การสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2563

สไลด1

ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2Mx7WWH
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2AQuTmh
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน http://bit.ly/2OVDZB9
ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ (ฉบับเต็ม) http://bit.ly/2ZQnSuE

เนื้อหาการสอบและเฉลยข้อสอบ (เก่า) http://swpc.or.th/index.php/exam-result/2018-09-22-08-38-53

________________________________

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านก่อนส่งเอกสารค่ะ)

1. ท่านสมาชิกฯ สามารถโอนเงินผ่าน app/ธนาคาร/atm ได้ทุกช่องทาง โดยแนบสำเนาใบโอนเงินมากับเอกสาร
2. เอกสารสมัครสมาชิก/ต่ออายุ/สมัครสอบ ส่งพร้อมกันได้ค่ะ
3. ท่านที่สมัครสมาชิกสามัญ กรุณาส่งเอกสารให้ครบนะคะ ซึ่งเอกสาร ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์ (โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์พบว่ามีหลายท่านไม่ส่งเยอะมากค่ะ)
ขอบพระคุณค่ะ

 

16 ต.ค. 2562

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 กันยายน 2562

 

  ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 171 58.0%
ไม่ผ่าน 124 42.0%
รวม 295 100.0%

 

  สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 61.06
สูงสุด= 82.00
ต่ำสุด= 29.00
Median= 61.00
Mode= 61.00

 

  รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล
1 1 นางสาวปิ่นธิดา อุทัยผล
2 3 นางสาววชิราพร เจริญศิริ
3 4 นายธเนศพล อินขลิบ
4 7 นางปัทจมา อยู่ภักดี
5 9 นางสาวพิทยา พิมพ์ครบุรี
6 10 นางสาวธัญญรัตน์ ตันหล้า
7 11 นางสาวอนันต์ธารา อัศวศุภโภคิน
8 13 นางสาวกมลทิพย์ จิตรมั่น
9 14 นายกามนิต แสนสุขเลิศ
10 16 นายภานุวัฒน์ วรรณะ
11 19 นางสาวณัฐกานต์ สายสุวรรณ์
12 20 นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ
13 22 นางสาวอรทัย หอมหวน
14 23 นางสาวกิตติมา ไชยปัญญา
15 24 นางสาวธนัชพร แพทย์จรัส
16 25 นางสาวปาวรี บัวฤทธิ์
17 27 นางสาวธนัชชา รักษา
18 29 นางสาวอรอนงค์ กันยะมี
19 30 นางสาวแก้วตา สุวรรณรัตน์
20 32 นางสาวชลธิชา แก่นแก้ว
21 33 นางสาวนันทวัน สันทศนะสุวรรณ
22 34 นางสาวรุ่งทิพย์ พาโยพัด
23 36 นางสาวอภิสรา เจริญรักษา
24 38 นางสาวปิยจิต แย้มกลิ่น
25 39 นายวสันต์ มอญวัฒ
26 40 นางสาววัชรี อัตเสน
27 44 นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
28 46 นางสาวฮายาตี บินดอเล๊าะ
29 47 นางสาวนันทกา สุริยะมงคลชัย
30 49 นางสาวกฤษฏิวรรณ สดสร้อย
31 50 นายธนา ร่างน้อย
32 52 นางสาวกีรติ เลี้ยวสกุล
33 55 นางสาวกานต์ธิดา แกประโคน
34 56 นางสาวปาจรีย์ ศิริกำเนิด
35 57 นางสาวสรีณา ชัยเนตร
36 65 นางสาวจุฑาพร คำมณี
37 66 นางสาวสุชิกาญจน์ รักรงค์
38 67 นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ
39 68 นายอรรถชัย ภักดีอักษร
40 69 นายศราวุธ วะเท
41 74 นางสาวกวิศา อ่อนนวล
42 82 นายนพรุจ ม่วงศิริ
43 83 นางสาวจิตรา สดสะอาด
44 84 นางสาวภัทรา สายสมร
45 86 นางสาวอังศุมาลย์ คุ้มภัย
46 88 นางสาวกนกพร แสนแก้ว
47 90 นายนรา เจริญผล
48 91 นางสาวพิชชนันท์ อุยยานุกูล
49 95 นางสาวนภัสสร มหาวงศ์
50 96 นางสาวศศิณี สายฟ้า
51 97 นางสาวศรัญญา ทิพย์อ้าย
52 98 นางสาวธัญลักษณ์ ปัญญาพรเลิศ
53 99 นางสาวปรีดาภรณ์ พชรปรีชา
54 102 นางสาวกรรณิการ์ สมาคม
55 104 นางสาวกุลธิดา ยงเพ็ชร์
56 105 นางสาวฮัสมานี ยีตาเฮ
57 106 นางสาวชนัญญา แสงจันทร์
58 108 นางสาวยุภารัตน์ เกิดมะลูม
59 112 นางสาวกาญจนา มิสโร
60 113 นางสาวรวีวรรณ พลรักษา
61 114 นางสาวสขิลา จันทรัตน์
62 115 นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ ภวภูรีนนท์
63 118 นางสาววิศรุตา พุ่มทรัพย์
64 119 นางสาวร่มพิชา คล่องแคล่ว
65 120 นางสาวนภัสสร อินทนา
66 121 นางสาวรอยฮาน พิกุลกาฬ
67 122 นางเฉลิมขวัญ ชุติมา
68 128 นายธันยวัฒน์ เณรเอี่ยม
69 129 นางสาวนาเฎีย มีชัย
70 130 นางสาวญาณิศา ผ่องจิตต์
71 131 นางสาวรัชนก อนุรักษ์ขจร
72 132 นายบัญชา บุญสุภาพ
73 134 นางสาวจิลลาภัทร สุทธิแสน
74 136 นางสาวสุจิญา ก่ำแสง
75 140 นางสาวภรณ์ภัทรา มัติโก
76 142 นางสาวอังสุการ อะฏะวินทร์
77 146 นางสาวอภิญญา หม้อกรอง
78 148 นางสาวณัฐพร ทองแท้
79 149 ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศรา ชนนท์รดากุล
80 151 นางสาวอานีสะห์ อุมา
81 153 นางสาวเทพธิดา จุลเทพ
82 158 นางสาวอริสา เชื้อสายมาก
83 159 นางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม
84 162 นางสาวพลลดา จันทร์ฉาย
85 163 นางสาวนาซอฟะห์ มะแร
86 167 นางสาวจิราภรณ์ งามดอกไม้
87 170 นางสาวกฤติกา หล้าน้อย
88 171 นางสาวรุสดา มูซอ
89 176 นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ
90 179 นางสาวภิญญาพัตชุ์ แตงอ่อน
91 180 นางสาววิชญาพร ศรีวิไชย
92 182 นางสาวกชกร ดารากร ณ อยุธยา
93 183 นางสาวหัทยา จันลา
94 184 นางสาวโอบเอื้อ วิรัชศิลป์
95 185 นางสาวชญานันท์ แก้วลา
96 186 นางสาวธนัชชา จันคณา
97 188 นางสาวณัฐมน ทิพย์ทอง
98 191 นางสาวสุวนันท์ ชูทับทิม
99 192 นางสาวนิรชา แก้วงาม
100 195 นางสาวชัญญา ควรสุวรรณ
101 197 นางสาวสุทธารีย์ สุธรรม
102 198 นางสาวภาวิดา อัฐพร
103 200 นางสาววรนิษฐา ทับเปลี่ยน
104 201 นางสาวเบญจภรณ์ บุญอิ่มยิ่ง
105 202 นางสาวนุชนาถ แซ่ตั้ง
106 203 นายภูเบศ จิตรจริง
107 204 นางสาวณัชชา พริ้มพราย
108 206 นายเมธา สมบุญ
109 210 นายฐานพัฒน์ รักเผ่า
110 211 นางสาวอารีฟา สาและ
111 214 นางสาวณัฏธณิชา ภมร
112 216 นางสาวณัฐธิดา บุญประเสริฐ
113 217 นางสาวภัคษวรรณ มุขดี
114 218 นางสาวสิริกาญจนา ไชยวาส
115 219 นางสาวยัสมี ยูโซ๊ะ
116 220 นางสาวสรรสิริ ภรินทนันท์
117 221 นายเนติ ภูริทัตสิริ
118 222 นางสาวฐาปนี เณรผึ้ง
119 223 นางสาวจิรภัทร์ มัชฌิมะ
120 227 นางสาวปริชมนณ์ นนศิริ
121 228 นางสาวกมลทิพย์ ผ่านสำแดง
122 229 นางสาวขนิษฐา แจ่มกระจ่าง
123 230 นางสาวธนาภา กาทู
124 232 นางสาวอุษณีย์ บุญนาค
125 236 นางสาวสิริพักตร์ มั่นเหมาะ
126 237 นายปฏิภาณ  ปิ่นเจริญสุข
127 239 นางสาวปติญญา พลเยี่ยม
128 242 นางสาวจิติกาล มิ่งเชื้อ
129 244 นางสาวธันยนันท์ พวงวงศ์ตระกูล
130 248 นางสาวกฤตพร สุรักษา
131 250 นางสาวปิยะนุช เพี้ยนสวัสดิ์
132 251 นางสาววิภาวัลย์ สุพรสุข
133 254 นางสาวสตรีรัตน์ อมรรัตนเดโช
134 257 นางสาวศจี เกสง่า
135 258 นางสาววิริยา พุ่มประดับ
136 259 นางสาววิรัญญา แสนเสนาะ
137 260 นางสาวณัฐณิชา รักจุ้ย
138 262 นางอารยา เพลินบุญ
139 263 นางสาวชุติกาญจน์ พุทธเสนา
140 264 นางสาวภัทราพร เล่าพานิช
141 265 นางสาวรวินันท์ พ่วงพลับ
142 267 นางสาวอาภาภรณ์ อุตม์อ่าง
143 268 นางสาวชนาภา เข็มมา
144 269 นางสาวมีนา แข็งขยัน
145 271 นางสาวพิชญ์สินี กอสุจริตสิริกุล
146 272 นางสาวศิริรัตน์ ภู่จีบ
147 273 นางสาวธัญญ์ธิชา ธนะภิเษกสิทธิ์
148 274 นายฉัตรชัย รัตน์ไชยสงค์
149 275 นางสาวสุพิชญา บุญเกิด
150 277 นางนลินรัตน์ บูรรุ่งโรจน์
151 278 นางสาวพรชนก จอมพิจิตร
152 280 นางสาววรวี พันธ์พิจิตร
153 283 นางสาวนูรีฮัน สาและ
154 285 นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม
155 287 นางสาวกวีพร สุขสมบัติไพบูลย์
156 288 นางสาวภัทร์นฤน นามเสน
157 290 นางสาวศุภจิรา เบิกสว่าง
158 291 นางสาวภิญญา ประเสริฐสม
159 297 นายวรทย์ ทองสนิทกาญจน์
160 298 นายกฤติน ประเสริฐศรี
161 300 นางสาวปิยธิดา แก้วตุ้ย
162 301 นางสาวพิมพ์พลอย พิมพากุล
163 302 นางสาวอำไพ นัดดาศรี
164 307 นางสาวทิชา แก้วกันใจ
165 308 นางสาวพีร์ชนา สุภากาย
166 310 นางสาววราภรณ์ สุขทุม
167 312 นางสาวศศิกานต์ ชินรัตน์
168 313 นายวฤทธิ์ ชูกระชั้น
169 314 นายสราวุฒิ ตันตรา
170 316 นางสาวญาริษา พรมอ้น
171 318 นางสาวกัญญาภัค เครื่องทองใหญ่

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 กันยายน 2562

 

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน
ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 190 82.6%
ไม่ผ่าน 40 17.4%
รวม 230 100.0%
 
สถิติพื้นฐาน
 
เฉลี่ย= 66.26
สูงสุด= 82.00
ต่ำสุด= 45.00
Median= 67.00
Mode= 70.00
 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

Auto เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล
1 2 นางสาวหทัยทิพย์ ยอดสุขประเสริฐ
2 3 นางสาววชิราพร เจริญศิริ
3 11 นางสาวอนันต์ธารา อัศวศุภโภคิน
4 12 นางสาวขวัญใจ รักชาวไร่
5 13 นางสาวกมลทิพย์ จิตรมั่น
6 14 นายกามนิต แสนสุขเลิศ
7 16 นายภานุวัฒน์ วรรณะ
8 18 นางสาวธนภรณ์ เผือกสวัสดิ์
9 19 นางสาวณัฐกานต์ สายสุวรรณ์
10 20 นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ
11 21 นางสาวศิรินทรา เพชรฤาชา
12 22 นางสาวอรทัย หอมหวน
13 23 นางสาวกิตติมา ไชยปัญญา
14 24 นางสาวธนัชพร แพทย์จรัส
15 25 นางสาวปาวรี บัวฤทธิ์
16 26 นางสาวพัชมน กรดเต็ม
17 27 นางสาวธนัชชา รักษา
18 29 นางสาวอรอนงค์ กันยะมี
19 30 นางสาวแก้วตา สุวรรณรัตน์
20 33 นางสาวนันทวัน สันทศนะสุวรรณ
21 34 นางสาวรุ่งทิพย์ พาโยพัด
22 35 นางสาวพัชรินทร์ เทียนพลชัย
23 36 นางสาวอภิสรา เจริญรักษา
24 37 นายชาคริต ขำเพชร
25 38 นางสาวปิยจิต แย้มกลิ่น
26 39 นายวสันต์ มอญวัฒ
27 41 นางสาวฐาปณี ฉิมชาญเวช
28 44 นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
29 48 นางสาวบุศรินทร์ พูนวิสิฐกุล
30 50 นายธนา ร่างน้อย
31 51 นางสาวจินดาพร คูณกะทา
32 52 นางสาวกีรติ เลี้ยวสกุล
33 56 นางสาวปาจรีย์ ศิริกำเนิด
34 59 นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์กัณหา
35 64 นายพงษ์ไพบูลย์ พิมพ์ศรี
36 65 นางสาวจุฑาพร คำมณี
37 66 นางสาวสุชิกาญจน์ รักรงค์
38 67 นางสาวรพีพรรณ กลิ่นเจริญ
39 68 นายอรรถชัย ภักดีอักษร
40 80 นางสาวลัดดาวัลย์ บัวอาจ
41 81 นางสาวกานต์ธิดา ก้อนจันเทศ
42 82 นายนพรุจ ม่วงศิริ
43 83 นางสาวจิตรา สดสะอาด
44 84 นางสาวภัทรา สายสมร
45 88 นางสาวกนกพร แสนแก้ว
46 90 นายนรา เจริญผล
47 95 นางสาวนภัสสร มหาวงศ์
48 96 นางสาวศศิณี สายฟ้า
49 98 นางสาวธัญลักษณ์ ปัญญาพรเลิศ
50 99 นางสาวปรีดาภรณ์ พชรปรีชา
51 100 นางสาวชนิภา โชควังทอง
52 101 นางสาวฉัตรธิดา บัวคล้าย
53 102 นางสาวกรรณิการ์ สมาคม
54 103 นางสาวอภิวรรณ แกสมาน
55 104 นางสาวกุลธิดา ยงเพ็ชร์
56 105 นางสาวฮัสมานี ยีตาเฮ
57 106 นางสาวชนัญญา แสงจันทร์
58 107 นางสาวภาณุมาศ มะลิทอง
59 108 นางสาวยุภารัตน์ เกิดมะลูม
60 112 นางสาวกาญจนา มิสโร
61 113 นางสาวรวีวรรณ พลรักษา
62 114 นางสาวสขิลา จันทรัตน์
63 115 นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ ภวภูรีนนท์
64 116 นางสาวสิรินยา ม้าแก้ว
65 118 นางสาววิศรุตา พุ่มทรัพย์
66 119 นางสาวร่มพิชา คล่องแคล่ว
67 120 นางสาวนภัสสร อินทนา
68 121 นางสาวรอยฮาน พิกุลกาฬ
69 122 นางเฉลิมขวัญ ชุติมา
70 123 นางสาวอามานี แสแลแม
71 124 นางสาวชลิตา ยังปากน้ำ
72 125 นางสาวจินต์จุฑา แท่นบัติ
73 126 นางสาวทอฝัน พลอยขุนทด
74 127 นางสาวสุภาวิณี กันทวัง
75 128 นายธันยวัฒน์ เณรเอี่ยม
76 129 นางสาวนาเฎีย มีชัย
77 130 นางสาวญาณิศา ผ่องจิตต์
78 131 นางสาวรัชนก อนุรักษ์ขจร
79 135 นางสาวกัลยาณี เมฆอรุณ
80 136 นางสาวสุจิญา ก่ำแสง
81 138 นายนุช ยาแม
82 140 นางสาวภรณ์ภัทรา มัติโก
83 142 นางสาวอังสุการ อะฏะวินทร์
84 146 นางสาวอภิญญา หม้อกรอง
85 147 นางสาวรติกร อิวปา
86 148 นางสาวณัฐพร ทองแท้
87 150 นางสาวชินาภา เพ็ชรปุ่น
88 151 นางสาวอานีสะห์ อุมา
89 153 นางสาวเทพธิดา จุลเทพ
90 157 นางสาวฐานิกา รอดคงที่
91 161 นางสาวชัญญานุช เกตุแก้ว
92 163 นางสาวนาซอฟะห์ มะแร
93 168 นางสาวอัสวานี บาโด
94 176 นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ
95 179 นางสาวภิญญาพัตชุ์ แตงอ่อน
96 180 นางสาววิชญาพร ศรีวิไชย
97 181 นางสาวนภัสวรรณ มอแฮ
98 182 นางสาวกชกร ดารากร ณ อยุธยา
99 183 นางสาวหัทยา จันลา
100 184 นางสาวโอบเอื้อ วิรัชศิลป์
101 185 นางสาวชญานันท์ แก้วลา
102 186 นางสาวธนัชชา จันคณา
103 187 นางสาวชนกกานต์ ล่องลอย
104 188 นางสาวณัฐมน ทิพย์ทอง
105 189 นางสาวนัฐฑริกา สังข์ดวง
106 190 นายศรัญย์ แก่นเมือง
107 191 นางสาวสุวนันท์ ชูทับทิม
108 192 นางสาวนิรชา แก้วงาม
109 193 นางสาวมาเรียม หะมะ
110 197 นางสาวสุทธารีย์ สุธรรม
111 198 นางสาวภาวิดา อัฐพร
112 199 นางสาวทักษพร เกิดไทย
113 200 นางสาววรนิษฐา ทับเปลี่ยน
114 201 นางสาวเบญจภรณ์ บุญอิ่มยิ่ง
115 202 นางสาวนุชนาถ แซ่ตั้ง
116 203 นายภูเบศ จิตรจริง
117 204 นางสาวณัชชา พริ้มพราย
118 205 นางสาวสุปราณี ราชาตัน
119 206 นายเมธา สมบุญ
120 208 นางสาวสุวรรณภา รุ่งแจ้ง
121 210 นายฐานพัฒน์ รักเผ่า
122 211 นางสาวอารีฟา สาและ
123 214 นางสาวณัฏธณิชา ภมร
124 215 นางสาวคุณิตา กัลยาดี
125 216 นางสาวณัฐธิดา บุญประเสริฐ
126 217 นางสาวภัคษวรรณ มุขดี
127 218 นางสาวสิริกาญจนา ไชยวาส
128 219 นางสาวยัสมี ยูโซ๊ะ
129 220 นางสาวสรรสิริ ภรินทนันท์
130 221 นายเนติ ภูริทัตสิริ
131 222 นางสาวฐาปนี เณรผึ้ง
132 223 นางสาวจิรภัทร์ มัชฌิมะ
133 224 นางสาวมาลิษา โฉสูงเนิน
134 225 นางสาวธิดารัตน์ วงษา
135 227 นางสาวปริชมนณ์ นนศิริ
136 228 นางสาวกมลทิพย์ ผ่านสำแดง
137 229 นางสาวขนิษฐา แจ่มกระจ่าง
138 230 นางสาวธนาภา กาทู
139 231 นางสาวศิราณี บุญพูล
140 235 นางสาวยลาลิน ไมมะหาด
141 240 นางสาวรัชนี พวงมาลี
142 244 นางสาวธันยนันท์ พวงวงศ์ตระกูล
143 247 นางสาวอัสมา แดงงาม
144 252 นางสาวปิยากร วีระไพฑูรย์
145 257 นางสาวศจี เกสง่า
146 258 นางสาววิริยา พุ่มประดับ
147 259 นางสาววิรัญญา แสนเสนาะ
148 260 นางสาวณัฐณิชา รักจุ้ย
149 262 นางอารยา เพลินบุญ
150 263 นางสาวชุติกาญจน์ พุทธเสนา
151 264 นางสาวภัทราพร เล่าพานิช
152 265 นางสาวรวินันท์ พ่วงพลับ
153 266 นางสาวณัฐธิดา นิลเพชร
154 267 นางสาวอาภาภรณ์ อุตม์อ่าง
155 268 นางสาวชนาภา เข็มมา
156 269 นางสาวมีนา แข็งขยัน
157 270 นางสาวภัทรวดี ปลัดสงคราม
158 271 นางสาวพิชญ์สินี กอสุจริตสิริกุล
159 272 นางสาวศิริรัตน์ ภู่จีบ
160 273 นางสาวธัญญ์ธิชา ธนะภิเษกสิทธิ์
161 275 นางสาวสุพิชญา บุญเกิด
162 277 นางนลินรัตน์ บูรรุ่งโรจน์
163 278 นางสาวพรชนก จอมพิจิตร
164 279 นางสาวกัญญาณัฐ ปานแย้ม
165 280 นางสาววรวี พันธ์พิจิตร
166 281 นางสาวมาเรียม มาหิเละ
167 282 นางสาวพัชรากร นาทิเลศ
168 285 นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม
169 287 นางสาวกวีพร สุขสมบัติไพบูลย์
170 289 นายอังคาร บุญใหญ่
171 290 นางสาวศุภจิรา เบิกสว่าง
172 291 นางสาวภิญญา ประเสริฐสม
173 292 นางสาวกนกวรรณ รักก้อน
174 293 นางสาววรัญญา กลยนีย์
175 296 นางสาวรุ่งนภา สังข์กูล
176 297 นายวรทย์ ทองสนิทกาญจน์
177 298 นายกฤติน ประเสริฐศรี
178 300 นางสาวปิยธิดา แก้วตุ้ย
179 301 นางสาวพิมพ์พลอย พิมพากุล
180 302 นางสาวอำไพ นัดดาศรี
181 303 นางสาววัชรี กุ๊นุ
182 307 นางสาวทิชา แก้วกันใจ
183 308 นางสาวพีร์ชนา สุภากาย
184 309 นายวิชัย ปันเถื่อน
185 311 นางสาวสุนันทา อินตา
186 312 นางสาวศศิกานต์ ชินรัตน์
187 314 นายสราวุฒิ ตันตรา
188 315 นางสาวณัฐรัตน์ เร่ทา
189 316 นางสาวญาริษา พรมอ้น
190 318 นางสาวกัญญาภัค เครื่องทองใหญ่

การทำงานในรอบสองวาระของกรรมการสภาวิชาชีพ เราได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานความเป็นวิชาชีพอย่างไร


1.การจัดทำหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่สำคัญในการทำงาน เป็นการวางระบบพื้นฐาน การกำหนดประเภท หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนใบอนุญาต การเป็นสมาชิกสามัญ สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ทั่วไปและนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต เพื่อให้เป็นการเข้าระบบใบอนุญาตที่มีหลักเกณฑ์ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น
2.การดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อพิทักษ์สิทธิและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการและคุ้มครองสิทธิของนักสังคมสงเคราะห์ ให้ประสานประโยชน์ในการทำงานอย่างสมดุล ให้มาตรฐานทางจรรยาบรรณของเรามีมาตรฐาน และมีความเป็นวิชาชีพที่ไม่ทิ้งความเป็นวิชาการ
3.การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรความเป็นวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ความเป็นวิชาชีพมีมาตรฐาน ทั้งศาสตร์และทักษะต่างๆ รวมถึงการพิจารณาจัดการอบรมทั้งหลักสูตรกลางเดิมและพัฒนาหลักสูตรกลางใหม่ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับงานที่ซับซ้อนในอนาคต 
4.การส่งเสริมความเป็นทีม ระหว่างสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่สอดประสานและแลกรับบทเรียนระหว่างกันอย่างเข้าใจ กล่าวได้ว่าในระยะที่ผ่านมา ศักดิ์ศรีของนักปฏิบัติได้รับการยอมรับในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ทางวิชาชีพทัดเทียมกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษา องค์ความรู้ที่มาจากหลากหลายทาง ทำให้เกิดทางเลือกและแนวทางใหม่ๆในการทำงานร่วมกันในอนาคต
5.การทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ ป. วิอาญา เพื่อให้การคุ้มครองเด็กมีเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์ใหม่ๆและได้รับความรู้เพิ่มด้านกฎหมายทางสังคมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อันเป็นการยกระดับความสามารถของนักสังคมสงเคราะห์ในงานสืบพยานเด็ก


                 การทำงานที่ผ่านมาวางจุดเน้นที่การวางรากฐานเชิงระบบ แม้จะไม่เติบโตดังใจ แต่เป็นการทำงานโดยไม่มีประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกสมัย เน้นการรักษาผลประโยชน์เพื่อให้ระบบงบประมาณมีความรอบคอบ ไม่ถูกจัดจ่ายอย่างไร้ระเบียบ เพราะงบประมาณที่ได้จากเงินอุดหนุนของรัฐและจากสมาชิกทุกท่าน มีความหมายถึงการได้รับความไว้วางใจและมาจากความเชื่อมั่นที่สมาชิกมีต่อสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของเรา
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพให้มีความมั่นคงทั้งปัจจุบันและอนาคต


ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
28 กันยายน 2562

 
 
สไลด1
 
Screenshot 2018 10 09 15.59.50
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2Mx7WWH
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2AQuTmh
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน http://bit.ly/2OVDZB9
ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ (ฉบับเต็ม)  http://bit.ly/32Z0nAC
 
หมายเหตุ ท่านสมาชิกฯ สามารถโอนเงินผ่าน app/ธนาคาร/atm ได้ทุกช่องทาง โดยแนบสำเนาใบโอนเงินมากับเอกสาร
เนื้อหาการสอบและเฉลยข้อสอบ (เก่า) http://swpc.or.th/index.php/exam-result/2018-09-22-08-38-53
 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562)


ได้ที่ https://forms.gle/EpZUMkRezjvDRwgz7

 

ดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานฯ http://bit.ly/2K1L9ob

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้ความคิดเห็นค่ะ

 

ประกาศรับสมัคร การสอบสุนทรียสนทนา และสอบ case review เพื่อการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

 

สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อน 6 มิ.ย. 2556


กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 5 ก.ค.2562 และสอบวันที่ 19-20 ก.ค. 2562

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2JXCumI

 

*สอบสุนทรียสนทนา เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สมัครสอบ case review ค่ะ*

 

 

 

ประกาศรับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ค่ะ
ผู้สนใจส่งชื่อ-สกุล และหน่วยงานของท่าน มาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
จะมีการประกาศรายชื่อของท่านภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ค่ะ

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมนิเทศงานไทย-อเมริกา วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562
http://bit.ly/2WRnqt3
การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่
ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และส่งรูปใบโอนเงินมายังอีเมลสภา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิมพ์หัวข้ออีเมล “ค่าลงทะเบียนอบรมนิเทศงานฯ ของ ....(ระบุชื่อ-สกุลของท่าน)....”
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาต
ในการประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด http://bit.ly/2EetYLQ
หมายเหตุ บัตรจะส่งไปถึงท่านตามที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

(หลักสูตร 48 ชม. และ หลักสูตร 60 ช.ม.) รอบที่ 1

 

  • หลักสูตร 48 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2562
  • หลักสูตร 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

 

อบรม ณ ห้อง สค. 102 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

  • หมายเหตุ
  • 1. คุณเจษฎา แตะดู เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่าท่านมีคุณสมบัติเข้าอบรมในหลักสูตร 60 ชั่วโมง ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ในกลุ่มผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมฯ ในกลุ่มหลักสูตร 60 ชั่วโมง
  • 2. จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมครั้งที่ 2 เพิ่มเติม เนื่องจากต้องมีการพิจารณาเอกสารหลักฐานของบางท่านเพิ่มเติมอีก
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ผ่านการฝึกปฏิบัติ) วันที่ 30 เมษายน 2562
2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (กระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา) วันที่ 20 เมษายน 2562
3. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (Case review) วันที่่ 21 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดรายชื่อ http://bit.ly/2Hlx4hQ
การดำเนินการต่อหลังสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว
1. ผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเลย ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต >> http://bit.ly/2EHdRcd
2. ผู้ที่มีใบอนุญาตอายุ 1 ปีอยู่แล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส. 12 แบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาต เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเพิ่มอีก 4 ปี >>> http://bit.ly/2EHdRcd **กลุ่มนี้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม แต่ต้องยื่นแบบคำขอมาที่สภาวิชาชีพฯ
หน้า 1 จาก 15