ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%จำนวนร้อยละ
ผ่าน10367.80%
ไม่ผ่าน4932.20%
รวม152100.00%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย=63.28
สูงสุด=82
ต่ำสุด=33
Median=66
Mode=69

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Autoเลขที่นั่งสอบชื่อ นามสกุล
11กรกช ศรีถัทธ์
22นิยตา อรชร
38นิตยา จะฟะ
49นิภัทรา บุตรชา
510ภวนาฎ ขำนุรักษ์
611ธารทิพย์ อนันชัย
713ฬุฎี เตชะเทพประวิทย์
817กรวิชญ์ พิพัฒน์กุลชัย
918ปรารถนา แสงทอง
1019นนทิชา จรตพืช
1120ไอสูรย์ ปุยละเทิม
1221ภัทรวรรณ หาญเขตต์
1322สิตางศุ์ จั่นบำรุง
1423แอนดา มูเก็ม
1525อภิชญา ศาสนจรรยา
1626กิตติพงษ์ บัวเงิน
1731นันทิชา สุดาทิพย์
1835ชุติกาญจน์ กุนาใจ
1937ณัฐชา สุขอ่อน
2038วรรณิศา ยุบลชู
2139ปุณิกาพัชญ์ วิชัย
2240ชรัณย์ภัทร์ เหรา
2342ปรารถนา มณีอ่อน
2445จิราภรณ์ งามดอกไม้
2548ณัฏฐ์ธิดา พุฒตาล
2655ณัฐณิชา พอใจ
2757เจนจิรา มะอินทร์
2858ทัศน์ยพร นิลระศรี
2961จันทนา ใจคำ
3064บุศราภรณ์ วัชโรสินธุ์
3172ปิยชัช ประดับมุข
3273พัชดาพร ภูผิวแก้ว
3374ภัทรกาญจน์ นันตะวงค์
3475สิรินาถ อายุวัฒน์
3577ถิรวัฒน์ ปรีดาเกษมรุ่ง
3679สุรีย์รัตน์ โพธิ์สุวรรณ
3780อัญชรีพร โพธิ์ทอง
3881สุจิรา อุปพงษ์
3982ฐานพัฒน์ รักเผ่า
4083ศศิธร ตุ้ยแปง
4184วริษา สิงหะลวะ
4286วิรัลพัชร ใจวังเย็น
4388กานติมา ปิ่นทิพย์
4489วิมล ตุ้ยแก้ว
4590สิริรักษ์ เจริญไชยยะ
4695อรทัย ทาเกะ
4796ชฎาพร บุบผา
4897สุภาพร ฆ้องกบ
4998ญาณิศา แสงสว่าง
5099อรทัย เชอหมื่อ
51100พิมพ์พิไล วัฒนหิรัญกุล
52101มาริษา ศักดิ์สกุลมงคล
53102พรสุดา ลาเช
54103ธนวัฒน์ ผัดน้อย
55105รัชนี สุโพธิ์
56109ณัฐธิดา เยาวกูล
57111มณีรัตน์ หอมสุวรรณ์
58113สุธาวี รักกุศล
59114วสุ ธรรมาเจริญราช
60115ทศพล นามศรี
61126ปฐมาวดี เทียมทัด
62127นันทภรณ์ แสนคำฟู
63130รวิพร สวัสดิสวนีย์
64131เสาวธาร โพธิ์กลัด
65132พิชญา ศาสนัส
66134โสรญา นาบุญ
67135วิเชียร ปลั่งกลาง
68140กัญณิจ ชยพรอังกูร
69141ปูริดา ไคร้โท้ง
70144สุรัตนา บัวเย็น
71145ปรางค์ทิพย์ เสือสกุล
72146ลุฏฟี พัชฏะโยธิน
73148สิริธร ภูกองชัย
74149อรพิชญ์ หลิมกุล
75150ไพรูน เจะและ
76155จิตราพร พลสิงห์
77158สัญชัย นิระมล
78159ปทิตตา สมุทรรัตน์
79164ลาตีฟะฮ์ สุหลง
80167ปวรรัตน์ อุไรโรจน์
81168สุธิมนต์ แพรศรี
82172เคท ครั้งพิบูลย์
83175ธันวดี รู้รอบ
84183วารัตดา ทองคลัง
85192พัชรมณฑ์ พงษ์ลิ้ม
86193ปานรัตน์ นิ่มตลุง
87194ประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์
88195อัคลีย์มาน อินนูยูซี
89196อมรรัตน์ บงบุตร
90197สมชาย โส๊ะประจิน
91199โซเฟีย อีแต
92202ศิรดา มาตรา
93205ลภัสรดา เดชทะศร
94206เจษฎา ประทุมวัน
95208สุดารัตน์ พึ่งเล็ก
96211มะอามัน อาบูวะ
97213ศิริวุฒิ เจ๊ะปูเต๊ะ
98214มุมีนะห์ สาและ
99215วิลดา เจ๊ะเย็ง
100217วนิดา โฮเน่น
101218สาธิตา อู่เงิน
102224ทิพย์อักษร เทือกธรรมมา
103225กุลนันท์ จันทรภักดี

ดูทั้งหมด 12,497 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง