สันติ แซ่ลี้

สันติ แซ่ลี้

นายสันติ แซ่ลี้
นักสังคมสงเคราะห์ กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณาสุข

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (จำแนกตามรายจังหวัด)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2557

<<คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต>>

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 กันยายน 2557
ณ อาคารเรียนรวมสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

<<คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ>>

<<คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ>>

 

หมายเหตุ

วิชาที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์ เวลา 09.30-12.00 น.
วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เวลา 13.00-15.30 น.
          โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

 

           ***ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง ถ้าผู้เขาสอบไมมีบัตรดังกล่าวข้างตน กรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตใหเ้ข้าสอบ

 

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป-10 ปี  


เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 200 ชั่วโมง) 
ในระหว่างวันที่ 21กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
          สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวง พม.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

          ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
          เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ หรือ เป็นผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ โดยมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี – 10 ปี ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ ที่แต่งตั้งโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม : จัดอบรมในระหว่างวันที่ 21กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557

สถานที่จัดอบรม : ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม : วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : จำนวน 15,000 บาทต่อท่าน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และ การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 15 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการฝึกภาคปฏิบัติด้วย

 

          (เนื่องจากการจัดอบรมในครั้งนี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ค่าใช้จ่ายจำนวน 15,000 บาทต่อท่าน จะเป็นค่าวิทยากร เอกสาร ค่าอาหารและอาหารว่างระหว่างการอบรม และค่าจัดการ/ดำเนินการต่างๆ เป็นต้น)
          ค่าใช้จ่ายนี้ เป็นการคำนวณจากจำนวนผู้เข้าอบรมประมาณ 50 ท่าน และมิได้เป็นการจัดเพื่อแสวงหากำไร ดังนั้น หากมีผู้เข้าอบรมต่ำกว่า 50 ท่าน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะงดการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
รวมทั้งจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ต่อไป

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ไม่ต่ำกว่า 50 คน

วิธีการอบรม : บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน
การประเมินผลการอบรม

การสอบประเมินผู้เข้าอบรมภายหลังจบหลักสูตร : โดยเกณฑ์การประเมิน กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง


<<โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง>>

<<กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง>>

<<ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง.doc>>

<<ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง.pdf>>

<<หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์>>