จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

เรียน  สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

        เนื่องด้วยมติในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้เห็นชอบให้ลดเอกสารหลักฐานในการต่ออายุสมาชิกสามัญออก 2 ประการ ได้แก่

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. หนังสือรับแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณี บัตรสูญหาย ของ (สถานีตำรวจ)

ดังนั้นสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงได้ปรับแก้แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ (สวชส.2) เป็นรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ สมาชิกสามัญสามารถดดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ (สวชส.2) ฉบับปรับปรุงใหม่ได้ใน link นี้   >>>คลิกที่นี่<<<

 

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 : The Joint Regional Conference APASWE & IFSW - Asia Pacific, Bangkok, Thailand หัวข้อเรื่อง Growth and Crisis: Social Work and Policy Discourses

 

ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

 

สามารถดาวน์โหลด Remarks ของ ศาสตราจารย์ ยุพา วงศ์ไชย อุปนายกคนที่ 1 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้ที่นี่ <<คลิก>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่2/2558 วันที่ 26 กันยายน 2558

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมห้องสอบและวิชาที่สมัครสอบ >> http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/2-doc-member?download=72:swpctest-2-58-examcandidate

 

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบฯครั้งที่2/2558 >> http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/2-doc-member?download=73:swpctest-2-58-testcontent

 

  <<คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ>>

 

หมายเหตุ          

   วิชาที่ 1 แนวคิด ปรัชญา จริยธรรมทางสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 09.30-12.00 น.

   วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 13.00-15.30 น.

               

   โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

               

                  ***ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บัตรประจำตัว-ข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง     

 

                   หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังที่กล่าวข้างต้นกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ