สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวิชาแนวคิด ปรัชญา จริยธรรม ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กันยายน 2558

  

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

1

5820004

นางสาวณิชชา ลี้ประเสริฐ

2

5820007

นางนภาพร มณีวงศ์สิริ

3

5820010

นางสาวกิตติญา ศรีสุทโธ

4

5820011

นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข

5

5820020

นายศุภสิทธิ์ ศุภชัยศิริจันทร์

6

5820026

นางสาวชญานิษฐ์ อ่อนละมูล

7

5820032

นางสาวผกาพันธ์  สารพัตร

8

5820035

นางอณุสรา  ชื่นทรวง

9

5820036

นางสาวดุลยนุช วุฒิวัย

10

5820038

นางสาวกฤติยา  ชั้นไพบูลย์

11

5820048

นางสาวพนัชกร เมืองชา

12

5820053

นางสาวดาวใจ หัสเดชา

13

5820054

นางสาวอัญชลี  พรประสาทผล

14

5820056

นางสาวแววรัตน์ โชตินิพัทธ์

15

5820075

นางสาวประทุม มั่นคง

16

5820076

นางสาวพรรณปพร ต่วนเจริญศรี

17

5820077

นางสาวพุทปราณี ยุ้นองอาจ

18

5820082

นางสาวสุภนิช คุ้มเกตุ

19

5820091

นางกมลยา ทองต้ง

20

5820095

นางสาวศิรประภา พุ่มลำเจียก

21

5820096

นางสาวธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์

22

5820101

นางพรรคริน อุดมวัฒนานันท์

23

5820103

นางสาวกันต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร

24

5820112

นางสาวจินตหรา ขำสมบัติ

25

5820116

นางสาวสายใหม จิตมัง

26

5820140

นางสาวจิตตรี คทวณิช

27

5820144

นายพงศธร จันทร์แก้ว

28

5820153

นางปาจรีย์ สุจริตพงศ์

29

5820165

นางสุภรณ์ วัฒนจัง

30

5820166

นางสาวกัญญาวีร์ สายชลดุจจินดา

31

5820167

นางสาวธิดามาศ โพธิดารา

32

5820173

นางสาวกาญจนา ปฏิยุทธ

33

5820177

นายธีระนิตย์ อุ่นหล้า

34

5820192

นางสาวสุชาดา นรานุต

 

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กันยายน 2558

  

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

1

5820001

นางสาวสมลักษณ์ ขนอม

2

5820006

นางกัญญารัตน์ หมวกสังข์

3

5820011

นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข

4

5820013

นางสาวสุรางคณา คงเพชร

5

5820017

นางสาวณัฐจา พงษ์พิทักษ์

6

5820020

นายศุภสิทธิ์ ศุภชัยศิริจันทร์

7

5820026

นางสาวชญานิษฐ์ อ่อนละมูล

8

5820035

นางอณุสรา  ชื่นทรวง

9

5820036

นางสาวดุลยนุช วุฒิวัย

10

5820038

นางสาวกฤติยา  ชั้นไพบูลย์

11

5820043

นางอาบทิพย์  นิยมาภา

12

5820045

นางสาวสุภาวิดา นากรักษา

13

5820046

นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิ

14

5820048

นางสาวพนัชกร เมืองชา

15

5820054

นางสาวอัญชลี  พรประสาทผล

16

5820055

นางสาวชนาภา สุภชาติ

17

5820060

นางสาวดารุณีย์  แก้วสว่าง

18

5820062

นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม

19

5820066

นางสาวนาถลดา กาญจนอุดมการ

20

5820075

นางสาวประทุม มั่นคง

21

5820089

นางสุชาดา นิชวงศ์

22

5820091

นางกมลยา ทองต้ง

23

5820098

นางสาวประภาพร แก้วศรี

24

5820101

นางพรรคริน อุดมวัฒนานันท์

25

5820103

นางสาวกันต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร

26

5820106

นางสาวสุพัศษร อำนาจดี

27

5820116

นางสาวสายใหม จิตมัง

28

5820122

นางสาวชมพูนุท พบสุข

29

5820128

นายสุทธิชัย เพ็ชรศรี

30

5820139

นางสาววราภรณ์ ชาววัง

31

5820140

นางสาวจิตตรี คทวณิช

32

5820142

นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์

33

5820143

นายรุ่งโรจน์  โพธิ์คำ

34

5820144

นายพงศธร จันทร์แก้ว

35

5820146

นางนฤมล คุณธร

36

5820149

นางสาวพิมพ์พิชชา ฝนทองมงคล

37

5820159

นายปรภัทร ทับทิม

38

5820167

นางสาวธิดามาศ โพธิดารา

39

5820172

นายรัชพล มณีเหล็ก

40

5820177

นายธีระนิตย์ อุ่นหล้า

41

5820182

นางสมพร จรัสเจริญวิทยา

42

5820185

นางสาวกัญญาณัฐ บุยเดช

43

5820192

นางสาวสุชาดา นรานุต

อ่านแล้ว 5030 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 13:54
ให้คะแนนบทความนี้
(5 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น