คณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 - 2559

  1. รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 – 2559 มีดังนี้

ตารางที่ 1       รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 – 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1

รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2

ศาสตราจารย์ยุพา  วงศ์ไชย

อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ 1 ข้าราชการบำนาญ
3 นางมยุรี  ยกตรี อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4

พันเอกพุทธพร สุนทราลักษณ์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
5 นายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6

นางสาวอภิราภา เหลืองวิลัย

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
7

นางสาวรวิวรรณ  จตุรพิธพร

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
8

นางสาวมนต์ธิรา  กาญจนานนต์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
9

นางสาวปัญจวรรณ  กสิพันธ์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
10

ดร.สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
11 พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล กรรมการ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12 นางสุกฤตา  สื่อเจริญ กรรมการ

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี 

บูรณกานนท์

กรรมการ

นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย

14 รองศาสตราจารย์ดร.เดชา  สังขวรรณ กรรมการ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
15 นางนวลใย  วัฒนกูล กรรมการ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
16 นางสุนันท์  ไทยลา กรรมการ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
17 นางอุบล  หลิมสกุล กรรมการ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
18 นางณัฐวดี ณ มโนรม กรรมการ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
19 นางสาววาสนา  เก้านพรัตน์ กรรมการ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
20 นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ กรรมการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
21

รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนีย์

ลักขณาภิชนชัช**

กรรมการ ข้าราชการบำนาญ
22

นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

กรรมการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
23

ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล

กรรมการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
24

นางมาลี  รุจิรานันท์

กรรมการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
25 นางรัศมี  สุวรรณหงษ์ กรรมการ กรมราชทัณฑ์
26

ศาสตราจารย์ระพีพรรณ  คำหอม

กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27

ศาสตราจารย์วันทนีย์  วาสิกะสิน

กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28 นางสาวสมศิริ  บุญศิริ กรรมการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
29 นางสาวโสภิดา  สังขดิถี กรรมการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
30

นางอัญชลี  ศิลาเกษ

กรรมการ กรมสุขภาพจิต

31

นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ

เหรัญญิก สหทัยมูลนิธิ

32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา  อ่อนโอภาส เลขาธิการ นักวิชาการอิสระ

** ได้รับการเลือกตั้งแทนนางสาวจรวยพร กุลอำนวยชัย ซึ่งถึงแก่กรรมระหว่างที่อยู่ในวาระของกรรมการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

  1. รายนามที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 – 2559 มีดังนี้

ตารางที่ 2       รายนามที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 – 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1

นายประหยัด  ดีอ่อง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2

นายสุพล  บริสุทธิ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3

นายประวิทย์  หาญณรงค์

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
4

นางขนิษฐา  เทวินทรภักติ

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
5

นางญาณี  เลิศไกร

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
6

นางนภา  เศรษฐกร

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
7

นางมณีรัตน์  สุวันทารัตน์

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 


อ่านแล้ว 2159 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 18 เมษายน 2559 16:29
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

Tag คำสำคัญของบทความ