การศึกษาต่อเนื่อง คือ การศึกษา และ/หรือ การฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต โดยหมายรวมถึงกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต สามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง จากการศึกษา/อบรม ต่าง ๆ ในช่วงที่ท่านยังมีอายุใบอนุญาตอยู่ให้ครบ 50 หน่วยคะแนน เพื่อนำมาต่ออายุใบอนุญาตได้ เมื่อท่านสะสมคะแนนครบ 50 หน่วยคะแนนแล้ว ให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ และส่งเอกสารมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยคะแนนของแต่ละกิจกรรมว่า กิจกรรมไหนได้กี่คะแนนบ้าง สามารถดาวน์โหลดคู่มือการศึกษาต่อเนื่องเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดูทั้งหมด 7,269 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง