สันติ แซ่ลี้

สันติ แซ่ลี้

นายสันติ แซ่ลี้
นักสังคมสงเคราะห์ กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณาสุข

โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)


ระยะเวลาในการศึกษาอบรม จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน
จัดอบรมในระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2558

สถานที่จัดอบรม ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(เฉพาะวันที่ 17 ม.ค.58 จัดอบรมณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-18 ธันวาคม 2557 (*ขยายเวลา การรับสมัครถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557)

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ต่อท่าน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน

วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย
การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดการรับสมัคร สามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่
<<ดาวน์โหลดเอกสารการรรับสมัครอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>>
หรือ
หัวข้อ ดาวน์โหลด>> ดาวน์โหลดเอกสาร>>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา >>เอกสารที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>>อบรมเดือน มกราคม 2558
1.เอกสารโครงการการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง
2. ตารางการอบรม
3.ใบสมัครอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง ชนิดไฟล์ word และ ไฟล์ pdf
4.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (กรณีประสบการณ์การทำงาน ณ หน่วยงานปัจจุบันต่ำกว่า 10 ปี ต้องนำใบนี้ให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยงานเดิมรับรองด้วย)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-6132507
084-0925763
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต

            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ.ศ. ๒๕๕๖


           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ง) และ (ญ) ประกอบมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

คำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
______________________________

                    อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาฯครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานสภา และเพื่อให้ภารกิจของแต่ละฝ่ายลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะทำงานฝ่ายเลขาธิการ องค์ประกอบ

๑.๑. นางสาวโสภา  อ่อนโอภาส                             ประธาน
๑.๒. นางรัศมี  สุวรรณหงษ์                                  รองประธาน
๑.๓. นางสาวโสภิดา  สังขดิถี                               คณะทำงาน
๑.๔. นางสาวธวัลรัตน์  ทั้งสว่างวงษ์                         คณะทำงาน
๑.๕. นางสาวธัญญลักษณ์  รุ้งแสงจันทร์                     คณะทำงาน
๑.๖. นางสาวเกษนภา  แขมพร                              คณะทำงาน
๑.๗. นายสันติ แซ่ลี้                                         เลขานุการคณะทำงาน
๑.๘. นางสาวนวลฉวี  พลเชียงสา                           ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

 อำนาจหน้าที่

         ๑. งานธุรการและจัดการประชุมสภาและจัดทำรายงานการประชุม
         ๒. ประสานงานกับกรรมการ สมาชิกสามัญและหน่วยงานต่างๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ
         ๓. ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และทะเบียนอื่นๆ ของสภาวิชาชีพ

         ๔. งานอื่นๆ ตามที่นายกสภามอบหมาย

 

            ๒. คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์  องค์ประกอบ 

            ๒.๑. ที่ปรึกษาคณะทำงาน

                        ๒.๑.๑. นางสุนันท์  ไทยลา               กรรมการสภาวิชาชีพผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
                        ๒.๑.๒. นางอุบล  หลิมสกุล               กรรมการสภาวิชาชีพผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
                        ๒.๑.๓. นายเดชา  ชนะโชติ               ผู้สื่อข่าวอาวุโส
                        ๒.๑.๔. นายวิชิต  เอื้ออารีวรกุล            ผู้อำนวยการบริหารเจริญเคเบิลทีวี


             ๒.๒. ประธานคณะทำงาน

                        พันตำรวจเอกหญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล     

                 ๒.๓. เลขานุการคณะทำงาน

                        พันตำรวจเอกหญิงชุติมา       พันธุ                      

            ๒.๔. ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

๒.๔.๑. นางสาวกนกวรรณ  รัฐสมุทร
๒.๔.๒. ร้อยตำรวจเอกหญิงฉัตรทิพย์  ชูชื่นกลิ่น
๒.๔.๓. ร้อยเอกหญิงธวัลพร  ชัยวิชา                       

            ๒.๕. คณะทำงาน

                        ๒.๕.๑. นายกมลเศรษฐ์  เก่งการเรือ
                        ๒.๕.๒. ดร.ขนิษฐา  บูรณพันศักดิ์    
                        ๒.๕.๓. นางนภารัตน์  อเนกบุณย์        
                        ๒.๕.๔. นางสาวนุชนาฎ  นิชเปี่ยม
                        ๒.๕.๕. นางสาวมลฤดี  จินดาอนันต์ยศ      
                        ๒.๕.๖. นางสาวลลิดา  เกษา              
                        ๒.๕.๗. นางวรรณภา  สุดคง
                        ๒.๕.๘. นางสาวสุทธิดา  พรเจริญ
                        ๒.๕.๙. นายเสรีภาพ  สมทรัพย์

อำนาจหน้าที่

๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงของสาธารณชน เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
๒. ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะ
๓. ประกาศเผยแพร่ข่าวสารของสภาวิชาชีพต่อสื่อมวลชนเสมือนการเป็นแหล่งข่าวหรือศูนย์กลางในการสื่อสารของสภาวิชาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของสาธารณชนต่อสภาวิชาชีพ
๔. ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะเพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่าสภาวิชาชีพให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

๓. คณะทำงานฝ่ายทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ องค์ประกอบ

      ๓.๑. นางสาวสมศิริ  บุญศิริ                                                     ประธาน
      ๓.๒. นางนวลใย  วัฒนกูล                                                     รองประธาน
      ๓.๓. ว่าที่เรือตรีสุรชัย  เพ็ชรกูล                                                คณะทำงาน
      ๓.๔. นางชญาภา  ถาวรสุขเจริญ                                               คณะทำงาน
      ๓.๕. นางพนมเทียน  พลมณี                                                  คณะทำงาน
      ๓.๖. นางมลฑา  ชื่นชอบ                                        คณะทำงานและเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดของสภาวิชาชีพและรวบรวมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. ประสานอำนวยความสะดวกในเรื่องทะเบียนแก่สมาชิก และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ