จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 

 

เครื่องมือการประเมินสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

 

โดยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

ผ่านการรับรองจากฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แล้ว

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <<<<<คลิกที่นี่>>>>>

 

การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558 


เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับข้อท้าทายที่สังคมไทยต้องเผชิญในทศวรรษหน้า 


วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมปรินส์ พาเลซ สะพานขาว กรุงเทพฯ


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโครงการประชุมฯ /กำหนดการ / แบบตอบรับ / รูปเล่มการประชุมฯ ได้ที่  <<<<<คลิก>>>>>

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 1/2558

(สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558  ณ ห้อง 208 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน

1.

นางสาวปัฐพร ตุกชูแสง

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กทม.

2. นายภัทรวีร์ มิสาโท               โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวชนิตา อาษาชำนาญ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จ.นครปฐม
4. นางสาวสุวภา สังข์ทอง สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวนภัสสรณ์ เคหนาค สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
6. นายวรท รักช่วย

โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี

7. นางสาวอรวรรณ กองขุนราม ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
8. นางสาวกิ่งกาญ ตันอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลสุไหง-โกลก จ.นราธิวาส

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 530 บาท 

 หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.