คำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ที่ ๑ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

_____________________________________________________

                 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ () แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาฯครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้คำสั่งที่ ๑/๒๕๕๘  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

. คณะทำงานฝ่ายสำนักงานเลขาธิการ องค์ประกอบ

.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา  อ่อนโอภาส                  ประธานคณะทำงาน
.๒ นางรัศมี  สุวรรณหงษ์                                     รองประธานคณะทำงาน
.๓ นางสาวโสภิดา  สังขดิถี                                   คณะทำงาน
.๔ นางสาวธวัลรัตน์  ทั้งสว่างวงษ์                           คณะทำงาน
.๕ นางสาวธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร์                       คณะทำงาน
.๖ นางสาวเกษนภา  แขมพร                                 คณะทำงาน
.๗ นางสาวทักษพร เกิดไทย                                  คณะทำงานและเลขานุการ

           

            อำนาจหน้าที่
                      
. งานธุรการและจัดการประชุมสภาวิชาชีพและจัดทำรายงานการประชุม
                       
. ประสานงานกับกรรมการ สมาชิกสามัญและหน่วยงานต่างๆในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

                           สภาวิชาชีพ
                     
. ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และทะเบียน

                          อื่นๆของสภาวิชาชีพ
                     
. งานอื่นๆตามที่นายกสภาวิชาชีพฯมอบหมาย

. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบ 

        .๑ นางสุนันท์  ไทยลา                                           ที่ปรึกษา                               

 ๒.๒ นายสมศักดิ์  นัคลาจารย์                                    ที่ปรึกษา

 ๒.๓ พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล                 ที่ปรึกษา

 ๒.๔ นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ                                 ประธาน

                   . นางอาบทิพย์  นิยมาภา                                       รองประธาน     

                    .๖ นางสาวมลฤดี  จินดาอนันต์ยศ                              คณะทำงาน

                    ๒.๗ นางวรรณภา  สุดคง                                           คณะทำงาน

                    .๘ นางสาวสุทธิดา  พรเจริญ                                     คณะทำงาน

                         .๙ นางสาวอพชา  ชัยมงคล                            คณะทำงาน               

               .๑๐ ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์                                    คณะทำงาน     

               .๑๑ นางชุติมา  ประสานสุข                                      คณะทำงาน               

               .๑๒ นางสาวโสภิดา สังขดิถี                                      คณะทำงาน               

                .๑๓ นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ                                 คณะทำงาน               

               .๑๔ นางสาวกนกวรรณ  รัฐสมุทร                               คณะทำงานและเลขานุการ

                    .๑๕ นางสาวลลิดา  เกษา                                         คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                    ๒.๑๖ ร้อยตำรวจเอกหญิงธวัลพร  ชัยวิชา                        คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                    ๒.๑๗ ร้อยตำรวจเอกหญิงฉัตรทิพย์  ชูชื่นกลิ่น                   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

         

          อำนาจหน้าที่

๑.    ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงของ

สาธารณชน เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

         ๒.  ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพฯผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะ

         ๓.  ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพฯต่อสื่อมวลชนเสมือนการเป็นแหล่งข่าวหรือศูนย์กลาง

              ในการสื่อสารของสภาวิชาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของสาธารณชนต่อสภา  

              วิชาชีพฯ

         ๔.  ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะเพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่าสภาวิชาชีพให้ความร่วมมือและสนับสนุน

              กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

.คณะทำงานฝ่ายทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ

           ๓.๑ นางสาวสมศิริ  บุญศิริ                                     ประธานคณะทำงาน                                             

           ๓.๒ นางนวลใย  วัฒนกูล                                        คณะทำงาน                         

           ๓.๓ นายสมศักดิ์ นัคลาจารย์                                    คณะทำงาน                         

           ๓.๔ นางพนมเทียน พลมณี                                      คณะทำงาน               

           ๓.๕ นางสาวประทุม มั่นคง                                      คณะทำงาน                         

           ๓.๖ นางสาวสุภาพรรณ สอาดเอี่ยม                            คณะทำงาน     

           ๓.๗ นายสันติ แซ่ลี้                                                คณะทำงาน     

           ๓.๘ นางสาวศิรินทร์ ปล้องอ่อน                                 คณะทำงานและเลขานุการ

          ๓.๙ นางสาวฉัตรสุดา อินทรศรี                                  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่

           ๑. จัดทำทะเบียนและประวัติของสมาชิกทั้งหมดของสภาวิชาชีพฯและรวบรวมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

           ๒. ประสานอำนวยความสะดวกในเรื่องทะเบียนแก่สมาชิก และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

         

          . คณะทำงานฝ่ายวิชาการ

          ๔.๑ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย                      ที่ปรึกษา

          ๔.๒ นายชินชัย ชี้เจริญ                                          ที่ปรึกษา

          ๔.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ                   ที่ปรึกษา

          ๔.๔ ศาสตราจารย์ยุพา วงศ์ไชย                                ที่ปรึกษา

          ๔.๕ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม                         ประธานคณะทำงาน

          ๔.๖ ศาสตราจารย์วันทนีย์ วาสิกะสิน                          คณะทำงาน

          ๔.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช          คณะทำงาน

          ๔.๘ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล                                      คณะทำงาน

          ๔. ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์                                   คณะทำงาน

          ๔.๑๐ นายชานนท์ โกมลมาลย์                                  คณะทำงาน

                    ๔.๑๑ ดร.วิไลภรณ์โคตรบึงแก                                  คณะทำงานและเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่

๑.      การพัฒนาความรู้ทางวิชาการทางสังคมสงเคราะห์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

๒.      การร่วมมือและประสานกับสถาบันการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

         เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ในการ

         รองรับประชาคมอาเซียน

๓.      การประสานกับฝ่ายฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

๔.      การพิจารณามาตรฐานของหลักสูตรสถาบันการศึกษา หลักสูตรการประชุม อบรมที่เสนอเข้าสู่การ

รับรองมาตรฐานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

๕.      การประสานหน่วยงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการฝึกปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูลการ

ฝึกปฏิบัติ การประสานจัดการให้มีผู้นิเทศงานจากส่วนกลางร่วมให้คำปรึกษาและรวบรวมคะแนนจากการนิเทศงานภาคสนาม ส่งให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ที่สภาวิชาชีพฯแต่งตั้งต่อไป

. คณะทำงานฝ่ายฝึกอบรม

                             ๕.๑ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย                        ที่ปรึกษา

                             ๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์                  ที่ปรึกษา

                             .๓ นางณัฐวดี ณ มโนรม                                        ประธานคณะทำงาน

                             .๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา อ่อนโอภาส                      คณะทำงาน

                             ๕.๕ นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ                          คณะทำงาน

                   .๖ นางสาวดารณี นฤดมพงศ์                                   คณะทำงาน

                   ๕.๗ นางสาววาสนา เก้านพรัตน์                                 คณะทำงาน

                             ๕.๘ นางสาวนันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย                       คณะทำงาน

                             ๕.๙ นางสาวกาญจนา ชื่นทองอร่าม                             คณะทำงานและเลขานุการ

         

          อำนาจหน้าที่

๑.      ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตร ๔๘ ชั่วโมง, ๒๐๐ ชั่วโมงและ ๔๕๐ ชั่วโมง) ตามที่สภาวิชาชีพฯประกาศกำหนด

๒.      ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ ในหลักสูตรที่

   สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดหรือที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็น

   หลักสูตรที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับ

   อนุญาต และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการ สามารถนำ

   หลักฐานที่ผ่านการอบรมดังกล่าวมาแสดงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต

๓.      การจัดการประชุม การสัมมนา รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดการปฐมนิเทศ การสัมมนาภายหลัง

             การฝึกปฏิบัติ (๒๔๐ ชั่วโมง) เพื่อให้สมาชิกสามัญได้รับการฝึกฝนความรู้ ทัศนคติ และทักษะทาง

              วิชาชีพที่ก้าวหน้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

๔.      การจัดประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานและผู้นิเทศงานภาคสนาม เพื่อนำข้อเสนอแนะมา

   ปรับปรุงแนวทางการฝึกปฏิบัติต่อไป

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๓    กุมภาพันธ์   พ.๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

 

คำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ที่    ๑ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
______________________________

                 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ () แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาฯครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้คำสั่งที่

/๒๕๕๘  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

. คณะทำงานฝ่ายสำนักงานเลขาธิการ องค์ประกอบ

.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา  อ่อนโอภาส                          ประธานคณะทำงาน
.๒ นางรัศมี  สุวรรณหงษ์                                              รองประธานคณะทำงาน
.๓ นางสาวโสภิดา  สังขดิถี                                              คณะทำงาน
.๔ นางสาวธวัลรัตน์  ทั้งสว่างวงษ์                                  คณะทำงาน
.๕ นางสาวธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร์                                   คณะทำงาน
.๖ นางสาวเกษนภา  แขมพร                                   คณะทำงาน
.๗ นางสาวทักษพร เกิดไทย                                           คณะทำงานและเลขานุการ

              

               อำนาจหน้าที่
                         
. งานธุรการและจัดการประชุมสภาวิชาชีพและจัดทำรายงานการประชุม
                           
. ประสานงานกับกรรมการ สมาชิกสามัญและหน่วยงานต่างๆในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

                              สภาวิชาชีพ
                        
. ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และทะเบียน

                             อื่นๆของสภาวิชาชีพ
                        
. งานอื่นๆตามที่นายกสภาวิชาชีพฯมอบหมาย

. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบ 

         .๑ นางสุนันท์  ไทยลา                                                   ที่ปรึกษา                               

 ๒.๒ นายสมศักดิ์  นัคลาจารย์                                               ที่ปรึกษา

 ๒.๓ พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล                     ที่ปรึกษา

 ๒.๔ นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ                                        ประธาน

/๒.๕นางอาบทิพย์

                          . นางอาบทิพย์  นิยมาภา                                           รองประธาน      

                          .๖ นางสาวมลฤดี  จินดาอนันต์ยศ                                  คณะทำงาน

                           ๒.๗ นางวรรณภา  สุดคง                                                     คณะทำงาน

                          .๘ นางสาวสุทธิดา  พรเจริญ                                        คณะทำงาน

                 .๙ นางสาวอพชา  ชัยมงคล                                            คณะทำงาน                   

                  .๑๐ ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์                                          คณะทำงาน       

                  .๑๑ นางชุติมา  ประสานสุข                                            คณะทำงาน                   

                  .๑๒ นางสาวโสภิดา สังขดิถี                                          คณะทำงาน                   

                   .๑๓ นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ                                      คณะทำงาน                   

                  .๑๔ นางสาวกนกวรรณ  รัฐสมุทร                                   คณะทำงานและเลขานุการ

                        ๒.๑๕ นางสาวลลิดา  เกษา                                                คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                        ๒.๑๖ ร้อยตำรวจเอกหญิงธวัลพร  ชัยวิชา                            คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                        ๒.๑๗ ร้อยตำรวจเอกหญิงฉัตรทิพย์  ชูชื่นกลิ่น                     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

           

            อำนาจหน้าที่

๑.      ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงของ

สาธารณชน เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

           ๒.  ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพฯผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะ

           ๓.  ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพฯต่อสื่อมวลชนเสมือนการเป็นแหล่งข่าวหรือศูนย์กลาง

                 ในการสื่อสารของสภาวิชาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของสาธารณชนต่อสภา  

                 วิชาชีพฯ

           ๔.  ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะเพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่าสภาวิชาชีพให้ความร่วมมือและสนับสนุน

                 กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

.คณะทำงานฝ่ายทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ

           ๓.๑ นางสาวสมศิริ  บุญศิริ                                                   ประธานคณะทำงาน                   

           ๓.๒ นางนวลใย     วัฒนกูล                                                 คณะทำงาน                               

           ๓.๓ นายสมศักดิ์    นัคลาจารย์                                            คณะทำงาน                               

           ๓.๔ นางพนมเทียน พลมณี                                                  คณะทำงาน                   

           ๓.๕ นางสาวประทุม มั่นคง                                     คณะทำงาน                               

           ๓.๖ นางสาวสุภาพรรณ สอาดเอี่ยม                                       คณะทำงาน       

           ๓.๗ นายสันติ แซ่ลี้                                                 คณะทำงาน       

           ๓.๘ นางสาวศิรินทร์ ปล้องอ่อน                                            คณะทำงานและเลขานุการ

          ๓.๙ นางสาวฉัตรสุดา อินทรศรี                                           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

/อำนาจ

            อำนาจหน้าที่

           ๑. จัดทำทะเบียนและประวัติของสมาชิกทั้งหมดของสภาวิชาชีพฯและรวบรวมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

           ๒. ประสานอำนวยความสะดวกในเรื่องทะเบียนแก่สมาชิก และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

           

            . คณะทำงานฝ่ายวิชาการ

          ๔.๑ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย                                    ที่ปรึกษา

          ๔.๒ นายชินชัย ชี้เจริญ                                                         ที่ปรึกษา

          ๔.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ                               ที่ปรึกษา

          ๔.๔ ศาสตราจารย์ยุพา วงศ์ไชย                                              ที่ปรึกษา

          ๔.๕ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม                                      ประธานคณะทำงาน

          ๔.๖ ศาสตราจารย์วันทนีย์ วาสิกะสิน                          คณะทำงาน

          ๔.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช                     คณะทำงาน

          ๔.๘ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล                                                   คณะทำงาน

          ๔. ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์                                               คณะทำงาน

          ๔.๑๐ นายชานนท์ โกมลมาลย์                                             คณะทำงาน

                        ๔.๑๑ ดร.วิไลภรณ์โคตรบึงแก                                    คณะทำงานและเลขานุการ

            อำนาจหน้าที่

๑.      การพัฒนาความรู้ทางวิชาการทางสังคมสงเคราะห์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

๒.    การร่วมมือและประสานกับสถาบันการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

         เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ในการ

         รองรับประชาคมอาเซียน

๓.     การประสานกับฝ่ายฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

๔.     การพิจารณามาตรฐานของหลักสูตรสถาบันการศึกษา หลักสูตรการประชุม อบรมที่เสนอเข้าสู่การ

รับรองมาตรฐานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

๕.     การประสานหน่วยงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการฝึกปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูลการ

ฝึกปฏิบัติ การประสานจัดการให้มีผู้นิเทศงานจากส่วนกลางร่วมให้คำปรึกษาและรวบรวมคะแนนจากการนิเทศงานภาคสนาม ส่งให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ที่สภาวิชาชีพฯแต่งตั้งต่อไป

. คณะทำงานฝ่ายฝึกอบรม

                                  ๕.๑ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย                                   ที่ปรึกษา

                      ๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์                          ที่ปรึกษา

                      .๓ นางณัฐวดี ณ มโนรม                                                  ประธานคณะทำงาน

                      .๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา อ่อนโอภาส                             คณะทำงาน

/๕.๕นางสาวบุญล้อม

                      ๕.๕ นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ                                  คณะทำงาน

          ๕.๖ นางสาวดารณี นฤดมพงศ์                                               คณะทำงาน

          ๕.๗ นางสาววาสนา เก้านพรัตน์                                            คณะทำงาน

                      ๕.๘ นางสาวนันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย                              คณะทำงาน

                      ๕.๙ นางสาวกาญจนา ชื่นทองอร่าม                                        คณะทำงานและเลขานุการ

           

            อำนาจหน้าที่

๑.      ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตร ๔๘ ชั่วโมง, ๒๐๐ ชั่วโมงและ ๔๕๐ ชั่วโมง) ตามที่สภาวิชาชีพฯประกาศกำหนด

    ๒ . ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ ในหลักสูตรที่

   สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดหรือที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็น

   หลักสูตรที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับ

   อนุญาต และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการ สามารถนำ

   หลักฐานที่ผ่านการอบรมดังกล่าวมาแสดงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต

          ๓ .  การจัดการประชุม การสัมมนา รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดการปฐมนิเทศ การสัมมนาภายหลัง

               การฝึกปฏิบัติ (๒๔๐ ชั่วโมง) เพื่อให้สมาชิกสามัญได้รับการฝึกฝนความรู้ ทัศนคติ และทักษะทาง

                 วิชาชีพที่ก้าวหน้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

           ๔ . การจัดประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานและผู้นิเทศงานภาคสนาม เพื่อนำข้อเสนอแนะมา

   ปรับปรุงแนวทางการฝึกปฏิบัติต่อไป

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๓    กุมภาพันธ์   พ.๒๕๕๘

 

(รองศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย)

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 - 2559

  1. รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 – 2559 มีดังนี้

ตารางที่ 1       รายนามคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 – 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1

รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2

ศาสตราจารย์ยุพา  วงศ์ไชย

อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ 1 ข้าราชการบำนาญ
3 นางมยุรี  ยกตรี อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4

พันเอกพุทธพร สุนทราลักษณ์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
5 นายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6

นางสาวอภิราภา เหลืองวิลัย

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
7

นางสาวรวิวรรณ  จตุรพิธพร

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
8

นางสาวมนต์ธิรา  กาญจนานนต์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
9

นางสาวปัญจวรรณ  กสิพันธ์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
10

ดร.สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
11 พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล กรรมการ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12 นางสุกฤตา  สื่อเจริญ กรรมการ

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี 

บูรณกานนท์

กรรมการ

นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย

14 รองศาสตราจารย์ดร.เดชา  สังขวรรณ กรรมการ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
15 นางนวลใย  วัฒนกูล กรรมการ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
16 นางสุนันท์  ไทยลา กรรมการ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
17 นางอุบล  หลิมสกุล กรรมการ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
18 นางณัฐวดี ณ มโนรม กรรมการ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
19 นางสาววาสนา  เก้านพรัตน์ กรรมการ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
20 นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ กรรมการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
21

รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนีย์

ลักขณาภิชนชัช**

กรรมการ ข้าราชการบำนาญ
22

นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

กรรมการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
23

ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล

กรรมการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
24

นางมาลี  รุจิรานันท์

กรรมการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
25 นางรัศมี  สุวรรณหงษ์ กรรมการ กรมราชทัณฑ์
26

ศาสตราจารย์ระพีพรรณ  คำหอม

กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27

ศาสตราจารย์วันทนีย์  วาสิกะสิน

กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28 นางสาวสมศิริ  บุญศิริ กรรมการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
29 นางสาวโสภิดา  สังขดิถี กรรมการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
30

นางอัญชลี  ศิลาเกษ

กรรมการ กรมสุขภาพจิต

31

นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ

เหรัญญิก สหทัยมูลนิธิ

32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา  อ่อนโอภาส เลขาธิการ นักวิชาการอิสระ

** ได้รับการเลือกตั้งแทนนางสาวจรวยพร กุลอำนวยชัย ซึ่งถึงแก่กรรมระหว่างที่อยู่ในวาระของกรรมการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

  1. รายนามที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 – 2559 มีดังนี้

ตารางที่ 2       รายนามที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 – 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1

นายประหยัด  ดีอ่อง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2

นายสุพล  บริสุทธิ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3

นายประวิทย์  หาญณรงค์

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
4

นางขนิษฐา  เทวินทรภักติ

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
5

นางญาณี  เลิศไกร

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
6

นางนภา  เศรษฐกร

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
7

นางมณีรัตน์  สุวันทารัตน์

ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 


 

 

คำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
______________________________

                    อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาฯครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานสภา และเพื่อให้ภารกิจของแต่ละฝ่ายลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะทำงานฝ่ายเลขาธิการ องค์ประกอบ

๑.๑. นางสาวโสภา  อ่อนโอภาส                             ประธาน
๑.๒. นางรัศมี  สุวรรณหงษ์                                  รองประธาน
๑.๓. นางสาวโสภิดา  สังขดิถี                               คณะทำงาน
๑.๔. นางสาวธวัลรัตน์  ทั้งสว่างวงษ์                         คณะทำงาน
๑.๕. นางสาวธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร์                     คณะทำงาน
๑.๖. นางสาวเกษนภา  แขมพร                              คณะทำงาน
๑.๗. นายสันติ แซ่ลี้                                         เลขานุการคณะทำงาน
๑.๘. นางสาวนวลฉวี  พลเชียงสา                           ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

 อำนาจหน้าที่

         ๑. งานธุรการและจัดการประชุมสภาและจัดทำรายงานการประชุม
         ๒. ประสานงานกับกรรมการ สมาชิกสามัญและหน่วยงานต่างๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ
         ๓. ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และทะเบียนอื่นๆ ของสภาวิชาชีพ

         ๔. งานอื่นๆ ตามที่นายกสภามอบหมาย

 

            ๒. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  องค์ประกอบ 

            ๒.๑. ที่ปรึกษาคณะทำงาน

                        ๒.๑.๑. นางสุนันท์  ไทยลา               กรรมการสภาวิชาชีพผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
                        ๒.๑.๒. นางอุบล  หลิมสกุล               กรรมการสภาวิชาชีพผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
                        ๒.๑.๓. นายเดชา  ชนะโชติ               ผู้สื่อข่าวอาวุโส
                        ๒.๑.๔. นายวิชิต  เอื้ออารีวรกุล            ผู้อำนวยการบริหารเจริญเคเบิลทีวี


             ๒.๒. ประธานคณะทำงาน

                        พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล     

                 ๒.๓. เลขานุการคณะทำงาน

                        พันตำรวจเอกหญิงชุติมา       พันธุ                      

            ๒.๔. ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

๒.๔.๑. นางสาวกนกวรรณ  รัฐสมุทร
๒.๔.๒. ร้อยตำรวจเอกหญิงฉัตรทิพย์  ชูชื่นกลิ่น
๒.๔.๓. ร้อยเอกหญิงธวัลพร  ชัยวิชา                       

            ๒.๕. คณะทำงาน

                        ๒.๕.๑. นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ
                        ๒.๕.๒. ดร.ขนิษฐา  บูรณพันศักดิ์    
                        ๒.๕.๓. นางนภารัตน์  อเนกบุณย์        
                        ๒.๕.๔. นางสาวนุชนาฎ  นิชเปี่ยม
                        ๒.๕.๕. นางสาวมลฤดี  จินดาอนันต์ยศ      
                        ๒.๕.๖. นางสาวลลิดา  เกษา              
                        ๒.๕.๗. นางวรรณภา  สุดคง
                        ๒.๕.๘. นางสาวสุทธิดา  พรเจริญ
                        ๒.๕.๙. นายเสรีภาพ  สมทรัพย์

อำนาจหน้าที่

๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงของสาธารณชน เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
๒. ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะ
๓. ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพต่อสื่อมวลชนเสมือนการเป็นแหล่งข่าวหรือศูนย์กลางในการสื่อสารของสภาวิชาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของสาธารณชนต่อสภาวิชาชีพ
๔. ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะเพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่าสภาวิชาชีพให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

๓. คณะทำงานฝ่ายทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ องค์ประกอบ

      ๓.๑. นางสาวสมศิริ  บุญศิริ                                                     ประธาน
      ๓.๒. นางนวลใย  วัฒนกูล                                                     รองประธาน
      ๓.๓. ว่าที่เรือตรีสุรชัย  เพ็ชรกูล                                                คณะทำงาน
      ๓.๔. นางชญาภา  ถาวรสุขเจริญ                                               คณะทำงาน
      ๓.๕. นางพนมเทียน  พลมณี                                                  คณะทำงาน
      ๓.๖. นางมลฑา  ชื่นชอบ                                        คณะทำงานและเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดของสภาวิชาชีพและรวบรวมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. ประสานอำนวยความสะดวกในเรื่องทะเบียนแก่สมาชิก และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปีพ.ศ.2556-2559

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

1.

รองศาสตราจารย์อภิญญา  เวชยชัย

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.

ศาสตราจารย์ยุพา  วงศ์ไชย

อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ ๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.

นางมยุรี  ยกตรี

อุปนายกสภาวิชาชีพคนที่ ๒

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

4.

พันเอกพุทธพร  สุนทราลักษณ์

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

5.

นางนนทินี  เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6.

หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

กรรมการ

สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

7.

นางสาวมนต์ธิรา  กาญจนานนต์

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

8.

นางสาวปัญจวรรณ  กสิพันธ์

กรรมการ

ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ

9.

ดร.สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สถาบันราชานุกูล

10.

พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล

กรรมการ

ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

11.

นางสุกฤตา  สื่อเจริญ

กรรมการ

ผู้แทนสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร

12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี  บูรณกานนท์

กรรมการ

ผู้แทนสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

13.

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ

กรรมการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.

อ.นวลใย  วัฒนกูล

กรรมการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

15.

นางสุนันท์  ไทยลา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

16.

นางอุบล  หลิมสกุล

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

17.

นางณัฐวดี ณ มโนรม

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

18.

นางสาววาสนา  เก้านพรัตน์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

19.

นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ

กรรมการ

โรงพยาบาลสภากาชาดไทยบาลจุฬาลงกรณ์

20.

นางสาวจรวยพร  กุลอำนวยชัย

กรรมการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9

21.

นางสาวดารณี  นฤดมพงศ์

กรรมการ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

22.

นางทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล

กรรมการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

23.

นางมาลี  รุจิรานันท์

กรรมการ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

24.

นางรัศมี  สุวรรณหงษ์

กรรมการ

กรมราชทัณฑ์

25.

รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  คำหอม

กรรมการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26.

รองศาสตราจารย์วันทนีย์ วาสิกะสิน

กรรมการ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27.

นางสาวสมศิริ  บุญศิริ

กรรมการ

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

28.

นางสาวโสภิดา  สังขดิถี

กรรมการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

29.

นางอัญชลี  ศิลาเกษ

กรรมการ

กรมสุขภาพจิต

30.

นางสาวบุญล้อม  กานต์ศักดิ์สราญ

เหรัญญิก

สหทัยมูลนิธิ

31.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา  อ่อนโอภาส

เลขาธิการ

นักวิชาการอิสระ

 

หน้า 2 จาก 2

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

Tag คำสำคัญของบทความ