จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

เรียนเชิญผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยวิทยากร คุณSue Foley ,Director of the Childrens Court Clinic Sydney , Australia และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายฝึกอบรม สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองเด็กสำหรับนักสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลา

อบรมนักสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองเด็ก 1 วัน

สถานที่จัดอบรม ห้อง 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กลุ่มเป้าหมาย นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 70 คน

ค่าลงทะเบียนอบรม  คนละ 500 บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับการอบรมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร

1.โอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่บัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี  021-1-10239-3 บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

2.ส่งหลักฐานแสดงการชำระเงิน มาที่ email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใส่หัวข้อ สมัครอบรมพัฒนาความรู้ฯและการคุ้มครองเด็กฯ “ชื่อ-สกุล”

พิมพ์รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง หน่วยงาน

ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084-0925763 ศิริศักดิ์

 

 

ประกาศผลเข้าร่วมการประชุมสุนทรียสนทนา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม์พรรษา บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

มีผู้เข้าร่วมสุนทรียสนทนา จำนวน 10 คน และวิทยากร จำนวน 4 คน มีรายละเอียดในการสอบสุนทรียสนทนา ดังนี้

 

กลุ่มที่ วิทยากร ผู้เข้าร่วมสุนทรียสนทนา ผลการสอบ
1
 1. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
 2. นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ
 1. นายศราวรรษ กระทู้
ผ่าน
 1. นางสาววิรังรอง สมคิด
ผ่าน
 1. นางสาวสุกัญญา กกแก้ว
ผ่าน
 1. นางสาวอุมาพร เพ็งหนู
ผ่าน
 1. นางสาวฉันทะนา ไข่คำ
ผ่าน
2
 1. รศ.อภิญญา เวชยชัย
 2. นางดารณี นฤดมพงศ์
  1. นางสาวขวัญใจ พรหมศรี
  ผ่าน
 1. นางสาวอนุตตรา อนุเรือง
ผ่าน
 1. นางสาวพนิดา ชูแข
ผ่าน
 1. นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
ผ่าน
 1. นางสาวชนัญญา เสาวภาพ
ผ่าน

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28 (ใช้รูปแบบหนังสือที่ได้ดาวน์โหลดมา)

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 2,030 บาท '

หมายเหตุ

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งเอกสารและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

Screenshot 2017 11 27 16.45.11

 

ขั้นตอนการดำเนินการฝึกปฏิบัติ

 1. ดาวน์โหลดแบบคำขอฝึกปฏิบัติ และ แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกปฏิบัติ เพื่อเขียนโครงการส่งมายัง ฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ถ้าส่งไปรษณีย์วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ควรส่งเป็น EMS เพื่อให้ทันคณะกรรมการพิจารณาโครงการในวันที่ 22 ธันวาคม
 2. ผู้ฝึกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการฝึกปฏิบัติได้ที่ คู่มือการฝึกปฏิบัติฯ (แบบประเมินที่ให้อาจารย์นิเทศลงนามหลังการฝึกปฏิบัติ ก็อยู่ในคู่มือการฝึกปฏิบัติ หน้าที่ 17-22)
 3. กรรมการพิจารณาโครงการฝึกฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
 4. เข้าร่วมปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2560