จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

การทำงานในรอบสองวาระของกรรมการสภาวิชาชีพ เราได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานความเป็นวิชาชีพอย่างไร


1.การจัดทำหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่สำคัญในการทำงาน เป็นการวางระบบพื้นฐาน การกำหนดประเภท หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนใบอนุญาต การเป็นสมาชิกสามัญ สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ทั่วไปและนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต เพื่อให้เป็นการเข้าระบบใบอนุญาตที่มีหลักเกณฑ์ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น
2.การดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อพิทักษ์สิทธิและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการและคุ้มครองสิทธิของนักสังคมสงเคราะห์ ให้ประสานประโยชน์ในการทำงานอย่างสมดุล ให้มาตรฐานทางจรรยาบรรณของเรามีมาตรฐาน และมีความเป็นวิชาชีพที่ไม่ทิ้งความเป็นวิชาการ
3.การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรความเป็นวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ความเป็นวิชาชีพมีมาตรฐาน ทั้งศาสตร์และทักษะต่างๆ รวมถึงการพิจารณาจัดการอบรมทั้งหลักสูตรกลางเดิมและพัฒนาหลักสูตรกลางใหม่ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับงานที่ซับซ้อนในอนาคต 
4.การส่งเสริมความเป็นทีม ระหว่างสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่สอดประสานและแลกรับบทเรียนระหว่างกันอย่างเข้าใจ กล่าวได้ว่าในระยะที่ผ่านมา ศักดิ์ศรีของนักปฏิบัติได้รับการยอมรับในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ทางวิชาชีพทัดเทียมกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษา องค์ความรู้ที่มาจากหลากหลายทาง ทำให้เกิดทางเลือกและแนวทางใหม่ๆในการทำงานร่วมกันในอนาคต
5.การทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ ป. วิอาญา เพื่อให้การคุ้มครองเด็กมีเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์ใหม่ๆและได้รับความรู้เพิ่มด้านกฎหมายทางสังคมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อันเป็นการยกระดับความสามารถของนักสังคมสงเคราะห์ในงานสืบพยานเด็ก


                 การทำงานที่ผ่านมาวางจุดเน้นที่การวางรากฐานเชิงระบบ แม้จะไม่เติบโตดังใจ แต่เป็นการทำงานโดยไม่มีประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกสมัย เน้นการรักษาผลประโยชน์เพื่อให้ระบบงบประมาณมีความรอบคอบ ไม่ถูกจัดจ่ายอย่างไร้ระเบียบ เพราะงบประมาณที่ได้จากเงินอุดหนุนของรัฐและจากสมาชิกทุกท่าน มีความหมายถึงการได้รับความไว้วางใจและมาจากความเชื่อมั่นที่สมาชิกมีต่อสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของเรา
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพให้มีความมั่นคงทั้งปัจจุบันและอนาคต


ด้วยความเคารพ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
28 กันยายน 2562

 
 
สไลด1
 
Screenshot 2018 10 09 15.59.50
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2Mx7WWH
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2AQuTmh
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน http://bit.ly/2OVDZB9
ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ (ฉบับเต็ม)  http://bit.ly/32Z0nAC
 
หมายเหตุ ท่านสมาชิกฯ สามารถโอนเงินผ่าน app/ธนาคาร/atm ได้ทุกช่องทาง โดยแนบสำเนาใบโอนเงินมากับเอกสาร
เนื้อหาการสอบและเฉลยข้อสอบ (เก่า) http://swpc.or.th/index.php/exam-result/2018-09-22-08-38-53
 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562)


ได้ที่ https://forms.gle/EpZUMkRezjvDRwgz7

 

ดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานฯ http://bit.ly/2K1L9ob

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้ความคิดเห็นค่ะ