สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
(ปรับปรุง 25 มีนาคม 2565)

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60%จำนวนร้อยละ
ผ่าน5846.0%
ไม่ผ่าน6854.0%
รวม126100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย58.34
สูงสุด81.00
ต่ำสุด27.00
Median59.00
Mode64.00

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Autoเลขที่นั่งชื่อ-นามสกุล
11นางสาวมาเรียม หะมะ
27นางสาววรนารี ลำพูน
38นางสาวดารุณี โพธิ์มูล
411นางสาวอารียา สามัญ
512นางสาววันทนีย์ ธารณธนบูลย์
613นางสาวจารุพัชร์ ฉลาดแพทย์
714นางสาวเหมือนฝัน วงษ์สุนทร
818นายทศพล นามศรี
926นางสาวมิลตรา โมทอง
1030นายธนวรรษ แสนเสน
1131นางสาวอมิตา มามะ
1232นางสาวภัทรวรรณ หาญเขตต์
1333นางสุภาพร ฆ้องกบ
1436นางสาววรมาศ ส่งแสง
1538นายสรวิชญ์ สุวรรณพรหม
1642นางสาวปัญจมา บุญป้อง
1745นางสาวพิชญา ศาสนัส
1848นายเชอริศา อินทร์พิมพ์
1950นางสาวนันทภรณ์ แสนคำฟู
2051นายคุณานนท์ ยาแลหลา
2153นางสาวจารุวรรณ ชัยชำนิ
2257นางสาวสิรีธร บุณยะมาน
2364นางสาวณิชาบูล นิลทัพ
2467นางสาววัชรี กุ๊นุ
2570นางสาวสุทัตตา วิเศษเสือ
2672นายวุฒินันท์ สังจันทร์
2774นางสาวณัฐชา สุขอ่อน
2875นางสาวศรินรัตน์ ล้อทองพานิชย์
2976นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ
3081นางสาววรารัตน์ แสงดำ
3186นางสาวกิ่งกาญ ตันอุดมศักดิ์
3291นางสาวนูรุลฮูดา ลือแบซา
3392นางสาวนิตยตา บุญตารารัตน์
34101นางวนิดา โฮเน่น
35106นางสาวกนิษฐา ชินสงวนเกียรติ
36108นางสาวปทิตตา สมุทรรัตน์
37111นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิโอด
38113นางสาวธัญรดี สุริยะวิภาดา
39115นางสาวสรารัตน์ ทองขาว
40117นางสาวศตพร เกตุสุวงษ์
41118นางสาวเบญจมาศ บุญเชื้อ
42120นายชยพล ฉัตรพัฒนเดช
43121นางสาวฐานิต วรศักดิ์มหาศาล
44122นางสาวปลายมาศ มะกา
45123นางสาวอิสริยาภรณ์ เครือคำอ้าย
46125นางสาวอัจฉิยา ฝ่ายสัจจา
47126นายราเชนทร์ รากแก้ว
48ก001นางสาวศุภิสรา วรรณบวร
49ก003นายรุ่งกิจ วิจิตรจันทร์
50ก005นางสาวชัญญานุช ไชยกันทะ
51ก006นางสาวพัชมน กรดเต็ม
52ก009นายอิสรภาพ ถียัง
53ก012นางสาวอโรชา บุญปลั่ง
54ก015นางสาวนาดีญา มิงสะ
55ก016นางสาวรุจิรา จันทนะ
56ก017นางสาวกมลวรรณ อ่อนมาก
57ก018นางสาวกุลธิดา คู่ธรรมจักร
58ก022นางสาวเจนเนตร พิทักษ์วงศ์

ดูทั้งหมด 5,915 ครั้ง, ดูวันนี้ 3 ครั้ง

1 Comment