จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

           สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ขอเชิญผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติครั้งที่ 1/2557 และ 1/2558 มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง สค.210 เวลา 9.00 - 16.00 น. และขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติฯ เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานหรือบทเรียนการปฏิบัติงาน (case review) ส่งมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ส่งมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559

  1. ส่งแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ (สวชส. 8)
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานหรือบทเรียนการปฏิบัติงาน (case review) ไม่เกิน 15 หน้า
  3. หลักฐานการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน (พิมพ์หลักฐานจากเว็บไซต์ที่แสดงรายชื่อผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ)

           

           ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติได้ที่ link นี้ <<<คลิก>>>

           หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบคำขอสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่ <<<คลิกที่นี่>>>

            

เรียน  สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

        เนื่องด้วยมติในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้เห็นชอบให้ลดเอกสารหลักฐานในการต่ออายุสมาชิกสามัญออก 2 ประการ ได้แก่

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. หนังสือรับแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณี บัตรสูญหาย ของ (สถานีตำรวจ)

ดังนั้นสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงได้ปรับแก้แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ (สวชส.2) เป็นรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ สมาชิกสามัญสามารถดดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ (สวชส.2) ฉบับปรับปรุงใหม่ได้ใน link นี้   >>>คลิกที่นี่<<<

 

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 : The Joint Regional Conference APASWE & IFSW - Asia Pacific, Bangkok, Thailand หัวข้อเรื่อง Growth and Crisis: Social Work and Policy Discourses

 

ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

 

สามารถดาวน์โหลด Remarks ของ ศาสตราจารย์ ยุพา วงศ์ไชย อุปนายกคนที่ 1 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้ที่นี่ <<คลิก>>