Case Review หมายถึง

  1. การทบทวน สังเคราะห์ข้อเท็จจริง ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการทุกด้าน พร้อมหลักฐานพยานรองรับเพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป(เช่น การประเมินสภาวะร่วมกับทีม สหวิชาชีพ การนำข้อมูลหลักฐานสู่การพิจารณาคดีตามกฎหมาย การวิเคราะห์วินิจฉัย การกำหนดแผนดำเนินการ เป็นต้น)
  2. การสรุปบทเรียน ถอดบทเรียน งานศึกษาวิจัยที่นำบทเรียนนั้นไปใช้ในการป้องกัน การเฝ้าระวัง การเสนอนโยบาย หรือการกำหนดมาตรการเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้บริการในระยะยาว

ท่านสามารถอ่านเรื่อง แนวทางการเขียน case review เพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/2O8b0ys

ท่านสามารถอ่านเรื่องการเขียน project review (case review สำหรับการบริหารการจัดการองค์กร) เพิ่มเติม ได้ที่

https://bit.ly/3mBsmAv

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ case review คือ

  1. ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 1 ปีขึ้นไป (ไม่ถึง 2 ปี)
  2. ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และฝึกปฏิบัติครบ 240 ชั่วโมง
  3. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกลางที่กรรมการฯพิจารณาแล้วมีสิทธิ์เข้าร่วมสอบ case review ได้

การเขียนบทความสำหรับการสอบสุนทรียสนทนา

การเขียนบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เป็นการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ครบ2ปี​ ทั้งประสบการณ์ที่พบเจอ​ จุดแข็ง​ จุดอ่อนหรือนโยบาย​ รวมถึงประเด็นการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ ประมาณ5-7หน้า

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสุนทรียสนทนา คือ

ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2 ปีขึ้นไป

ปฏิทินกิจกรรมการสอบข้อเขียน/ case review/ สุนทรียสนทนา ครั้งต่อไป

กิจกรรมวัน/เดือน/ปีเวลา
สอบ Case review  ครั้งที่ 1/2564วันเสาร์ ที่  6 มีนาคม 25649.00 – 17.00 น.
สอบ สุนทรียสนทนา ครั้งที่ 1/2564วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 25649.00 – 12.00 น.
สอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ  ครั้งที่ 1/2564วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 25649.00 – 16.00 น.
สอบ Case review  ครั้งที่ 2/2564วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 25649.00 – 17.00 น.
สอบ สุนทรียสนทนา ครั้งที่ 2/2564วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 25649.00 – 12.00 น.
สอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2564วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 25649.00 – 16.00 น.
สอบ Case review  ครั้งที่ 3/2564วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 25649.00 – 17.00 น.
สอบ สุนทรียสนทนา ครั้งที่ 3/2564วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 25649.00 – 12.00 น.

กำหนดการการรับสมัครของการสอบข้อเขียน/ case review / สุนทรียสนทนา ของแต่ละครั้ง จะมีการประกาศรับสมัครให้ส่งเอกสารขอสอบ 1 เดือนก่อนวันสอบ

กำหนดการทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง กรุณาติดตามข่าวสารการรับสมัครที่ facebook และ www.swpc.or.th

ประกาศรับสมัครสอบ case review และสุนทรียสนทนา

วันสอบ case review วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

วันสอบ สุนทรียสนทนา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เท่านั้น❗ (โดยส่งเอกสารขอสอบทางไปรษณีย์ และส่งไฟล์ case review/สุนทรียฯ มาที่อีเมล์ thaisocialworkcouncil@gmail.com)

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียน case review และบทเรียนขอสอบสุนทรียสนทนาได้ที่ https://swpc.or.th/2021/03/07/case-review/

ดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ https://bit.ly/3dAACw7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ดูทั้งหมด 8,158 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง