กฎหมาย จริยธรรมวิชาชีพและสาระสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ

     1) กฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ระบุให้สภาวิชาชีพออกข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ

     2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เช่น

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
  • กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  • กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  • กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
  • กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
อ่านแล้ว 2157 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557 11:29
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
หมวดหมู่ของบทความ: « มาตรฐานวิชาชีพ วุฒิบัตร »
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ