จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 1/2558

(สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558  ณ ห้อง 208 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน

1.

นางสาวปัฐพร ตุกชูแสง

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กทม.

2. นายภัทรวีร์ มิสาโท               โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวชนิตา อาษาชำนาญ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จ.นครปฐม
4. นางสาวสุวภา สังข์ทอง สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวนภัสสรณ์ เคหนาค สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
6. นายวรท รักช่วย

โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี

7. นางสาวอรวรรณ กองขุนราม ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
8. นางสาวกิ่งกาญ ตันอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลสุไหง-โกลก จ.นราธิวาส

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ในรอบนี้ทุกท่าน ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

โดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  <<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด >>

                                                                                     

 และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน สวชส.4 คือ

* รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

* หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา 28

* สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ฉบับ

* สำเนายืนยันผลการสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 1 ฉบับ โดยทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ในตำแหน่งที่มีรายชื่อของท่าน

 * ค่าประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จำนวน 530 บาท 

 หมายเหตุ 

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว สภาวิชาชีพจึงมีมติจัดการสอบด้วยข้อเขียน และสัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตใหม่มาสอบภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
  • การสอบข้อเขียน มี 2 วิชาคือ แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ รวมจริยธรรม และวิชาการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นความรู้ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ข้อสอบจะประกอบด้วยวิชาละ 100 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก
  • กรณีผู้สอบข้อเขียนผ่านสามารถเก็บคะแนนได้ตามรายวิชาที่ผ่าน และสอบใหม่หากวิชาใดยังไม่ผ่าน เกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องผ่านร้อยละ 60
  • ผลการสอบข้อเขียนมีอายุ 3 ปี

           การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 จะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานที่มีนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเป็นผู้นิเทศงาน จำนวน 240 ชั่วโมง เพื่อประเมินความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสบการณ์และความพร้อมมากขึ้น หรือหากทำงานในหน่วยงานใดอยู่แล้วก็สามารถฝึกงานในหน่วยงานนั้นได้ โดยต้องมีผู้นิเทศงานที่มีคุณสมบัติข้างต้น

         ผู้ที่ต้องการสมัครสอบข้อเขียน ต้องสมัครเป็นสมาชิกสามัญก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.1 เอกสารสำหรับสมัครสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          สำหรับผู้ที่บัตรสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หมดอายุ ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.2 แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

          และหลังจากดำเนินการสมัครสมาชิกสามัญเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร สวชส.5 แบบคำขอสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ (ข้อเขียน) เพื่อสมัครสอบข้อเขียน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีระบุหลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไว้แล้ว

         โดยเอกสาร สวชส.1 สวชส.2 และสวชส.5 สามารถดาวน์โหลดได้ใน link นี้ http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/4-request-form

          สามารถอ่านกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตครั้งที่ 2/2558 ฉบับเต็ม ได้ที่ http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/2-doc-member?download=58:swpc-licensetest-date-2-58

         ขอบเขตเนื้อหาในการสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ ปี 2557 ค่ะ (สำหรับปี 2558 โปรดรอคณะกรรมการประชุมและออกเป็นขอบเขตอีกครั้งค่ะ) http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/1-doc-general?download=30:swpc-testing-scope