หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ หมวดหมู่หลัก
  มาตรฐานการให้บริการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ซึ่งสภายังมิได้กำหนดมาตรฐานดังกล่าวต่อเมื่อสมาคมนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ได้เสนอให้สภาวิชาชีพรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ สภาวิชาชีพได้มอบหมายให้คณะทำงานได้ศึกษาและพิจารณาเบื้องต้นและเมื่อนำผลการพิจารณาเสนอต่อสภาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์…
 • การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558 การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558 กิจกรรมอบรม/สัมมนา
  การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558  เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับข้อท้าทายที่สังคมไทยต้องเผชิญในทศวรรษหน้า  วันศุกร์ที่ 14…
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง กิจกรรมอบรม/สัมมนา
  โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป-10 ปี เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์…
 • โครงการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 โครงการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 กิจกรรมอบรม/สัมมนา
  การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 เวลา…