สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กันยายน 2563

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%จำนวนร้อยละ
ผ่าน5135.9%
ไม่ผ่าน9164.1%
รวม142100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย=57.24
สูงสุด=73.00
ต่ำสุด=37.00
Median=57.00
Mode=57.00

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ 2/2563

Autoเลขที่นั่งสอบชื่อ-สกุล
12นางสาวเจียมจิตต์ ธรรมพิชัย
23นางสาวกัญญาณัฐ เป็งกาสิทธิ์
310นางปภาดา เพชรฤทธิ์
416นางสาวคุณาทัย ศรีรูจี
518นางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง
626นางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาหลี
729นางสาวกัญญาพัชร จี๋คีรี
831นางสาวภาณุมาศ มะลิทอง
934นางสาวญาณิศา กวีกิจรัตนา
1038นางแคทราย อิสิ
1142นางสาวปัฐวิกร เวียงแก้ว
1251นางสาวพัชรินทร์ เทียนพลชัย
1352นางสาวนัฐฑริกา สังข์ดวง
1455นางสาวกาญจนา ไพรมาศ
1564นางสาวเกศรินทร์ ปริญญา
1667นายอภิชาติ จิณะไชย
1768นางสาวอาภาพร แซ่อั้ง
1869นางสาวนวีนา คุณรอด
1974นางสาวกมลพร ทายะพิทักษ์
2075นางทัดธีลิญา จันทร์แดง
2182นางสาวพิชชาภา ห้าวหาญ
2285นางสาวบุญสิตา แตงคูหา
2386นางสาวธัญญาเรศ สถาพร
2497นางสาวยามีล๊ะห์ มูหามัด
2599นายปษทัต ศรีวิชัย
26101นางสาวเขมอักษร ทิพย์ปัญญา
27102นายฤทธิสกี้ เจะนะ
28103นางสาวเนตรชนก ปลูกปานย้อย
29104นายพันธุ์พิสิฐ ม่วงประเสริฐ
30110นายธนาวัฒน์ ลือชาโคตร
31113นางสาวสุทินา อาษาสิงห์
32118นางสาวกุลภัสส์ นิมา
33123นางสาวอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ
34124นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร
35127นางสาวปาริฉัตร โพโส
36128นางสาวแอนดา มูเก็ม
37130นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์
38131นางสาวปทิตตา แสนสมัชญ์
39136นางสาวณัฐนารี ทองงาม
40139นางสาวจุฬี ตั้งวงศ์วิโรจน์
41140นายนนทกร ประสมทอง
42144นายปฎิยุทธ บุญผลึก
43145นางสาวสุธิดา สีหาวัตร
44146นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์
45147นางสาวอุณาภา ยิ้มพานิชย์
46149นางสาวนาลอ จะมู
47150นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ
48151นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา
49153นางสาวรัตนภรณ์ พันธุ์สุวรรณ
50158นางสาวนภัสวรรณ มอแฮ
51162นางสาวสิตางศุ์ จั่นบำรุง

ดูทั้งหมด 16,454 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง

2 Comments

  1. ไม่ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้ค่ะ

  2. ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ ID และหมายเลขบัตรประชาชน พร้อม password หมายเลขบัตรประชาชนได้ค่ะ