ผลสอบสัมภาษณ์(สุนทรียสนทนา) ผู้ปฏิบัติงานก่อน 6/6/56

ผลสอบสัมภาษณ์(สุนทรียสนทนา) ผู้ปฏิบัติงานก่อน 6/6/56 (6)

ผลสอบสัมภาษณ์(สุนทรียสนทนา) ผู้ปฏิบัติงานก่อน 6/6/56

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม์พรรษา

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

ชุดที่

คณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ์

ผู้สอบสัมภาษณ์

ผลการสอบ

๑. ศ.ระพีพรรณ คำหอม

๒. พ.ต.อ.หญิงชุติมา พันธุ

1.        นายสุเมธ บัวบูชา

ผ่าน

2.        นางสาวนวรัตน์ จั่นเพชร

ผ่าน

3.        นางสาวสุนทรี สุภาภรณ์ประดับ

ผ่าน

4.        นางนพวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผ่าน

5.        นายธนเดช อมรวัฒน์

ผ่าน

6.        นายตฤปวิชย์ ตรีวิชยพงศ์

ผ่าน

7.        นายอิฟรอส หลีเส็น

ผ่าน

8.        นางสาวพรพรรณ อักโข

ผ่าน

9.        นางวันดี ปรีชาชวลิต

ผ่าน

10.    นางสาวสุภาวดี มูฮัมหมัด

ผ่าน

๒.

๑. ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

๒. นางสาวเยาวภา

ยงดีมิตรภาพ

1.        นางสาวรติกร เนื่องชมพู

ผ่าน

2.        นางสาวชรินทร์รัตน์ พูนชัย

ผ่าน

3.        นางสาวพยุง ลาวิณห์

ผ่าน

4.        นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์

ผ่าน

5.        นายรัชพล มณีเหล็ก

ผ่าน

6.        นางสาวทิพย์นภา สานุศิษย์

ผ่าน

7.        นางสาวปทิตตา พัฒนกุล

ผ่าน

8.        นางสาวรัตนาภรณ์ อินทนานนท์

ผ่าน

9.        นางกัญญารัตน์ หมวกสังข์

ผ่าน

10.    นางกรรณิการ์ สุวรรณ

ผ่าน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28 (ใช้รูปแบบหนังสือที่ได้ดาวน์โหลดมา)

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 2,030 บาท '

 

หมายเหตุ

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งเอกสารและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2560

 

สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.30 น.

ณ ห้อง สค. 202 และ สค. 209 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

 

ที่ ชื่อ-สกุล
1. นางสาวพิมพ์ณดา ศรีจิรภิรมย์
2. นางสาวกาพย์ประภา สง่าใจ
3.  นางสาวทอสี เขียวสุทธิ
4.  นางทิพย์วรรณ ศิริพันธุ์
5. นางสาวรัตติกาล สุทธกิจ
6.  นางสาวธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์
7.  นางสาวมธุรส วงศ์ชัย
8.  นางนันทิดา บูรณะมณฑล
9.  นางสาวอัจนา ศักดิ์ณรงค์ชัย
10.  นายชัยศักดิ์ ไทยสนธิ
11.  นางสาวบุญพา จีนแผ้ว
12.  นางสาวณัฐมน พงศ์สุพัฒน์
13.  นางเอื้อกมล รักษ์ศรีทอง
14.  นางสาวพิมพ์พิชชา ฝนทองมงคล
15.  นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล
16.  นางสาวธิติรัตน์ ปัญญาดี
17.  นางสาวช่อผกา สูบไธสง
18.  นางสาวบุญสม แช่มสวัสดิ์
19.  นางสาวนิลวลี มั่งมี
20.  นายรัชพล ปาลกะวงศ์
21.  นางนฤมล คุณธร
22.  นางสาวฐาปณีย์ ศรีวิสุทธิ์
23.  นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์
24.  นางเกศินี เตียวย่อง
25.  นางสาวกันยิกา เจตนเสน
26.  นางวิไล หนาแน่น
27.  นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ
28.  นางสาววรรณา อรรถเมธากุล
29.  นางชนิตา ขุนฤทธิ์
30.  นางสาวสวรรยา สุพรม
31.  นางสาวกัลยรัตน์ รวยสูงเนิน
32.  นางสาวธัญพร อุ่นเศียร
33.  นางสาวพัชรี ทองสาลี
34.  นางสาววราภรณ์ ชาววัง
35.  นางไพวรรณ ปะเมโท
36.  นางสาววรนาถ วรฉัตร
37.  นางสาวพิมพ์ชณก จำเริญ
38.  นางสาววายุรี เดชาศักดิ์

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

 

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28 (ใช้รูปแบบหนังสือที่ได้ดาวน์โหลดมา)

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 2,030 บาท '

 

หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งเอกสารและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 1/2559

สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  

 

ที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 กัลลิกา ฉิมวิรุฬห์ศิริทรัพย์ มูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน
กาญจนา ปฏิยุทธ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
กิตติญา ศรีสุทโธ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
จุฑารัตน์ วรานุสันติกูล โรงพยาบาลตากสิน
รุ่งโรจน์ โพธิ์คำ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ดาวใจ หัสเดชา เรือนจำกลางราชบุรี
ศิริลักษณ์ มุ่งธัญญา ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร
ปาจรีย์ สุจริตพงศ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พัชรี ศรีงาม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

10  เมตตา ชูจันทร์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
11  วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.ศรีสะเกษ
12  แววรัตน์ โชตินิพัทธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
13  ศกล ตันตระกูล สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
14  ศันสนีย์ ตรีสาร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
15  อโณทัย ปานนาค โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
16  อรทัย ลีฉลาด กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.
17  อรอนงค์ วรณคุปต์ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
18  วิสิทธิ์ ลิ้มไชยโรจน์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
19  พัชราภรณ์ สิทธิ มูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28 (ใช้รูปแบบหนังสือที่ได้ดาวน์โหลดมา)

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 2,030 บาท 

 

 หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 2/2558

(สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-14.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)

  

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน
1. นางสาวสายใหม จิตมัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
2. นางสาวกฤติยา ชั้นไพบูลย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
3. นางสาวกันต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
4. นางจิตตรี คทวณิช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
5. นางนภาพร มณีวงศ์สิริ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่
6. นางสาวมัณฑิกา ไวศยดำรง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
7. นางอณุสรา ชื่นทรวง สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
8. นางกมลยา ทองด้ง โรงพยาบาลราชบุรี
9. นางสาวธิดามาศ โพธิดารา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
10. นางสาวนทีรัย จันทร์ปลูก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. นางสาวประภาพร แก้วศรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
12. นางสาวสุพัศษร อำนาจดี โรงพยาบาลสิรินธร
13. นางสาวชมพูนุท พบสุข สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
14. นางสาวพนัชกร เมืองชา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
15. นางสาวดุลยนุช วุฒิวัย เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 530 บาท 

 หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 1/2558

(สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558  ณ ห้อง 208 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน

1.

นางสาวปัฐพร ตุกชูแสง

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กทม.

2. นายภัทรวีร์ มิสาโท               โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวชนิตา อาษาชำนาญ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จ.นครปฐม
4. นางสาวสุวภา สังข์ทอง สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวนภัสสรณ์ เคหนาค สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
6. นายวรท รักช่วย

โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี

7. นางสาวอรวรรณ กองขุนราม ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
8. นางสาวกิ่งกาญ ตันอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลสุไหง-โกลก จ.นราธิวาส

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 530 บาท 

 หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 1/2557

(สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557  ณ ห้อง 310 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน

1.

นางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวพัชชา เจิงกลิ่นจันทร์                สหทัยมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวอภิญญา จั่นท้วม สหทัยมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวเรณุกา ทัพเวช สำนักป้องกันและบำบัดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวกรรวี แก้วมณี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร
6. นางสาวพิชามญชุ์ ก้อนทอง

กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายณัฐวุฒิ จอมศรี สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
8. นางสาวสายนที บุญทา โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
9. นางสาวระวีพร บุรินทร์โกษฐ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
10. นางสาววรนุช ลลิตตาคม Handicap International จังหวัดตาก
11. นางสาวฐาปณีย์ โชติรัตน์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต
12. นางสาวพิมพ์ขวัญ พันธุมาศ                 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต
13. นางสาวอังคณา ณรงค์ฤทธิ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จังหวัดสงขลา

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน
  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ครั้งที่1/2557 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 1/2557 <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

 * ค่าประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 530 บาท 

หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัทพ์มือถือ 098-380-1351 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.