🔉 เปิดรับสมัครสอบข้อเขียนฯ ครั้งที่ 1/2564 วันสอบข้อเขียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หมดเขตส่งเอกสารวันที่ 23 เมษายน 2564 (ส่งวันสุดท้ายส่งแบบด่วนที่สุดเท่านั้น)

วันปิดรับสมัครส่งเอกสารสอบข้อเขียนฯ และเอกสารอื่นๆ วันที่ 23 เม.ย. 2564 (นับวันประทับตราไปรษณีย์ และหากท่านส่งเอกสารในวันสุดท้าย ขอให้ส่งเอกสารแบบ ด่วนที่สุด เท่านั้น)

เอกสารทุกอย่างสามารถส่งพร้อมกันได้ กรุณาตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบถ้วนก่อนส่งมาที่สภาวิชาชีพฯ

ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกฯ ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทุกอย่าง *โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ เนื่องจากมีผู้ลืมส่งใบรับรองแพทย์เป็นจำนวนมาก

🔗เอกสารขอสมัครสมาชิกฯ https://bit.ly/2Dd5rJB

🔗เอกสารขอต่ออายุสมาชิกฯ https://bit.ly/30rwgTn

🔗เอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ https://bit.ly/2XnKv9B

🔗กำหนดการสอบข้อเขียนฯ ฉบับเต็ม https://bit.ly/2QCnBuz

กรุณาศึกษาขั้นตอนการรับสมัคร และกรุณาตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบอีกครั้งก่อนส่ง

การสมัครสมาชิกสามัญ และการต่ออายุสมาชิกฯ สามารถส่งพร้อมกันได้กับเอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ

🔗เอกสารขอสมัครสมาชิกฯ https://bit.ly/2Dd5rJB

🔗เอกสารขอต่ออายุสมาชิกฯ https://bit.ly/30rwgTn

🔗เอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ https://bit.ly/2XnKv9B

🔗กำหนดการสอบข้อเขียนฯ ฉบับเต็ม https://bit.ly/2QCnBuz

ดูทั้งหมด 1,232 ครั้ง, ดูวันนี้ 103 ครั้ง