สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%จำนวนร้อยละ
ผ่าน9752.4%
ไม่ผ่าน8847.6%
รวม185100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย59.87
สูงสุด82
ต่ำสุด33
Median60
Mode69

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Autoเลขที่นั่งสอบชื่อ นามสกุล
11กรกช ศรีถัทธ์
22นิยตา อรชร
36นินทร์มัย ศีกรุง
48นิตยา จะฟะ
59นิภัทรา บุตรชา
610ภวนาฎ ขำนุรักษ์
712สุคนธา เจริญสุข
813ฬุฎี เตชะเทพประวิทย์
917กรวิชญ์ พิพัฒน์กุลชัย
1018ปรารถนา แสงทอง
1119นนทิชา จรตพืช
1220ไอสูรย์ ปุยละเทิม
1325อภิชญา ศาสนจรรยา
1427วรรณพร แสงทอง
1530ภัทรวดี ปลัดสงคราม
1631นันทิชา สุดาทิพย์
1733เบญจพร ไชยวุฒิ
1838วรรณิศา ยุบลชู
1939ปุณิกาพัชญ์ วิชัย
2040ชรัณย์ภัทร์ เหรา
2148ณัฏฐ์ธิดา พุฒตาล
2255ณัฐณิชา พอใจ
2357เจนจิรา มะอินทร์
2458ทัศน์ยพร นิลระศรี
2559สิริพร กุมารสิทธิ์
2661จันทนา ใจคำ
2762ณัฐณิชา สุนทรี
2864บุศราภรณ์ วัชโรสินธุ์
2966เบญจภรณ์ พราหมณ์เทศ
3067จันทนา ทรัพย์ทวีผล
3168สุรัสวดี ตางจงราช
3269เสาวลักษณ์ ตรีไทย
3372ปิยชัช ประดับมุข
3474ภัทรกาญจน์ นันตะวงค์
3575สิรินาถ อายุวัฒน์
3676โสภาพรรณ รัตนนัยสุริยะ
3777ถิรวัฒน์ ปรีดาเกษมรุ่ง
3880อัญชรีพร โพธิ์ทอง
3981สุจิรา อุปพงษ์
4082ฐานพัฒน์ รักเผ่า
4183ศศิธร ตุ้ยแปง
4284วริษา สิงหะลวะ
4386วิรัลพัชร ใจวังเย็น
4487มณฑิรา จอเตะ
4588กานติมา ปิ่นทิพย์
4690สิริรักษ์ เจริญไชยยะ
4792ภูริชญา ภูริวานิช
4894ณัฐวดี เผือกหอม
4996ชฎาพร บุบผา
50100พิมพ์พิไล วัฒนหิรัญกุล
51101มาริษา ศักดิ์สกุลมงคล
52102พรสุดา ลาเช
53103ธนวัฒน์ ผัดน้อย
54109ณัฐธิดา เยาวกูล
55111มณีรัตน์ หอมสุวรรณ์
56113สุธาวี รักกุศล
57114วสุ ธรรมาเจริญราช
58119บุษกล ศิริมังคลากุล
59120กรวิทย์ จงมีสัตย์
60125ณัฐนันทน์ ขำอภัย
61130รวิพร สวัสดิสวนีย์
62131เสาวธาร โพธิ์กลัด
63134โสรญา นาบุญ
64135วิเชียร ปลั่งกลาง
65140กัญณิจ ชยพรอังกูร
66141ปูริดา ไคร้โท้ง
67145ปรางค์ทิพย์ เสือสกุล
68146ลุฏฟี พัชฏะโยธิน
69148สิริธร ภูกองชัย
70150ไพรูน เจะและ
71151ขนิษฐา บุญสุภา
72152ธาราทิพย์ อินคง
73154รติกร อิวปา
74158สัญชัย นิระมล
75164ลาตีฟะฮ์ สุหลง
76167ปวรรัตน์ อุไรโรจน์
77168สุธิมนต์ แพรศรี
78170นวพร หนูเพ็ชร
79171สิริพร มนินทร์
80172เคท ครั้งพิบูลย์
81183วารัตดา ทองคลัง
82184นิรชา แก้วงาม
83192พัชรมณฑ์ พงษ์ลิ้ม
84194ประภาวรินทร์ สิทธิสถิตย์
85197สมชาย โส๊ะประจิน
86199โซเฟีย อีแต
87202ศิรดา มาตรา
88206เจษฎา ประทุมวัน
89207ณัฐรัตน์ เร่ทา
90208สุดารัตน์ พึ่งเล็ก
91213ศิริวุฒิ เจ๊ะปูเต๊ะ
92214มุมีนะห์ สาและ
93215วิลดา เจ๊ะเย็ง
94218สาธิตา อู่เงิน
95220วรัญญา กลยนีย์
96225กุลนันท์ จันทรภักดี
97227อารีรัตน์ สุขพันธ์

ดูทั้งหมด 5,549 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง