จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 

Screenshot 2017 11 27 16.45.11

 

ขั้นตอนการดำเนินการฝึกปฏิบัติ

  1. ดาวน์โหลดแบบคำขอฝึกปฏิบัติ และ แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกปฏิบัติ เพื่อเขียนโครงการส่งมายัง ฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ถ้าส่งไปรษณีย์วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ควรส่งเป็น EMS เพื่อให้ทันคณะกรรมการพิจารณาโครงการในวันที่ 22 ธันวาคม
  2. ผู้ฝึกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการฝึกปฏิบัติได้ที่ คู่มือการฝึกปฏิบัติฯ (แบบประเมินที่ให้อาจารย์นิเทศลงนามหลังการฝึกปฏิบัติ ก็อยู่ในคู่มือการฝึกปฏิบัติ หน้าที่ 17-22)
  3. กรรมการพิจารณาโครงการฝึกฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
  4. เข้าร่วมปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2560

การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560

เวลา 09.00 -16.00 น.

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 ได้ที่

https://goo.gl/mbiRP3

__________________________________________________________________________________________________________________

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (โครงการ+ หนังสือเชิญ + กำหนดการ) ได้ที่นี่

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์

และชี้แจงฝึกปฏิบัติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่