จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่2/2558 วันที่ 26 กันยายน 2558

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมห้องสอบและวิชาที่สมัครสอบ >> http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/2-doc-member?download=72:swpctest-2-58-examcandidate

 

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบฯครั้งที่2/2558 >> http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/2-doc-member?download=73:swpctest-2-58-testcontent

 

  <<คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ>>

 

หมายเหตุ          

   วิชาที่ 1 แนวคิด ปรัชญา จริยธรรมทางสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 09.30-12.00 น.

   วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 13.00-15.30 น.

               

   โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

               

                  ***ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บัตรประจำตัว-ข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง     

 

                   หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังที่กล่าวข้างต้นกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 

 

 

 

เครื่องมือการประเมินสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

 

โดยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

ผ่านการรับรองจากฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แล้ว

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <<<<<คลิกที่นี่>>>>>

 

การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558 


เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับข้อท้าทายที่สังคมไทยต้องเผชิญในทศวรรษหน้า 


วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมปรินส์ พาเลซ สะพานขาว กรุงเทพฯ


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโครงการประชุมฯ /กำหนดการ / แบบตอบรับ / รูปเล่มการประชุมฯ ได้ที่  <<<<<คลิก>>>>>