รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2559

สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  

 

ที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 กัลลิกา ฉิมวิรุฬห์ศิริทรัพย์ มูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน
กาญจนา ปฏิยุทธ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
กิตติญา ศรีสุทโธ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
จุฑารัตน์ วรานุสันติกูล โรงพยาบาลตากสิน
รุ่งโรจน์ โพธิ์คำ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ดาวใจ หัสเดชา เรือนจำกลางราชบุรี
ศิริลักษณ์ มุ่งธัญญา ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร
ปาจรีย์ สุจริตพงศ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พัชรี ศรีงาม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

10  เมตตา ชูจันทร์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
11  วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.ศรีสะเกษ
12  แววรัตน์ โชตินิพัทธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
13  ศกล ตันตระกูล สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
14  ศันสนีย์ ตรีสาร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
15  อโณทัย ปานนาค โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
16  อรทัย ลีฉลาด กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.
17  อรอนงค์ วรณคุปต์ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
18  วิสิทธิ์ ลิ้มไชยโรจน์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
19  พัชราภรณ์ สิทธิ มูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28 (ใช้รูปแบบหนังสือที่ได้ดาวน์โหลดมา)

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 2,030 บาท 

 

 หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

อ่านแล้ว 4158 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560 11:06
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น