คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปีพ.ศ.2556-2559

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

1.

รองศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.

ศาสตราจารย์ยุพา  วงศ์ไชย

อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ ๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.

นางมยุรี  ยกตรี

อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ ๒

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

4.

พันเอกพุทธพร  สุนทราลักษณ์

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

5.

นางนนทินี  เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6.

หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

กรรมการ

สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

7.

นางสาวมนต์ธิรา  กาญจนานนต์

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

8.

นางสาวปัญจวรรณ  กสิพันธ์

กรรมการ

ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ

9.

ดร.สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สถาบันราชานุกูล

10.

พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล

กรรมการ

ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

11.

นางสุกฤตา  สื่อเจริญ

กรรมการ

ผู้แทนสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร

12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี  บูรณกานนท์

กรรมการ

ผู้แทนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

13.

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ

กรรมการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.

อ.นวลใย  วัฒนกูล

กรรมการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

15.

นางสุนันท์  ไทยลา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

16.

นางอุบล  หลิมสกุล

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

17.

นางณัฐวดี ณ มโนรม

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

18.

นางสาววาสนา  เก้านพรัตน์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

19.

นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ

กรรมการ

โรงพยาบาลสภากาชาดไทยบาลจุฬาลงกรณ์

20.

นางสาวจรวยพร  กุลอำนวยชัย

กรรมการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9

21.

นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

กรรมการ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

22.

นางทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล

กรรมการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

23.

นางมาลี  รุจิรานันท์

กรรมการ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

24.

นางรัศมี  สุวรรณหงษ์

กรรมการ

กรมราชทัณฑ์

25.

รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  คำหอม

กรรมการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26.

รองศาสตราจารย์วันทนีย์ วาสิกะสิน

กรรมการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27.

นางสาวสมศิริ  บุญศิริ

กรรมการ

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

28.

นางสาวโสภิดา  สังขดิถี

กรรมการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

29.

นางอัญชลี  ศิลาเกษ

กรรมการ

กรมสุขภาพจิต

30.

นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ

เหรัญญิก

สหทัยมูลนิธิ

31.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา  อ่อนโอภาส

เลขาธิการ

นักวิชาการอิสระ

 

อ่านแล้ว 1780 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 01 เมษายน 2557 11:33
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

Tag คำสำคัญของบทความ