การทำงานในรอบสองวาระของกรรมการสภาวิชาชีพ เราได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานความเป็นวิชาชีพอย่างไร


1.การจัดทำหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่สำคัญในการทำงาน เป็นการวางระบบพื้นฐาน การกำหนดประเภท หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนใบอนุญาต การเป็นสมาชิกสามัญ สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ทั่วไปและนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต เพื่อให้เป็นการเข้าระบบใบอนุญาตที่มีหลักเกณฑ์ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น
2.การดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อพิทักษ์สิทธิและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการและคุ้มครองสิทธิของนักสังคมสงเคราะห์ ให้ประสานประโยชน์ในการทำงานอย่างสมดุล ให้มาตรฐานทางจรรยาบรรณของเรามีมาตรฐาน และมีความเป็นวิชาชีพที่ไม่ทิ้งความเป็นวิชาการ
3.การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรความเป็นวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ความเป็นวิชาชีพมีมาตรฐาน ทั้งศาสตร์และทักษะต่างๆ รวมถึงการพิจารณาจัดการอบรมทั้งหลักสูตรกลางเดิมและพัฒนาหลักสูตรกลางใหม่ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับงานที่ซับซ้อนในอนาคต 
4.การส่งเสริมความเป็นทีม ระหว่างสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่สอดประสานและแลกรับบทเรียนระหว่างกันอย่างเข้าใจ กล่าวได้ว่าในระยะที่ผ่านมา ศักดิ์ศรีของนักปฏิบัติได้รับการยอมรับในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ทางวิชาชีพทัดเทียมกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษา องค์ความรู้ที่มาจากหลากหลายทาง ทำให้เกิดทางเลือกและแนวทางใหม่ๆในการทำงานร่วมกันในอนาคต
5.การทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ ป. วิอาญา เพื่อให้การคุ้มครองเด็กมีเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์ใหม่ๆและได้รับความรู้เพิ่มด้านกฎหมายทางสังคมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อันเป็นการยกระดับความสามารถของนักสังคมสงเคราะห์ในงานสืบพยานเด็ก


                 การทำงานที่ผ่านมาวางจุดเน้นที่การวางรากฐานเชิงระบบ แม้จะไม่เติบโตดังใจ แต่เป็นการทำงานโดยไม่มีประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกสมัย เน้นการรักษาผลประโยชน์เพื่อให้ระบบงบประมาณมีความรอบคอบ ไม่ถูกจัดจ่ายอย่างไร้ระเบียบ เพราะงบประมาณที่ได้จากเงินอุดหนุนของรัฐและจากสมาชิกทุกท่าน มีความหมายถึงการได้รับความไว้วางใจและมาจากความเชื่อมั่นที่สมาชิกมีต่อสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของเรา
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพให้มีความมั่นคงทั้งปัจจุบันและอนาคต


ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
28 กันยายน 2562

 
 
สไลด1
 
Screenshot 2018 10 09 15.59.50
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2Mx7WWH
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2AQuTmh
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน http://bit.ly/2OVDZB9
ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ (ฉบับเต็ม)  http://bit.ly/32Z0nAC
 
หมายเหตุ ท่านสมาชิกฯ สามารถโอนเงินผ่าน app/ธนาคาร/atm ได้ทุกช่องทาง โดยแนบสำเนาใบโอนเงินมากับเอกสาร
เนื้อหาการสอบและเฉลยข้อสอบ (เก่า) http://swpc.or.th/index.php/exam-result/2018-09-22-08-38-53
 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562)


ได้ที่ https://forms.gle/EpZUMkRezjvDRwgz7

 

ดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานฯ http://bit.ly/2K1L9ob

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้ความคิดเห็นค่ะ

 

ประกาศรับสมัคร การสอบสุนทรียสนทนา และสอบ case review เพื่อการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

 

สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อน 6 มิ.ย. 2556


กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 5 ก.ค.2562 และสอบวันที่ 19-20 ก.ค. 2562

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2JXCumI

 

*สอบสุนทรียสนทนา เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สมัครสอบ case review ค่ะ*

 

 

 

ประกาศรับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ค่ะ
ผู้สนใจส่งชื่อ-สกุล และหน่วยงานของท่าน มาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
จะมีการประกาศรายชื่อของท่านภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ค่ะ

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมนิเทศงานไทย-อเมริกา วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562
http://bit.ly/2WRnqt3
การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่
ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และส่งรูปใบโอนเงินมายังอีเมลสภา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิมพ์หัวข้ออีเมล “ค่าลงทะเบียนอบรมนิเทศงานฯ ของ ....(ระบุชื่อ-สกุลของท่าน)....”
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาต
ในการประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด http://bit.ly/2EetYLQ
หมายเหตุ บัตรจะส่งไปถึงท่านตามที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

(หลักสูตร 48 ชม. และ หลักสูตร 60 ช.ม.) รอบที่ 1

 

  • หลักสูตร 48 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2562
  • หลักสูตร 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

 

อบรม ณ ห้อง สค. 102 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

  • หมายเหตุ
  • 1. คุณเจษฎา แตะดู เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่าท่านมีคุณสมบัติเข้าอบรมในหลักสูตร 60 ชั่วโมง ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ในกลุ่มผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมฯ ในกลุ่มหลักสูตร 60 ชั่วโมง
  • 2. จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมครั้งที่ 2 เพิ่มเติม เนื่องจากต้องมีการพิจารณาเอกสารหลักฐานของบางท่านเพิ่มเติมอีก
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ผ่านการฝึกปฏิบัติ) วันที่ 30 เมษายน 2562
2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (กระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา) วันที่ 20 เมษายน 2562
3. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (Case review) วันที่่ 21 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดรายชื่อ http://bit.ly/2Hlx4hQ
การดำเนินการต่อหลังสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว
1. ผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเลย ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต >> http://bit.ly/2EHdRcd
2. ผู้ที่มีใบอนุญาตอายุ 1 ปีอยู่แล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส. 12 แบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาต เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเพิ่มอีก 4 ปี >>> http://bit.ly/2EHdRcd **กลุ่มนี้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม แต่ต้องยื่นแบบคำขอมาที่สภาวิชาชีพฯ

 

รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง
สำหรับผู้ไม่ได้จบตรง (ด้านสังคมสงเคราะห์) และประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ในลิ้งนี้ค่ะ
หมดเขตส่ง 15 พฤษภาคม 2562
http://bit.ly/2VQNrsu

ประกาศ เรองการชำระเงนคาบำรงราย

 

ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงรายปีสมาชิกสามัญ
 
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกสามัญ
 
ดาวน์โหลดข้อบังคับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 
หน้า 1 จาก 15