จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

 

          สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์:เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต/จิตเวช ด้านการบำบัดฟื้นฟูสังคม จิตใจ

วันเวลา: เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

สถานที่ : ห้อง สค.102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าลงทะเบียน: คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

(สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คนละ 2,850 บาท)

 -ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ตามไฟล์รายชื่อสมาชิกฯ (ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้) -

จำนวนรับสมัคร: รับจำนวนจำกัด 40 คน หรือ เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

ปิดรับสมัครลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม และแจ้งรายละเอียดการชำระงานลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

วิธีการสมัคร: ส่งใบสมัครมาที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ*  หากมีผู้สมัครไม่ครบจำนวน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการงดการอบรม

 

      นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรผ่านการอบรมนี้ ไปนับคะแนนสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อต่ออายุบัตรนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

2.ตารางกำหนดการอบรม

3.ใบสมัครเข้ารับการอบรม

4. ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5. เอกสารแบบฟอร์มหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

 

ส่งใบสมัครมาที่

 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ใส่หัวข้อ“สมัครอบรมครอบครัวบำบัดฯ ม.ค.61  ....ชื่อ-สกุล....”

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์ 084-0925763

การส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนและการต่ออายุผู้อบรม ป.วิอาญา

 

เอกสารการต่ออายุที่ต้องใช้ มีดังนี้

  1. การยื่นเอกสารต่ออายุ ต้องต่ออายุ ก่อนบัตรหมดอายุ 45 วัน
  2. สำเนาบัตร ป.วิอาญา ปัจจุบันที่ใช้อยู่ 1 ฉบับ
  3. รูปถ่าย จำนวน 1 ใบ

หมายเหตุ

  1. สำหรับคนที่ทำใบประกาศหายให้ไปแจ้งความ, เซ็นรับรองให้เป็นการขึ้นทะเบียนบัตรใหม่
  2. สำหรับคนที่บัตรหมดอายุ ก็ขึ้นทะเบียนขอขึ้นทะเบียนบัตรใหม่ โดยมีเอกสารตาม ข้อที่ 1-3

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ ป.วิอาญา

สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

สำนักกฎหมาย เบอร์โทรศัพท์ 0-2141-5283-5

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

เรียนเชิญผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยวิทยากร คุณSue Foley ,Director of the Childrens Court Clinic Sydney , Australia และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายฝึกอบรม สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองเด็กสำหรับนักสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลา

อบรมนักสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองเด็ก 1 วัน

สถานที่จัดอบรม ห้อง 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กลุ่มเป้าหมาย นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 70 คน

ค่าลงทะเบียนอบรม  คนละ 500 บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับการอบรมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร

1.โอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่บัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี  021-1-10239-3 บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

2.ส่งหลักฐานแสดงการชำระเงิน มาที่ email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใส่หัวข้อ สมัครอบรมพัฒนาความรู้ฯและการคุ้มครองเด็กฯ “ชื่อ-สกุล”

พิมพ์รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง หน่วยงาน

ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084-0925763 ศิริศักดิ์