วิสัยทัศน์ พ.ศ.2556-2559
องค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ขยายเครือข่ายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมสู่หลักสากล

อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

มาตรา ๕ ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ
ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ตราสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1.เป็นรูปฝ่ามือประสานกันบนธงชาติในวงกลม

2.มีชื่อของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบวงกลม

                                       

ความหมาย

ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     1.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นหลักประกันในการปกป้องประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     2.ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

     3.กำหนดมาตรฐาน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  รวมถึงการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ กลไกการกำกับ ดูแล  ตรวจสอบ  บทลงโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

     4.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านการศึกษา การอบรม การจัดบริการ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต

     5.ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     6.ให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

     7.ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติยศของสมาชิก

หน้า 1 จาก 2

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • โครงการสภาสัญจรภาคเหนือ โครงการสภาสัญจรภาคเหนือ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
  อบรมเขียน case review สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมการเขียนรายงานการปฏิบัตรงานสังคมสงเคราะห์ (…
 • ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง งานทะเบียนสมาชิก
    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง การเก็บหน่วยคะแนน เพื่อต่ออายุการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  …
 • งานส่งเสริม งานส่งเสริม หมวดหมู่หลัก
  บทบาทการส่งเสริมการศึกษา อบรม วิจัยในการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่สำคัญในการกำกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านกระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สร้างเงื่อนไขให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ…
 • ข้อบังคับ ข้อบังคับ หมวดหมู่หลัก
  ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆของสภาวิชาชีพ 1) ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต…

Tag คำสำคัญของบทความ