จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 1

 

เป็นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชาแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง โดยผู้ที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 1 เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯได้ที่นี่

 

แบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาต

 

เป็นแบบคำขอสำหรับเปลี่ยนใบอนุญาต จาก 1 ปี เป็น 4 ปี สำหรับผู้ที่ถือใบอนุญาต 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. ใบอนุญาตประเภท 1 ระดับ 1 (ผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ก่อน 6 มิถุนายน 2556 และผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชาแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง ซึ่งภายหลังได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 ซึ่งใบอนุญาตระดับ 2 จะมีอายุ 4 ปี)
  2. ใบอนุญาตประเภท 4 (ผู้ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว 1 ปี จากการผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯ ซึ่งภายหลังได้ผ่านการอบรมครั้งที่ 2 แล้ว จึงต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตจากเดิม 1 ปี เพิ่มระยะเวลาอีก 4 ปี รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี)

 

โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือใบอนุญาต 2 กลุ่ม สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนใบอนุญาตเพื่อเปลี่ยนใบอนุญาตได้ โดยดาวน์โหลดแบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาตได้ที่นี่

 

ผู้ที่ต้องการศึกษาประเภทของใบอนุญาตเพิ่มเติม สามารถอ่านประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2560 ว่าด้วยประเภทใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่

 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ (สืบพยานเด็ก) หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ (สืบพยานเด็ก) หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรต่ออายุการปฏิบัติงาน)

 

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 17 ธันวาคม 2560

อบรมระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2560

สถานที่อบรม : ห้อง สค.102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 5,000 บาท /คน

 

<<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร>>

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

นายศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์ ผู้ประสานงานการรับสมัคร

084-0925763   e-mail: tasw.thailand@gmail.com

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir)

สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถชำระค่าลงทะเบียนอบรม โดย

โอนเงินค่าลงทะเบียนอบรม

ชื่อบัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-10239-3

และส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายรูป(ให้ชัดเจน)

ใส่หัวเรื่องชำระค่าลงทะเบียนครอบครัวบำบัดฯ .....(ชื่อ/สกุล).......

มาที่อีเมลtasw.thailand@gmail.com

ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

(รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้ที่งาน)

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก สถานที่อบรมรับผู้เข้าอบรมได้จำนวนจำกัด

ท่านที่สมัครแล้วไม่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เมื่อทางสมาคมฯ มีแผนกำหนดการเปิดการอบรมครอบครัวบำบัดในครั้งต่อไป ทางสมาคมจะติดต่อกลับไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ :เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต/จิตเวช ด้านการบำบัดฟื้นฟูสังคม จิตใจ

วันเวลา : ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน : คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

(สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คนละ 2,850 บาท)

 

      นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรผ่านการอบรมนี้ ไปนับคะแนนสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อต่ออายุบัตรนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

2.ตารางกำหนดการอบรม

3.ใบสมัครเข้ารับการอบรม

4. ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5. เอกสารแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

 

ส่งใบสมัครมาที่

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ใส่หัวข้อ“สมัครอบรมครอบครัวบำบัดฯ  ....ชื่อ-สกุล....”

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์ 084-0925763