0(0)

ป้องกัน: ปรัชญา ฐานคิดทางสังคมสงเคราะห์

 • โดย admin
 • ระดับคอร์ส: ระดับเริ่มต้น

เกี่ยวกับคอร์ส

ปรัชญาฐานคิด ทางสังคมสงเคราะห์ (20%)

คำอธิบาย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ทำความเข้าใจฐานคิดและกระบวนทัศน์ที่ช่วยให้เข้าใจงานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม และแนวคิดทฤษฎีที่นักสังคมสงเคราะห์นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

3h

ฐานคิดและกระบวนทัศน์ที่ช่วยให้เข้าใจงานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม

แนวคิดทฤษฎีที่นักสังคมสงเคราะห์นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน?

แนวคิดทฤษฎีที่นักสังคมสงเคราะห์นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ...... สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม ความเป็นธรรมทางสังคม การกระจายทรัพยากร บริการทางสังคม (social services) สวัสดิการสังคม (social welfare) การพัฒนาสังคม (social development) รัฐสวัสดิการ (welfare state) เครือข่ายการ คุ้มครองทางสังคม (social safety net & social protection floor)

กรณีตัวอย่างเชิงสถานการณ์ที่สะท้อนแนวคิดและแนวทางการทํางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ สังคม

พลวัตของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมทั้งในและต่างประเทศ

About the instructors

5.00 (1 ratings)

5 Courses

152 students

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • 3 hours on-demand video
 • 3 articles
 • 10 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and Computer
 • Certificate of Completion

ความต้องการ

 • ศึกษา ทบทวน นำไปทดลองวิเคราะห์สถานการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมาย

 • บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์