ขั้นตอนการรับสมัครสอบข้อเขียนฯ (กรุณาอ่านก่อนส่งเอกสารขอสมัครสอบ)

(เมื่อท่านสมัครสอบแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี ขอให้ท่านศึกษาวิธีการสอบออนไลน์ก่อนสมัครสอบ โดยท่านสามารถอ่านสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการสอบออนไลน์ได้ที่นี่)

เอกสารทุกอย่างสามารถส่งพร้อมกันได้ กรุณาตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบถ้วนก่อนส่งมาที่สภาวิชาชีพฯ

วันปิดรับสมัครส่งเอกสารสอบข้อเขียนฯ และเอกสารอื่นๆ วันที่ 11 ก.พ. 2565 (นับวันประทับตราไปรษณีย์ และหากท่านส่งเอกสารในวันสุดท้าย ขอให้ส่งเอกสารแบบ ด่วนที่สุด เท่านั้น)

ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกฯ ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทุกอย่าง *โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ เนื่องจากมีผู้ลืมส่งใบรับรองแพทย์เป็นจำนวนมาก

?เอกสารขอสมัครสมาชิกฯ ดาวน์โหลดที่นี่

?เอกสารขอต่ออายุสมาชิกฯ https://bit.ly/3oznaiR

?เอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ https://bit.ly/2XnKv9B

?กำหนดการสอบข้อเขียนฯ ฉบับเต็ม https://bit.ly/356XL9r

กรุณาศึกษาขั้นตอนการรับสมัคร และกรุณาตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบอีกครั้งก่อนส่ง สำหรับการสอบข้อเขียนครั้งนี้ เมื่อท่านสมัครแล้ว ท่านไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้

การสมัครสมาชิกสามัญ และการต่ออายุสมาชิกฯ สามารถส่งพร้อมกันได้กับเอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ

อ่านแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนออนไลน์ https://swpc.or.th/2021/08/20/testol-guideline/ **ทุกท่านกรุณาศึกษาก่อนสมัครสอบ หากอุปกรณ์ในการสอบออนไลน์ไม่พร้อม กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าสอบ**

ผู้เข้าสอบโปรดศึกษาขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบจริง หากไม่พร้อม ไม่อนุญาตให้เข้าสอบข้อเขียนทุกกรณี ขอบพระคุณค่ะ

ดูทั้งหมด 12,250 ครั้ง, ดูวันนี้ 18 ครั้ง