รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560

 

สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.30 น.

ณ ห้อง สค. 202 และ สค. 209 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

 

ที่ ชื่อ-สกุล
1. นางสาวพิมพ์ณดา ศรีจิรภิรมย์
2. นางสาวกาพย์ประภา สง่าใจ
3.  นางสาวทอสี เขียวสุทธิ
4.  นางทิพย์วรรณ ศิริพันธุ์
5. นางสาวรัตติกาล สุทธกิจ
6.  นางสาวธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์
7.  นางสาวมธุรส วงศ์ชัย
8.  นางนันทิดา บูรณะมณฑล
9.  นางสาวอัจนา ศักดิ์ณรงค์ชัย
10.  นายชัยศักดิ์ ไทยสนธิ
11.  นางสาวบุญพา จีนแผ้ว
12.  นางสาวณัฐมน พงศ์สุพัฒน์
13.  นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง
14.  นางสาวพิมพ์พิชชา ฝนทองมงคล
15.  นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล
16.  นางสาวธิติรัตน์ ปัญญาดี
17.  นางสาวช่อผกา สูบไธสง
18.  นางสาวบุญสม แช่มสวัสดิ์
19.  นางสาวนิลวลี มั่งมี
20.  นายรัชพล ปาลกะวงศ์
21.  นางนฤมล คุณธร
22.  นางสาวฐาปณีย์ ศรีวิสุทธิ์
23.  นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์
24.  นางเกศินี เตียวย่อง
25.  นางสาวกันยิกา เจตนเสน
26.  นางวิไล หนาแน่น
27.  นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ
28.  นางสาววรรณา อรรถเมธากุล
29.  นางชนิตา ขุนฤทธิ์
30.  นางสาวสวรรยา สุพรม
31.  นางสาวกัลยรัตน์ รวยสูงเนิน
32.  นางสาวธัญพร อุ่นเศียร
33.  นางสาวพัชรี ทองสาลี
34.  นางสาววราภรณ์ ชาววัง
35.  นางไพวรรณ ปะเมโท
36.  นางสาววรนาถ วรฉัตร
37.  นางสาวพิมพ์ชณก จำเริญ
38.  นางสาววายุรี เดชาศักดิ์

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

 

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28 (ใช้รูปแบบหนังสือที่ได้ดาวน์โหลดมา)

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 2,030 บาท '

 

หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งเอกสารและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

อ่านแล้ว 5173 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560 11:05
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น