สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
(ปรับปรุง 25 มีนาคม 2565)

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%จำนวนร้อยละ
ผ่าน8883.0%
ไม่ผ่าน1817.0%
รวม106100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย=66.52
สูงสุด=85.00
ต่ำสุด=38.00
Median=66.50
Mode=62.00

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Autoเลขที่นั่งชื่อ-นามสกุล
12นางสาวกัญญาณัฐ ปานแย้ม
23นางสาวปิยฉัตร แก้วรื่น
34นางสาวเขมจิรา ยอดน้ำคำ
47นางสาววรนารี ลำพูน
58นางสาวดารุณี โพธิ์มูล
610นางสาวชานิศา ถนอมชาติ
711นางสาวอารียา สามัญ
812นางสาววันทนีย์ ธารณธนบูลย์
913นางสาวจารุพัชร์ ฉลาดแพทย์
1014นางสาวเหมือนฝัน วงษ์สุนทร
1119นางสาววนิดา เดโชชัยไกวัล
1220นายประถวี กุลบุตร
1322นายศิริมงคล ทาประเสริฐ
1423นางสาวนันท์นภัส สุขมี
1526นางสาวมิลตรา โมทอง
1630นายธนวรรษ แสนเสน
1734นายณัฐวุฒิ พันที
1837นางสาวปาริฉัตร นวมนาม
1938นายสรวิชญ์ สุวรรณพรหม
2041นางสาวสุทธิดา แข่งขัน
2142นางสาวปัญจมา บุญป้อง
2243นางสาวชญานิศ อินใจ
2344นางสาวนิรชา แก้วงาม
2447นางสาวมินตรา สันตจิตร
2548นายเชอริศา อินทร์พิมพ์
2651นายคุณานนท์ ยาแลหลา
2752ว่าที่ร้อยตรีปิยพงศ์ ทรายใจมา
2853นางสาวจารุวรรณ ชัยชำนิ
2954นางสาวมัลลิกา อินทสร
3055นางสาวโสภาพรรณ รัตนนัยสุริยะ
3157นางสาวสิรีธร บุณยะมาน
3259นางสาววิไลพร ตระหง่านไพร
3360นางสาวอมรรัตน์ หัวดอน
3463นางสาวบุญพิทักษ์ ชัยรังสี
3564นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
3668นางสาวภูริชญา ภูริวานิช
3770นางสาวสุทัตตา วิเศษเสือ
3871นางสาวอจลญา รัศมีธรรมวงศ์
3972นายวุฒินันท์ สังจันทร์
4075นางสาวศรินรัตน์ ล้อทองพานิชย์
4176นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ
4277นางสาวณัฐวดี เผือกหอม
4378นายกรวิทย์ จงมีสัตย์
4480นางสาวเบญจภรณ์ พราหมณ์เทศ
4581นางสาววรารัตน์ แสงดำ
4684นางสาวจันทนา ทรัพย์ทวีผล
4786นางสาวกิ่งกาญ ตันอุดมศักดิ์
4887นางสาวณัฐณิชา สุนทรี
4988นางสาวนภัสสร พิริยะ
5093นางสาวศุภนิดา ปิ่นทอง
5194นางสาวโชษิตา อังศุภานิช
5295นางสาวธาราทิพย์ อินคง
5396รต.ทท.หญิง วีรยา
5497นางสาวเบญจพร ไชยวุฒิ
5598นางสาวอัจฉรา ใจใหญ่
5699นางสาวศิรดา วงศ์ประเสริฐ
57100นางคีตยา งามเจริญ
58102นางสาวพิมพ์พิริยา พงศ์แก้ว
59103นางสาวขนิษฐา บุญสุภา
60106นางสาวกนิษฐา ชินสงวนเกียรติ
61107นางสาวจิตพิสุทธิ์ พูลพิพัฒน์
62109นางสาวณัฐกรปภา มะโนสม
63111นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิโอด
64113นางสาวธัญรดี สุริยะวิภาดา
65114นางสาวสุจิตรา คำผา
66115นางสาวสรารัตน์ ทองขาว
67117นางสาวศตพร เกตุสุวงษ์
68118นางสาวเบญจมาศ บุญเชื้อ
69119นางสาวกนกวรรณ ออมสิน
70120นายชยพล ฉัตรพัฒนเดช
71121นางสาวฐานิต วรศักดิ์มหาศาล
72122นางสาวปลายมาศ มะกา
73123นางสาวอิสริยาภรณ์ เครือคำอ้าย
74125นางสาวอัจฉิยา ฝ่ายสัจจา
75126นายราเชนทร์ รากแก้ว
76ก001นางสาวศุภิสรา วรรณบวร
77ก003นายรุ่งกิจ วิจิตรจันทร์
78ก005นางสาวชัญญานุช ไชยกันทะ
79ก007นางสาวพรรณวิสา ชัยศิริ
80ก009นายอิสรภาพ ถียัง
81ก010นางสาวนิภาธร โพธิ์เงิน
82ก012นางสาวอโรชา บุญปลั่ง
83ก015นางสาวนาดีญา มิงสะ
84ก016นางสาวรุจิรา จันทนะ
85ก018นางสาวกุลธิดา คู่ธรรมจักร
86ก019นางสาวจุฬี ตั้งวงศ์วิโรจน์
87ก022นางสาวเจนเนตร พิทักษ์วงศ์
88ก023นางสาวศรสวรรค์ บุญประเสริฐ

ดูทั้งหมด 5,875 ครั้ง, ดูวันนี้ 9 ครั้ง

1 Comment

Comments are closed.