รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 1/2557

(สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557  ณ ห้อง 310 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน

1.

นางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวพัชชา เจิงกลิ่นจันทร์                สหทัยมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวอภิญญา จั่นท้วม สหทัยมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวเรณุกา ทัพเวช สำนักป้องกันและบำบัดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวกรรวี แก้วมณี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร
6. นางสาวพิชามญชุ์ ก้อนทอง

กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายณัฐวุฒิ จอมศรี สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
8. นางสาวสายนที บุญทา โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
9. นางสาวระวีพร บุรินทร์โกษฐ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
10. นางสาววรนุช ลลิตตาคม Handicap International จังหวัดตาก
11. นางสาวฐาปณีย์ โชติรัตน์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต
12. นางสาวพิมพ์ขวัญ พันธุมาศ                 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต
13. นางสาวอังคณา ณรงค์ฤทธิ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จังหวัดสงขลา

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน
  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ครั้งที่1/2557 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 1/2557 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

 * ค่าประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 530 บาท 

หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัทพ์มือถือ 098-380-1351 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
                                                                            

อ่านแล้ว 2541 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560 11:12
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น