จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกระบวนการสุนทรียสนทนา

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ณ ห้อง สค. 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียน และต่ออายุใบอนุญาต

จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

ผู้ที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต(บัตรใหม่)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 1 ระดับ 1

(ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติ)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 1

(ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ผ่านการฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 2

(ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ (มสค.) /ผู้ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา)

 

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต(ต่ออายุบัตรเดิม)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต

(ผู้ต่ออายุใบอนุญาตผ่านกระบวนการทั่วไป)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนใบอนุญาต

(ผู้ขอเปลี่ยนใบอนุญาต จาก 1 ปี เพิ่มอีก 4 ปี)

 

หมายเหตุ ผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อเอกสารยังไม่ครบ หรือเอกสารไม่ชัดเจน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

 

          สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์:เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต/จิตเวช ด้านการบำบัดฟื้นฟูสังคม จิตใจ

วันเวลา: เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

สถานที่ : ห้อง สค.102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าลงทะเบียน: คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

(สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คนละ 2,850 บาท)

 -ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ตามไฟล์รายชื่อสมาชิกฯ (ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้) -

จำนวนรับสมัคร: รับจำนวนจำกัด 40 คน หรือ เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

ปิดรับสมัครลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม และแจ้งรายละเอียดการชำระงานลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

วิธีการสมัคร: ส่งใบสมัครมาที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ*  หากมีผู้สมัครไม่ครบจำนวน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการงดการอบรม

 

      นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรผ่านการอบรมนี้ ไปนับคะแนนสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อต่ออายุบัตรนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

2.ตารางกำหนดการอบรม

3.ใบสมัครเข้ารับการอบรม

4. ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5. เอกสารแบบฟอร์มหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

 

ส่งใบสมัครมาที่

 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ใส่หัวข้อ“สมัครอบรมครอบครัวบำบัดฯ ม.ค.61  ....ชื่อ-สกุล....”

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์ 084-0925763