หมายเหตุ : ปฏิทินการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2565
จะเป็นการสอบออนไลน์ทั้งหมด
หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ case review/สุนทรียสนทนา ได้ที่
https://swpc.or.th/2021/03/07/case-review/
หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ case review/สุนทรียสนทนา ได้ที่
https://swpc.or.th/2021/03/07/case-review/
หมายเหตุ : เมื่อท่านส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องนำเอกสารของท่านเข้าอนุมัติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกครั้ง
ท่านจึงต้องส่งเอกสารมาที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
(หากส่งช้ากว่ากำหนด เอกสารของท่านจะถูกนำไปพิจารณาในที่ประชุมรอบถัดไป)

ดูทั้งหมด 13,080 ครั้ง, ดูวันนี้ 3 ครั้ง