สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 3/2559   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 31 14.1%
ไม่ผ่าน 189 85.9%
รวม 220 100.0%

 

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 51.97
สูงสุด= 70.00
ต่ำสุด= 29.00
Median= 52.00
Mode= 56.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาหลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา

2

พระมหาชาติชาย พุ่มจันทร์

13

นางสาวอรุณี ศรีจำนอง

19

นางสาวพิมพ์ณดา ศรีจิรภิรมย์

21

นางไพวรรณ ปะเมโท

35

นางสาวปณิตา อิทธิกุล

38

นายปรีชา วาพิไหว

39

นางสาวขวัญใจ พรหมศรี

41

นางสาวอัจนา ศักดิ์ณรงค์ชัย

49

นางสาวสุรัยญา เจะมะ

50

นางสาวศศิธร นิซิเป๊าะ

52

นายธนเดช อมรวัฒน์

55

นางสาวศศิธร ไสยรินทร์

67

นางสาววรรณา อรรถเมธากุล

70

นางสาวกันยิกา เจตนเสน

73

นางสาวทิพย์นภา สานุศิษย์

81

นางสาวอรวรรณ ตางาม

91

นางสาวชรินทร์รัตน์ พูนชัย

98

นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์

100

นางชนิตา ขุนฤทธิ์

106

นางสาววรวรรณ น้อยจู

116

นางสาวพิมพ์ชณก จำเริญ

123

นายนธกรรณ กันทายอด

139

นางสาวอริญาพร จันทราสินธุ์

144

นางสาวปวรวรรณ เผือกผาสุก

151

นางสาวอติกานต์ ปิยศุภกรวนิช

159

นายณัฐพงศ์ เป็นลาภ

163

นายณัฐวุฒิ วีระตระกูล

186

นางสาวมธุรส วงศ์ชัย

202

นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ

206

นางสาวธัญพร อุ่นเศียร

ต่อ

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ผลการสอบวิชา การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 3/2559   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ร้อยละของการสอบผ่าน-ไม่ผ่าน

ผ่าน 60% จำนวน ร้อยละ
ผ่าน 69 67.6%
ไม่ผ่าน 33 32.4%
รวม 102 100.0%

สถิติพื้นฐาน

เฉลี่ย= 62.33
สูงสุด= 83.00
ต่ำสุด= 39.00
Median= 62.50
Mode= 56.00

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ – สกุล

0001

นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา

0005

นางสาวพรพรรณ อักโข

0008

นางสาวกวิศา อ่อนนวล

0016

นางสาวชนิตา สกุลธนบูรณ์

0027

นางภาวศุทธิ เผือกกัน

0029

นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร

0031

นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์

0036

นายวรพันธ์ ต้องใจ

0045

นายเทียนชัย คุณยศยิ่ง

0054

นางสุเพ็ญ ทองนาคะ

0062

นางสาวสุนทราภรณ์ ภูสมหมาย

0065

นางสาวณฑิชา ความหมั่น

0067

นางสาววรรณา อรรถเมธากุล

0071

นางสาวพฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ

0075

นางสาวชไมพร คิดดี

0076

นางสาววรัญญา เจ๊ะหะ

0078

นางสาวอภิญญา ศรจันทร์

0084

นางสาวศรีมาลา กรจรัล

0099

นางสาวชิดชนก ชลถาวรกุล

0104

นางสาวจุฑามาศ คำน้อย

0110

นางสาวรัชดาภรณ์ กล้าหาญ

0115

นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ภักดี

0119

นางสาวกัญญาพัชร แสนพันธ์

0123

นายนธกรรณ กันทายอด

0124

นางสาวณัฐริกา กองทอง

0125

นางสาวปัทมา หนูทองแก้ว

0126

นางสาวฐมลพรรณ รองราม

0127

นางสาวอรวรรณ เพชรพงษ์

0128

นางสาวเกศวดี ไกรนอก

0132

นางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม

0139

นางสาวอริญาพร จันทราสินธุ์

0141

นางกมลวรรณ จันทร์พรมมิน

0144

นางสาวปวรวรรณ เผือกผาสุก

0145

นายกรกฎ แนวทัศน์

0146

นางสาวนภัสสร พิลาภ

0153

นางสาวนิตยา ชูเลิศ

0155

นางสาวกมลวรรณ กำแหง

0156

นางสาวพิชชนันท์ อุยยานุกูล

0164

นางสมปอง มิลินทานนท์

0168

นางสาวดารัตน์ กนกสุมน

0170

นางสาวเจษฎาภรณ์ จำนงยา

0177

นายอิสบอรอเฮง เวานิ

0185

นางสาวมณทิชา แสวงรัฐ

0192

นางสาววิรังรอง สมคิด

0193

นางสาวอมรรัตน์ ศรีภา

0194

นางสาวพรรณ์ธิการณ์ สุทธิ

0197

นางสาวอนุตตรา อนุเรือง

0198

นางสาววัชรินทร์ ใจวงศ์แก้ว

0199

นางสาวเทพธิดา จุลเทพ

0201

นางสาวทิพย์สุดา ช่วยจิตร

0202

นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ

0203

นางสาวอภิรญา นิจจันพันธ์ศรี

0204

นางสาวอรวรรณ มากแก้ว

0205

นางสาวนุชปวีณ์กานต์ จั่นจีน

0206

นางสาวธัญพร อุ่นเศียร

0210

นางทวีทรัพย์ นิลคง

0211

นางกมลพร จันทร์หล่น

0214

นางสาวอารีรัตน์ สุขพันธ์

0215

นางสาวชนิดาภา ชำนาญสิงห์

0216

นางสาวบุษกร ประเสริฐสินธุ์

0218

นางสาวรัชฎาพร ศรีทองใบ

0219

นางสาววิภาวัลย์ สุพรสุข

0222

นายนิติภัทร จอมเมือง

0223

นางสาวทิพย์วารี พาณิชย์กุล

0224

นายมะสุวรรณ ตูลา

0225

นายกิตติธัช สงวนศิริ

0226

นางสาวจีรนันท์ นวลเต็ม

0227

นางสาวนาซอฟะห์ มะแร

0228

 นางวาสนา พูลเชื้อ

อ่านแล้ว 7273 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 13:53
ให้คะแนนบทความนี้
(3 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น