมุงคุณ
54122นางสาวกฤติยาภรณ์ ชำนาญฉา
55123นางสาวอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ
56124นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร
57125นางสาวสุคนธา เจริญสุข
58127นางสาวปาริฉัตร โพโส
59130นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์
60131นางสาวปทิตตา แสนสมัชญ์
61133นางสาวนิตยตา บุญตารารัตน์
62134นางสาวมาฆะมาศ ประทุมพันธ์
63136นางสาวณัฐนารี ทองงาม
64138นางสาวฮานีฟาร์ ฤทธิ์โต
65140นายนนทกร ประสมทอง
66142นางสาวนูรุลฮูดา ลือแบซา
67144นายปฎิยุทธ บุญผลึก
68145นางสาวสุธิดา สีหาวัตร
69146นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์
70147นางสาวอุณาภา ยิ้มพานิชย์
71148นางสาวอมิตา มามะ
72149นางสาวนาลอ จะมู
73150นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ
74151นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา
75152นางสาวสิริภัทร มั่งนุ้ย
76153นางสาวรัตนภรณ์ พันธุ์สุวรรณ
77155พ.ท.หญิงยุคล สารพัฒน์
78163นางสาวพิจิตรา เตพิน

ดูทั้งหมด 17,823 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง