?ตั้งแต่วันที่1​เม.ย.64​ เป็นต้นไป
ท่านที่ถือครองใบอนุญาตประเภท1(5ปี)และระดับ2(4ปี)


ขั้นตอนที่ 1) ให้ดำเนินการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่เกิน180วัน​ (ไม่สามารถต่ออายุใบรับอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุได้​อีก) ตามข้อบังคับสภาฯและมติคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯครั้งที่1/2564) โดยส่งแบบคำขอสวชส.9 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ให้ครบ

–> ผลการผ่านการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (ยกเว้นผู้ที่อายุครบ 60 ปีขึ้นไปให้แนบสำเนาบัตรประชาชน)

–> รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวนแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป

–> สำเนาใบโอนเงินค่าต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 1,030 บาท (เลขที่บัญชีในการโอนเงิน 021-015-5825 ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย)

ขั้นตอนที่ 2) หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ1และข้อ2​ ตามกำหนดนี้​ ท่านต้องสอบข้อเขียน​ 2​ วิชา​ ผ่านแล้วจึงขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่​

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : เอกสารการขอประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/3hi6x5I
และแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/2GrnqgS

ดูทั้งหมด 12,875 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง