? เปิดรับสมัครสอบข้อเขียนฯ ครั้งที่ 1/2564 วันสอบข้อเขียน วันที่ 25 กันยายน 2564 หมดเขตส่งเอกสารวันที่ 6 กันยายน 2564 (ส่งวันสุดท้ายส่งแบบด่วนที่สุดเท่านั้น)

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลื่อนสอบข้อเขียน จากเดิมวันที่ 15 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 25 ก.ย. 2564 อ่านประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนสอบข้อเขียนเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/325unvC

เอกสารทุกอย่างสามารถส่งพร้อมกันได้ กรุณาตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบถ้วนก่อนส่งมาที่สภาวิชาชีพฯ

วันปิดรับสมัครส่งเอกสารสอบข้อเขียนฯ และเอกสารอื่นๆ วันที่ 6 ก.ย. 2564 (นับวันประทับตราไปรษณีย์ และหากท่านส่งเอกสารในวันสุดท้าย ขอให้ส่งเอกสารแบบ ด่วนที่สุด เท่านั้น)

ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกฯ ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทุกอย่าง *โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ เนื่องจากมีผู้ลืมส่งใบรับรองแพทย์เป็นจำนวนมาก

?เอกสารขอสมัครสมาชิกฯ https://bit.ly/2Dd5rJB

?เอกสารขอต่ออายุสมาชิกฯ https://bit.ly/30rwgTn

?เอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ https://bit.ly/2XnKv9B

?กำหนดการสอบข้อเขียนฯ ฉบับเต็ม https://bit.ly/2QCnBuz

กรุณาศึกษาขั้นตอนการรับสมัคร และกรุณาตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบอีกครั้งก่อนส่ง

การสมัครสมาชิกสามัญ และการต่ออายุสมาชิกฯ สามารถส่งพร้อมกันได้กับเอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ

?เอกสารขอสมัครสมาชิกฯ https://bit.ly/2Dd5rJB

?เอกสารขอต่ออายุสมาชิกฯ https://bit.ly/30rwgTn

?เอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ https://bit.ly/2XnKv9B

?กำหนดการสอบข้อเขียนฯ ฉบับเต็ม https://bit.ly/2QCnBuz

ดูทั้งหมด 12,434 ครั้ง, ดูวันนี้ 54 ครั้ง